Os ydych chi’n wynebu caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF)  CRONFA CYMORTH DEWISOL | LLYW.CYMRU

Dŵr:

Os ydych yn cael trafferth talu eich bil dŵr, dylech gysylltu â’ch cyflenwr ar unwaith.  Os ydych gyda Dŵr Cymru, maent wedi amlinellu’r cymorth y gallant ei ddarparu, sy’n cynnwys cynlluniau talu a gostyngiadau mewn cyfraddau dŵr. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: 

https://www.dwrcymru.com/cy-gb/support-with-bills

Nwy a thrydan:

Bydd unrhyw gwsmer ynni sydd angen cymorth ariannol hefyd yn cael ei gefnogi gan eu cyflenwr, a allai gynnwys ad-daliadau dyled a thaliadau bil yn cael eu hailasesu, eu lleihau neu eu hoedi lle bo angen.

Help i denantiaid landlordiaid cymdeithasol

Bydd rhai landlordiaid cymdeithasol yn gallu darparu talebau tanwydd ar gyfer mesuryddion rhagdalu.   I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch landlord yn uniongyrchol:

Pobl: contact@poblgroup.co.uk 01633 212375

Cymdeithas Tai Sir Fynwy: 0345 677 2277 neu moneywise@monmouthshirehousing.co.uk

Melin: moneyadvice@melinhomes.co.uk neu 01495 745910

Band eang a ffonau symudol:

Os ydych yn pryderu am dalu eich band eang neu’ch bil symudol, dylech gysylltu â’ch cyflenwr ar unwaith, oherwydd efallai y byddant yn gallu rhoi cynllun talu neu gymorth arall ar waith i’ch helpu i gadw eich cysylltiad ffôn a gwe.