Trefniadau gofal plant ar gyfer Gweithwyr Allweddol 

Ar ddiwedd y diwrnod ysgol ar ddydd Gwener 20fed Mawrth 2020, caeodd pob ysgol yn Sir Fynwy ar gyfer y dyfodol agos; ni wyddom pryd y bydd y dychwelyd i’r ysgol. 

Y flaenoriaeth bennaf i Sir Fynwy ar hyn o bryd yw ymbellhau cymdeithasol er mwyn cadw pobl yn ddiogel.  Os gallwch gadw’ch plant gartref, byddem yn gwerthfawrogi hynny’n fawr.  

Mae’r Llywodraeth wedi datgan yn ei chyngor diweddaraf:  

Os gall plant aros gartref yn ddiogel, dylent gyfyngu ar y siawns y caiff y feirws ei wasgaru. Dyna pam y mae’r Llywodraeth wedi gofyn i rieni gadw eu plant gartref, lle bynnag y bo modd, a gofyn i ysgolion aros ar agor dim ond i’r plant hynny y mae angen iddynt fynychu. 

Cofrestru ar gyfer darpariaeth gofal plant hanner tymor 23ain-31ain mis Mai. 

Os oes angen darpariaeth gofal plant arnoch yn ystod hanner tymor mis Mai (gan gynnwys y ddau benwythnos) cwblhewch y ffurflen isod, a hyd yn oed os ydych wedi defnyddio’r ddarpariaeth o’r blaen mae’n rhaid i chi gwblhau’r.  Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw Dydd Mercher 20fed Mai am 1pm.   Yn dilyn hyn bydd y galw’n cael ei adolygu ar gyfer pob hyb er mwyn asesu a fydd yn cael ei hagor. 

Os oes gennych blentyn o oedran ysgol uwchradd y cynnig yw agor y pedair ysgol uwchradd, yn dibynnu ar y galw.   

RHOWCH Y FFURFLEN YMA  

Sut ydw i’n gwybod os ydw i’n gymwys ar gyfer y ddarpariaeth hon? 

Bydd Sir Fynwy yn dilyn diffiniad Llywodraeth Cymru o weithwyr ‘allweddol’ – gellir dod o hyd i hynny yma ynghyd â chanllawiau eraill ynghylch pryd y dylech anfon plentyn i’r ysgol. 

A ddylwn i anfon fy mhlentyn i un o’r hybiau hyn?  

Cofiwch mai’r dewis cyntaf ddylai fod i gadw eich plentyn i ffwrdd o’r ysgol.   Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru:  

• Dylid cadw plant adref i atal y feirws rhag lledu ac er mwyn amddiffyn y GIG 

• Ond mae angen gweithwyr hanfodol arnom o hyd i wneud eu gwaith ac mae angen i ni amddiffyn plant sy’n agored i niwed 

• Dylai gweithwyr hanfodol gadw eu plant adref … ond ni allant eu gadael ar eu pen eu hunain os barnant na fyddent yn ddiogel ac na allant eu gadael gyda rhywun mewn grŵp agored i niwed 

• Os nad oes ganddynt ddewis arall diogel, gallant fynd i leoliad ysgol/gofal plant.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch accesstolearning@monmouthshire.gov.uk neu ffoniwch 01633 644508 erbyn 5pm.  

Trefniadau gofal plant yn ystod y tymor presennol:  

Ar Ddydd Llun 20fed Ebrill bydd Sir Fynwy yn ail-agor ei 7 hyb er mwyn darparu gofal plant amhrisiadwy i weithwyr allweddol.  Mae’r 7 hyb wedi’u lleoli yn: 

De  

Ysgol Gynradd Dewstow (Cil-y-coed)  

Ysgol Gynradd Rogiet (Cil-y-coed)  

Ysgol Gynradd Thornwell  

Gogledd  

Ysgol Gynradd Deri View (y Fenni) 

Ysgol Gynradd Llan-ffwyst (y Fenni) 

Ysgol Gynradd Overmonnow (Trefynwy) 

Canolog 

Ysgol Gynradd Rhaglan (Rhaglan) 

Bydd yr hybiau’n cael eu rheoli gan ein staff yn yr ysgol a byddant yn weithredol rhwng 8am a 6pm.  Bydd dewis o brydau poeth neu oer yn cael eu darparu i blant sy’n gymwys i fynd i’r hybiau. 

Bydd aelodau staff o holl ysgolion Sir Fynwy yn gweithio yn y lleoliadau hyn nid dim ond staff yr ysgol ‘letyol’.  Y nod yw sicrhau bod wyneb cyfarwydd i bob disgybl.   Ein bwriad, drwy weithio gyda’r ysgolion, yw sefydlu patrwm sifft er mwyn sicrhau dilyniant yn y ddarpariaeth a all wrthsefyll cynnydd mewn salwch a hunan-unigedd.   Bydd aelodau o Gyfarwyddiaeth Plant a Phobl Ifanc y Cyngor hefyd yn cefnogi’r darpariaethau hyn a byddwn yn adolygu ein capasiti, ac o bosibl yn ceisio defnyddio sgiliau a thalentau ein gwasanaeth ieuenctid.