Mae llawer o ffyrdd y gall preswylwyr Sir Fynwy gymryd rhan mewn democratiaeth leol, yn cynnwys edrych ar gyfarfodydd y cyngor ar-lein, mynychu cyfarfodydd y cyngor yn bersonol, cyflwyno cwestiynau neu eitemau i gynghorwyr a’r pwyllgorau i’w hystyried a chysylltu gyda’ch cynghorydd lleol.

Canllawiau i’r Cyhoedd

Hyrwyddo Democratiaeth Leol ac Wythnos Democratiaeth Leol

Cynhelir yr Wythnos Democratiaeth Leol yn ail wythnos mis Hydref bob blwyddyn.

Nod y digwyddiad yw ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth leol a’r prosesau etholiadol sy’n hwyluso democratiaeth.

Mae’r digwyddiadau a drefnir yn Sir Fynwy yn cynnwys y gweithdai dilynol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd:

  • Beth mae’ch Cyngor yn ei wneud?
  • Pwy fyddai eich Cynghorydd delfrydol?
  • Cyfryngau cymdeithasol a’r Cyngor.

Byddant hefyd yn cael cyfle i gael ‘cyfarfod cyflym’ gyda chynghorwyr a chymryd rhan mewn ffug etholiad.

Cynhelir Wythnos Democratiaeth Leol 2014 rhwng 13 a 17 Hydref 2014. Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod yr wythnos i annog preswylwyr i gymryd rhan mewn penderfyniadau lleol.

Dydd Mawrth 14 Hydref 2014 – Bydd y Cyngor yn agor ei ddrysau i breswylwyr a’u hannog i  alw heibio Neuadd y Sir  i ddysgu am y broses benderfynu, cwrdd a chyfarch cynghorwyr yn ogystal â bod yn bresennol mewn cyfarfod o’r cyngor.

Dydd Mawrth 14 Hydref 2014 – 6.30pm – Bydd y Cyngor yn cynnal sesiwn hawl i holi pobl ifanc lle gall unrhyw un dan 25 oed yn Sir Fynwy fynychu Siambr y Cyngor yn Neuadd y Sir, Brynbuga a gofyn i banel o gynghorwyr am eu barn ar faterion sy’n effeithio ar bobl ifanc.

Dydd Gwener 17 Hydref 2014 – 10am i 2pm – Bydd Cynghorwyr Sir yn y Fenni a’r cylch ar stondin yng nghanol tref y Fenni ar y diwrnod hwn i drafod materion gyda phreswylwyr lleol a’u hannog i gymryd rhan yn y broses benderfynu.

Dod i gysylltiad

Cysylltu â’ch Cyngor

Gweld pwy yw eich cynghorydd lleol a sut i gysylltu â nhw.

Cysylltu â’r Arweinydd

Arweinydd y cyngor yw Peter Fox a gellir cysylltu ag ef ar 01633 644020 neu e-bost peterfox@monmouthshire.gov.uk.

Cysylltu â’r Cadeirydd

Mae gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer Cadeirydd y Cyngor ar gael.


Cysylltu â Gwasanaethau Democrataidd

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gyfarfodydd, adroddiadau, cynghorwyr neu’r broses ddemocrataidd, cysylltwch â Gwasanaethau Democrataidd ar  01633 644219

Cysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned

Mae rhestr o fanylion cyswllt ar gyfer cynghorau tref a chymuned ar gael