Dewch i ymuno ar tim

Swyddog Datblygu Prosiect Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed

Mae Castell Cil-y-coed o fewn 55 erw o dir parc gwledig delfrydol. Wedi ei sefydlu gan y Normaniaid, ei ddatblygu gan ddwylo brenhinol i mewn i gadarnle yn yr Oesoedd Canol a’i adfer fel cartref teuluol Fictoriannaidd, mae hanes rhamantus a lliwgar gan y castell.

Rydym yn chwilio am unigolyn chwilfrydig a fydd yn cydlynu prosiectau a nodwyd ac astudiaethau dichonoldeb allweddol i greu seilwaith cryf ar gyfer safle’r Castell a’r Parc Gwledig a safleoedd treftadaeth cysylltiedig eraill.  Bydd hyn yn cynnwys datblygu a gwella’r prosiectau sydd ar waith a chynnal a chadw asedau treftadaeth a’u pwysigrwydd i bartneriaid, datblygwyr, buddsoddwyr, trigolion, Aelodau a budd-ddeiliaid eraill.

Byddwch yn helpu ni greu cynllun strategol ar gyfer y Castell a’r Parc Gwledig a fydd yn cynorthwyo i baratoi prosiectau ar gyfer eu datblygu yn y dyfodol.  Wrth i chi ddechrau’r strategaethau cychwynnol, byddwch yn sicrhau bod y strategaethau yma yn meddu ar y potensial i gynnig profiadau o safon, sydd yn hyfyw ac yn ymgyfoethogi  profiadau iechyd, llesiant a diwylliannol i ystod ehangach a nifer mwy o  bobl nag sydd yn cael eu croesawu ar hyn o bryd.

Bydd y rôl yn rhoi’r cyfle i chi ddefnyddio eich sgiliau rheoli prosiectau a datblygu strategaethau. Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a rhwydweithio ardderchog a’r gallu i weithio mewn amgylchedd aml-ddisgybledig, ac mae’r gallu i ymgysylltu ag ystod eang o  staff, gwirfoddolwyr, grwpiau cymunedol ac arbenigwyr yn hanfodol a byddwch yn medru meithrin perthynas ar lefel unigol, cymunedol a sefydliadol.

Cyfeirnod Swydd: MONATT001

Gradd: BAND G (£27,741 - £31,346)

Oriau: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Castell Cil-y-coed

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Ydy (12 misoedd)

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad ar gyfer y rôl hon.