Diweddariad Newyddion – Mae’n ddrwg gennym hysbysu bod Cam 1 y cynllun bellach ar gau. Pe bai cyllid pellach ar gael, byddwn yn ailgyhoeddi’r cyfle

Mae cymorth ychwanegol nawr ar gael i fusnesau cymwys er mwyn helpu i barhau i adfer canol ein trefi.

Wedi’i ariannu gan raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru, mae’r ‘Grant Addasu Mannau Awyr Agored Canol Trefi – Covid19’ yn darparu cyllid o hyd at 80% o gyfanswm y costau gwella – hyd at uchafswm o £8,000. Bydd angen i’r ymgeisydd fodloni o leiaf 20% o gyfanswm costau’r prosiect.

Mae’r cyllid yn cefnogi gwelliannau sy’n hwyluso ymbellhau cymdeithasol mewn ardaloedd allanol lle mae cwsmeriaid ac aelodau’r cyhoedd yn ymgynnull, yn cael bwyd neu ddiod wedi’i gweini, neu i orffwys.

Drwy ddarparu cymorth grant, bydd hyn yn cynorthwyo busnesau i wynebu heriau ymbellhau cymdeithasol tra’n gwella cyflwyniad ac amwynder canol ein trefi.

Rhan gyntaf y broses ymgeisio yw cwblhau Ffurflen Mynegi Diddordeb. Mae arian yn brin ac anogir busnesau i gyflwyno Ffurflen Mynegi Diddordeb cyn gynted â phosib.

Pwy all wneud cais?

Mae’r cyllid ar gael i fusnesau cymwys sydd wedi’u lleoli yn ‘ardaloedd siopa canolog’ pum tref y Sir

Gallwch weld a yw eich busnes wedi’i leoli o fewn un o’r ffiniau drwy glicio ar unrhyw un o’r dolenni uchod.

Bydd busnesau sy’n ffinio â ffiniau canol y dref yn cael eu hystyried yn ôl disgresiwn y Cyngor.

Gellir ystyried ceisiadau gan gyrff trydydd sector sy’n gweithredu’n fasnachol o fewn canol ein trefi.

Faint alla’i ddisgwyl?

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, uchafswm y grant sydd ar gael yw 80% o gostau cymwys y prosiect – hyd at uchafswm o £8,000. Bydd gofyn i chi ariannu’r 20% sy’n weddill.

Caiff lefelau uwch o gyllid eu hystyried o dan amgylchiadau eithriadol. Er enghraifft, adeiladau nodedig gyda chwrtil eithriadol o fawr neu lle mae prosiectau’n dangos cydweithio ar fusnes i hyrwyddo cysondeb, ansawdd ac effaith gadarnhaol ar feysydd penodol o’r amgylchfyd cyhoeddus.

Pa eitemau sy’n gymwys am grant?

Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gwaith cyfalaf yn unig.

Eitemau cymwys i’r grant

 • Cysgodlenni awyr agored, parasolau, canopïau a gorchuddion pabell fawr (nodwch: rhaid i ddeunyddiau alinio â chyngor meddygol cyfredol ac ystyried effeithiau golau haul, cyfeiriad y gwynt, awyru – o leiaf 3 ochr agored a dwyster, ymbellhau cymdeithasol a golchi dwylo’n effeithiol)
 • Byrddau awyr agored, cadeiriau a darpariaeth seddi.
 • Sgrinio awyr agored, bolardiau, planwyr a rhwystrau.
 • Chyfleusterau gweini awyr agored.
 • Parcdiroedd (gan ddefnyddio mannau parcio a gosod deciau ar gyfer adeiladu adeileddau pren sy’n darparu mannau dan do bach sy’n cynnig rhywfaint o warchodaeth o’r tywydd).
 • Cynlluniau seilwaith gwyrdd bach yn enwedig lle ceir darpariaeth seddi.
 • Cyflenwad trydan a goleuo i ofod masnachu awyr agored.
 • Biniau sbwriel
 • Gwresogi awyr agored
 • Darpariaeth marchnad awyr agored
 • Mesurau ymbellhau cymdeithasol
 • Gellir ystyried ymyriadau eraill hefyd sy’n hwyluso ymbellhau cymdeithasol a dwysedd meddiannaeth is yn yr amgylchedd allanol.

Rhai enghreifftiau…

Arfer da

Arfer gwael

Rhaid i bob cynnig gael ei gyflwyno yn unol â Gofynion Statudol a Chanllawiau Llywodraeth Cymru – gan gynnwys y rhai sydd eu hangen er mwyn mynd i’r afael â phandemig y Coronafeirws.

Rhaid i unrhyw ymyriadau fod o ansawdd digonol i sicrhau eu bod yn darparu effaith cynaliadwy a pharhaol, a’u bod yn ychwanegiadau priodol i’r amgylchfyd cyhoeddus a’r mannau cysylltiedig.

Pa eitemau sydd ddim yn gymwys am y grant?

 • Eitemau refeniw – h.y. hyfforddiant ymateb Covid i staff
 • Seddau a byrddau o ansawdd gwael, h.y. plastig
 • Eitemau ar gyfer ardaloedd sydd heb drwydded masnachu
 • Eitemau â brandio gormodol
 • Lliwio amhriodol h.y. parasolau amryliw neu barasolau o wahanol liwiau

Beth arall ddylwn i ystyried?

Mae’n rhaid i fusnesau feddu ar drwydded briodol i fasnachu’n allanol. Os nad oes gennych drwydded ar hyn o bryd gallwch wneud cais ar-lein ar www.monmouthshire.gov.uk/cy/licensing/ neu drwy’r app Fy Sir Fynwy.

Yn ogystal, mae’n rhaid bod gan eich busnes yswiriant atebolrwydd cyhoeddus sy’n cwmpasu masnachu yn yr awyr agored.

Bydd angen sicrhau bod unrhyw fesurau ffisegol a gefnogir drwy’r gronfa hon yn ddiogel o ran COVID a dylid eu hategu â mesurau ymddygiadol priodol fel arwyddion, canllawiau a hyfforddiant i staff.

Sicrhewch eich bod yn darllen y nodiadau canllaw a’r manylion cysylltiedig yma cyn cwblhau’r ffurflen hon

Sut gallaf wneud cais?

Mae’n ddrwg gennym hysbysu bod Cam 1 y cynllun bellach ar gau. Pe bai cyllid pellach ar gael, byddwn yn ailgyhoeddi’r cyfle