Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr i fod yn wyliadwrus ar ôl derbyn adroddiadau am negeseuon e-bost diofyn sy’n cynnig ad-daliadau treth gyngor. Mae’n debyg bod y neges, sy’n…

Ailgylchu a Gwastraff Dydd Gwener y Groglith: Casgliadau fel arfer Dydd Llun y Pasg: Dim Casgliadau Bydd casgliadau o ddydd Mawrth 6ed Ebrill yn rhedeg un diwrnod yn hwyrach na’r…

Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod Yn gynharach heddiw ymunodd y cyngor yn y munud cenedlaethol o dawelwch. I weld y recordiad, cliciwch yma: Ddydd Mawrth 23 Mawrth – Diwrnod Cenedlaethol Myfyrdod…

Cafodd cam diweddaraf y cymorth ariannol ar gyfer busnesau ei lansio gan Gyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 12 Chwefror 2021. Mae hyn yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru ddiwedd y…

Bydd ein swyddfeydd ni ar agor fel a ganlyn dros gyfnod y Nadolig Dydd Iau, Rhagfyr 24 (Noswyl Nadolig) Ar agor tan 4:00 yp Dydd Gwener, Rhagfyr 25 (Diwrnod Nadolig)…

Mae BywydMynwy yn gofyn i breswylwyr bleidleisio dros Gastell a Pharc Gwledig Cil-y-coed ar gyfer gwobr bwysig y Faner Werdd. Mae BywydMynwy, sy’n rhan o Gyngor Sir Fynwy, yn darparu…

Gyda gaeaf ar ein gwarthaf a phryderon am coronafeirws yn debygol o deyrnasu, mae Cyngor Sir Fynwy wedi apelio ar aelodau o’r cyhoedd i gofio cael gwared yn ofalus â…

Cyllid Addysg Gynnar Cafodd nifer o osodiadau nas cynhelir eu cymeradwyo i ddarparu addysg gynnar. (Gallwch weld y rhestr lawn yma.) Mae hyn yn golygu eu bod yn dilyn cwricwlwm y…

Mae adnodd ar-lein newydd wedi’i lansio i helpu preswylwyr.  Mae Cyngor Sir Fynwy, mewn partneriaeth â sefydliadau gan gynnwys Cyngor ar Bopeth, Mind Monmouthshire, Undeb Credyd Gateway, pedwar banc bwyd…

O 6pm heno, bydd ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn dod yn ardal diogelu iechyd lleol estynedig a daw nifer o gyfyngiadau symud newydd i rym. Gwyddom fod cydymffurfio  gyda’r…

Bydd ein swyddfeydd ar gau ddydd Llun 31ain Awst. Os yw’ch galwad yn argyfwng ffoniwch 0300 123 1055. Ni fydd unrhyw gasgliad Sbwriel ddydd Llun 31ain Awst bydd casgliadau un…

Mae myfyrwyr ar draws Sir Fynwy yn derbyn eu canlyniadau TGAU. Mewn wythnos o graffu cyhoeddus a gwleidyddol dwys ar system a phrosesau addysg Cymru heddiw rydym yn rhoi ein…

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…

Gall lefelau darllen plant ostwng yn ystod gwyliau hir yr haf os nad ydynt yn cael mynediad yn rheolaidd i lyfrau ac anogaeth i ddarllen er pleser. Gall hyn fod…

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn lansio ail gyfnod ei wasanaeth llyfrgell Gofyn a Chasglu ddydd Llun 27 Gorffennaf pan fydd ar gael ar ddyddiau neilltuol yn hybiau cymunedol Cil-y-coed, Gilwern…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn gweithio mewn partneriaeth â’r Cyngor Tref lleol i ddatrys un o’r problemau mwyaf yng Nghas-gwent – gwm cnoi sy’n cael eu taflu’n ddiofal ar ffyrdd…

Mae COVID19 pandemig wedi bod yn drasiedi dyngarol sydd wedi cyffwrdd pob cwr o’r byd. Nid yw Sir Fynwy wedi bod heb achosion, gyda 73 o farwolaethau yn y Sir…

Dyma ymgyrch ledled Cymru sy’n annog pobl i gysylltu â gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o’r teulu, cyfaill, cymydog neu rywun y maent yn ei adnabod yn…

Er bod nifer yr achosion Covid-19 wedi lleihau’n fawr, gwyddom nad yw’r feirws wedi cilio a heb i ni bwyllo, yn enwedig o ran cadw at ymbellhau cymdeithasol, rydym mewn…

Mae’r tebygrwydd y caiff gofyniad Llywodraeth Cymru i aros yn lleol ei godi ddydd Llun 6 Gorffennaf ac y caniateir i lety hunanddarpar i ymwelwyr (heb rannu cyfleusterau) ail-agor ar…

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi lansio Cynllun Grant Dechrau Busnes Newydd i gefnogi’r rhai sy’n hunangyflogedig ond sy’n dod tu allan i Gynllun Cymorth Incwm Hunan-gyflogaeth (SEISS) Llywodraeth y Deyrnas…

Caiff mesurau diogelwch ffordd ym Mrynbuga eu diwygio yn dilyn adborth gan gymuned Brynbuga a chyfarfodydd rhwng Cyngor Sir Fynwy a Chyngor Tref Brynbuga. Caiff y system goleuadau traffig dros…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi cyhoeddi’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer gwelliannau i Heol yr Eglwys, Cil-y-coed. Bwriedir iddynt fynd i’r afael â nifer o anghenion lleol a nodwyd gan y…

Bydd marchnadoedd Sir Fynwy yn ail-agor i’r cyhoedd a masnachwyr yr wythnos nesaf. Dydd Mawrth 30 Mehefin yw dyddiad ail-agor Bydd marchnadoedd y Fenni a Chil-y-coed a bydd marchnad Trefynwy…

Bydd Stryd Mynwy a Stryd Sant Ioan yn Nhrefynwy ar gau i gerbydau o ddydd Iau 25 Mehefin 2020. Mae’r cyngor wedi cyhoeddi gorchymyn argyfwng i sicrhau fod pobl sy’n…

Gall cofrestru genedigaethau yn Sir Fynwy ac ar draws Cymru yn awr ail-ddechrau. Gan fod y swyddfa gofrestru yn awr yn trin ôl-groniad o gofrestriadau, rhoddir blaenoriaeth i apwyntiadau yn…

“Os ydych eisiau teithio yn gyflym, teithiwch ar ben eich hun. Os ydych eisiau teithio ymhell, teithiwch gyda’ch gilydd” Mae hyn yn crisialu cyfyng-gyngor diddorol i ni wrth edrych i’r…

Bu gofalwyr sy’n gofalu am anwyliaid neu gyfeillion yn rhannu eu profiadau personol gyda Chyngor Sir Fynwy ar ddechrau Wythnos Gofalwyr 2020. Nod yr ymgyrch flynyddol, sy’n rhedeg rhwng 8…