Dewch i ymuno ar tim

Gweithiwr Cymdeithasol – Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol – De Sir Fynwy

A ydych yn weithiwr cymdeithasol brwdfrydig ac angerddol sydd yn dymuno gwella bywydau pobl sydd ag anabledd dysgu? A ydych yn deall pwysigrwydd o ddefnyddio dulliau sydd yn ffocysu ar rinweddau wrth weithio gyda phobl ag anabledd dysgu er mwyn eu helpu i fyw yn annibynnol yn eu cymunedau lleol? Os felly, mae cyfle cyffrous gennym i unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno gyda’n Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol yng nghymuned brydferth a gwledig Sir Fynwy. Rydym  yn dîm profiadol, cefnogol ac uchelgeisiol sydd yn ceisio sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl sydd ag anableddau dysgu. Mae’r tîm yn cynnwys staff iechyd a gofal cymdeithasol sydd yn gwasanaethu Sir Fynwy gyfan a’n cefnogi pobl i fyw eu bywydau eu hunain a’n helpu hwy i gyflawni’r amcanion sydd yn bwysig iddynt hwy, yn unol gyda Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Rydym yn chwilio am weithiwr cymdeithasol proffesiynol brwdfrydig, myfyriol a chreadigol  sydd yn meddu ar werthoedd gwaith cymdeithasol cryf er mwyn ymuno gyda’n Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol sydd yn gwasanaethu De’r Sir ac mae’r rôl wedi ei lleoli yn Ysbyty Cymunedol Cas-gwent.   Byddwch yn gweithio o fewn tîm amlddisgyblaethol deinamig, gyda llwyth achos y mae modd ei reoli. Byddwch yn chwaraewr tîm gyda sgiliau cyfathrebu gwych ac ymroddiad at gydlafurio gyda’r budd-ddeiliaid eraill. Byddwch yn meddu ar gymhwyster gwaith cymdeithasol proffesiynol ac wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus angen bod yn hyblyg, egnïol, arloesol a brwdfrydig, gyda’r gallu i ddarparu gwasanaeth safon uchel sydd yn ffocysu ar y person. Os mai chi yw’r person yma, rydym yn disgwyl ymlaen at dderbyn eich cais.

Cyfeirnod Swydd: SAS057

Gradd: Band I SCP 31 – SCP 35 £34,728.00 – £38,890.00 y flwyddyn (Pro Rata)

Oriau: 18.5 awr yr wythnos

Lleoliad: Ysbyty Cymunedol Cas-gwent

Dyddiad Cau: 01/10/2021 12:00 pm

Dros dro: Na

Gwiriad DBS: Gwiriad Manwl o’r Rhestr gwahardd Gweithio gyda Phlant/Oedolion