Disgwylir i etholiadau Seneddol Ewropeaidd gael eu cynnal ar y 23ain Mai 2019. Oherwydd yr ansicrwydd ynghylch Brexit, dylech ddisgwyl derbyn gwybodaeth sy’n ymwneud â’r bleidlais hon yn hwyrach nag ar gyfer etholiadau eraill a defnyddiwch y wybodaeth isod i gynllunio’ch trefniadau pleidleisio yn unol â hynny.

Bydd dros 90 o orsaf bleidleisio ar agor ledled Sir Fynwy rhwng 7am a 10pm ar 23ain Mai 2019 i’ch galluogi i fwrw pleidlais, ond rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol er mwyn bwrw’ch pleidlais. Anfonir cerdyn pleidleisio at bob etholwr sydd wedi’i gofrestru ar y gofrestr etholiadol ac sy’n gymwys i bleidleisio, a bydd yn dweud wrthych pa orsaf bleidleisio yr ydych wedi’i dyrannu iddo a sut i fwrw’ch pleidlais. Dylech dderbyn eich cerdyn pleidleisio erbyn diwedd Ebrill 2019, ac nid yw hyn yn gadael llawer o amser i chi wneud trefniadau pleidleisio amgen os oes rhaid. Os na fyddwch yn derbyn eich cerdyn pleidleisio erbyn diwedd Ebrill 2019 yna cysylltwch â ni ar 01633 644212 i sicrhau eich bod wedi cofrestru.

Mae cwestiynau cyffredin ar yr Etholiad Ewropeaidd ar gael yma. 

Cofrestru i Bleidleisio

Os ydych am bleidleisio yn yr etholiad hwn rhaid i chi sicrhau eich bod wedi cofrestru i bleidleisio. Cofrestrwch nawr os nad ydych eisoes wedi gwneud. Gallwch gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio a bydd angen eich Rhif Yswiriant Gwladol a’ch dyddiad geni er mwyn cwblhau’r broses gofrestru.

Rhaid derbyn ceisiadau i gofrestru erbyn 7fed Mai 2019.

Pleidleisio drwy’r Post neu drwy Ddirprwy

Os nad ydych yn mynd i allu ymweld â gorsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio i fwrw eich pleidlais, yna gallwch wneud trefniadau eraill i bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy (lle penodir rhywun i bleidleisio ar eich rhan). Mae rhagor o wybodaeth am bleidleisio drwy’r post neu drwy ddirprwy gan gynnwys ffurflenni cais ar gael neu gallwch gysylltu â’r swyddfa etholiadau ar 01633 644212 neu e-bostiwch elections@monmouthshire.gov.uk.

Caiff pleidleisiau post eu hanfon mewn dwy gyfran. Bydd unrhyw etholwr sydd wedi cofrestru ar gyfer pleidlais bost cyn 2il Ebrill 2019 yn cael eu pleidlais bost tua’r 11eg Mai 2019. Dylai unrhyw etholwr sy’n gwneud cais i bleidleisio drwy’r post ar ôl 2il Ebrill 2019 ddisgwyl cael eu pleidlais drwy’r post tua 18fed Mai 2019. Bydd angen i chi ystyried y dyddiadau hyn wrth wneud cais am bleidlais bost er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn eich papur pleidleisio drwy’r post os byddwch i ffwrdd ar wyliau.

Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy’r post gael eu cyflwyno’n gywir erbyn 5pm ar 8fed Mai 2019.

Rhaid cyflwyno ceisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy yn gywir erbyn 5pm ar 15fed Mai 2019.

Mae canllaw ar sut i gwblhau eich pleidlais bost wedi’i gynnwys gyda’ch pleidlais bost.

Os nad ydych yn derbyn eich pleidlais drwy’r post, ni chewch anfon un yn ei lle tan 17eg Mai 2019. Byddem yn argymell eich bod yn ymweld â Neuadd y Sir, Brynbuga, dod ag hunaniaeth ffotograffig gyda chi, er mwyn cael pleidlais drwy’r post yn hytrach na dibynnu ar un arall i gael ei phostio atoch o gofio pa mor agos at y diwrnod pleidleisio ydyw.

Am beth a phwy ydw i’n pleidleisio drostynt?

Bydd Pleidiau Gwleidyddol ac Ymgeiswyr Annibynnol sy’n dymuno sefyll i gael eu hethol yn cyflwyno papurau enwebu, gan gynnwys manylion ymgeiswyr unigol, i Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol Cymru erbyn 4pm ar 25ain Ebrill 2019. Am 5pm ar y diwrnod hwnnw, cyhoeddir rhestr lawn o’r rhai a fydd yn sefyll yn yr etholiad ar y dudalen we hon.

Hysbysiadau