Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol – Gogledd Sir Fynwy

A ydych yn weithiwr cymdeithasol brwdfrydig ac angerddol sydd yn dymuno gwella bywydau pobl sydd ag anabledd dysgu? A ydych yn deall pwysigrwydd o ddefnyddio dulliau sydd yn ffocysu ar rinweddau wrth weithio gyda phobl ag anabledd dysgu a/neu anhwylderau sbectrwm awtistig er mwyn eu helpu i fyw yn annibynnol yn eu cymunedau lleol? Os felly, mae cyfle cyffrous gennym i unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno gyda’n Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol yng nghymuned brydferth a gwledig Sir Fynwy. Rydym  yn dîm profiadol, cefnogol ac uchelgeisiol sydd yn ceisio sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl sydd ag anableddau dysgu. Mae’r tîm yn cynnwys staff iechyd a gofal cymdeithasol sydd yn gwasanaethu Sir Fynwy gyfan a’n cefnogi pobl i fyw eu bywydau eu hunain a’n helpu hwy i gyflawni’r amcanion sydd yn bwysig iddynt hwy, yn unol gyda Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

Rydym yn chwilio am weithiwr cymdeithasol proffesiynol brwdfrydig, myfyriol a chreadigol  sydd yn meddu ar werthoedd gwaith cymdeithasol cryf er mwyn ymuno gyda’n Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol sydd yn gwasanaethu Gogledd y Sir ac mae’r rôl wedi ei lleoli yng Nghanolfan Adnoddau Parc Mardy, Y Fenni.   Byddwch yn gweithio o fewn tîm bach, gyda llwyth achos y mae modd ei reoli. Byddwch yn chwaraewr tîm gyda sgiliau cyfathrebu gwych ac ymroddiad at gydlafurio gyda’r budd-ddeiliaid eraill. Byddwch yn meddu ar gymhwyster gwaith cymdeithasol proffesiynol ac wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen bod yn hyblyg, egnïol, arloesol a brwdfrydig, gyda’r gallu i ddarparu gwasanaeth safon uchel sydd yn ffocysu ar y person. Os mai chi yw’r person yma, rydym yn disgwyl ymlaen at dderbyn eich cais.

Cyfeirnod Swydd: SAS143

Gradd: Band I SCP 31 – SCP35 £34,728.00 – £38,890.00 y flwyddyn (Pro Rata)

Oriau: 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan Adnoddau Parc Mardy,

Dyddiad Cau: 15/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Gwiriad Manwl o’r Rhestr gwahardd Gweithio gyda Phlant/Oedolion