Caiff dirwy barcio am dorri rheolau parcio ei gostwng o £70 i £35 os gwneir taliad o fewn 14 diwrnod.

Os cewch rybudd talu cosb am barcio am fwy o amser na’r hyn a ganiateir, gallwch brynu tocyn £5.50 o’r peiriant i dalu am yr amser ychwanegol, ar yr amod eich bod chi wedi dychwelyd i’r maes parcio o fewn un awr ar ôl i’ch tocyn gwreiddiol ddod i ben.

Er mwyn clirio’r gosb, mae’n rhaid anfon yr ail docyn hwn i’r cyfeiriad isod.

Gellir talu dirwyon parcio ar-lein neu drwy ddefnyddio’r llinell taliadau cardiau debyd/credyd ar 01633 644316.

Ar y dudalen talu ar-lein dewiswch Parcio Ceir ar y ddewislen llaw chwith

 

 

 

 

 

 

 

Gallwch dalu ar-lein neu, fel arall, gellir anfon sieciau ac archebion post sy’n daladwy i Gyngor Sir Fynwy at:

Yr Adran Barcio
Cyngor Sir Fynwy
Blwch Swyddfa’r Post 106
Cil-y-coed
NP26 9AN

Ymholiadau cyffredinol ynglyn â pharcio: 01633 644702

E-bost: carparking@monmouthshire.gov.uk

Sut i apelio

Mae’n rhaid i apeliadau fod yn ysgrifenedig a chael eu hanfon i’r cyfeiriad uchod.

Bydd peidio â thalu Rhybudd Talu Cosb yn arwain at gymryd camau yn eich erbyn yn y llys sirol.