Cafodd teuluoedd yn Sir Fynwy sy’n ymroi eu bywydau i gefnogi a chynnig cartrefi  ar gyfer plant a phobl ifanc eu cydnabod gyda seremoni arbennig yn Sioe Brynbuga eleni. Yn…

Dathlodd myfyrwyr ledled Sir Fynwy eu canlyniadau TGAU a chymwysterau lefel 2 eraill. Eleni cyflwynwyd mesurau atebolrwydd newydd ar gyfer canlyniadau TGAU a newidiadau i’r ffordd y mae canlyniadau’n cael…

G Mewn ychydig dros fis bydd Gŵyl Fwyd y Fenni 2019 gyda ni ac mae’r cynlluniau a’r paratoadau eisoes yn mynd rhagddynt. Mae eleni yn argoeli bod yn flwyddyn wych…

Castell a Pharc Gwledig Cil-y-coed oedd y gefnlen ar gyfer penwythnos o ddathliadau a hwyl ar gyfer Gŵyl Amrywiaeth Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. Ymwelodd dwy fil o bobl â’r digwyddiadau…

A466 Tyndyrn Diweddarwyd 2019 Hoffem ddiolch i’r holl breswylwyr ac ymwelwyr am eu cydweithrediad a’u hamynedd parhaus. Gobeithiwn ailagor y ffordd erbyn diwedd y dydd ar ddydd Gwener 2 Awst….

Mae’r A466 ar gau ar hyn o bryd rhwng St Arvans a Tyndyrn er mwyn gwneud gwaith sefydlogi i adran 200m o wyneb craig ansefydlog. Bu’n rhaid i ni ymestyn…

Roedd Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i groesawu tîm dadlau Ysgol Gynradd Goetre Fawr i Neuadd y Sir ar gyfer eu dadl ddydd Mercher 3 Gorffennaf. Daeth 15 o…

Cafodd cyfraniad eithriadol gwirfoddolwyr sy’n cefnogi Bywyd Mynwy – Gwasanaethau Twristiaeth, Hamdden, Diwylliant ac Ieuenctid Cyngor Sir Fynwy – eu dathlu yng Nghastell Cil-y-coed ddydd Mercher 26 Mehefin. Mae Bywyd…

Mae Tyndyrn a’r cylch ar agor i fusnes er gwaethaf gwaith ffordd i’r A466. Mae’r haf yma ac mae’n nodi dechrau gwyliau a gweithgareddau yn Nyffryn Gwy. Amser i ymweld…

Bu Cyngor Sir Fynwy yn dathlu agoriad swyddogol adeilad Ysgol Gyfun Trefynwy ddydd Gwener 21 Mehefin. Dadorchuddiwyd plac coffa i nodi’r achlysur gan yr Arglwydd Raglaw, y Brigadydd Robert Aitken…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn annog preswylwyr i fod yn ofalus ar ôl i ni dderbyn adroddiadau am negeseuon e-bost yn cynnig ad-daliadau Treth Gyngor. Ymddengys fod y neges yn…

Tîm Menter Cyngor Sir Fynwy yn dathlu’r Wythnos Cyflogadwyedd gyda sioe deithio ar draws y sir. Gwaetha’r modd mae’r tîm wedi canslo’r Diwrnod Cyflogadwyedd oedd i’w gynnal ddydd Gwener 21…

Helo bawb Hoffwn roi diweddariad i chi ar gludiant rhwng y cartref a’r ysgol o fis Medi 2019. Mae hyn yn berthnasol i geisiadau newydd yn unig ac nid i…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymuno â’r “Chwyldro Ail-lenwi” ym mis Mehefin eleni ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Ail-lenwi ar 19 Mehefin! Fel rhan o ymrwymiad y cyngor i ddod yn…

Ar 5 Mehefin mae Cabinet Cyngor Sir Fynwy yn ystyried adroddiad perfformiad ariannol y Cyngor am flwyddyn ariannol 2018/2019. Mae’r adroddiad yn rhoi sylw i danwariant cyllideb o £49k ar…

Gwahoddir busnesau lleol i fynychu Diwrnod Cyflogadwyedd Cyngor Sir Fynwy ddydd Gwener 21 Mehefin o 9.30am yn Neuadd y Sir, Brynbuga. Mae’r bore’n nodi dechrau Wythnos Cyflogadwyedd Sir Fynwy, sy’n…

Ar ôl i bob tocyn gael eu gwerthu ar gyfer ei sioe bedair blynedd yn ôl, mae Max Boyce yn dychwelyd i Ganolfan Hamdden Cil-y-coed ddydd Sadwrn 5 Hydref –…

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi dewis Cadeirydd newydd i wasanaethu am y deuddeg mis nesaf. Etholwyd y Cynghorydd Sheila Woodhouse yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y cyngor ar 14 Mai yn…

Gall holl breswylwyr Sir Fynwy sydd wedi cofrestru i bleidleisio yn yr Etholiad Seneddol Ewropeaidd yr wythnos hon wneud hynny yn eu gorsaf bleidleisio (gyda neu heb gerdyn pleidleisio). Gall…

Caiff prosiect peilot newydd Natur Wyllt ei lansio yn ystod Wythnos Gwenyn Trefynwy yng Ngardd Nelson ddydd Sul 19 Mai. Mae’r prosiect peillio yn rhoi gwybodaeth a syniadau i gymunedau…

Mae Cyngor Sir Fynwy, ynghyd â’r pedwar awdurdod lleol arall yng Ngwent, yn cynnal astudiaeth ddichonolrwydd ar yr angen am fwy o fannau gwefru cerbydau trydan ar draws y sir….

Bydd y swyddfeydd ar gau ddydd Llun 6 Mai Byddwn yn ailagor am 9am ddydd Mawrth 7 Mai. Os yw’ch ymholiad yn un brys ffoniwch 0300 123 1055 Ar gyfer argyfyngau…

Bydd y swyddfeydd ar gau ddydd Gwener 19eg ,  dydd Llun 22ain  a dydd Mawrth 23ain Byddwn yn ailagor am 9am ddydd Mercher 24 Ebrill. Os yw’ch ymholiad yn un brys ffoniwch  0300…

Lansiodd elusen leol gaffe cyfeillgar i dementia yng Nghanolfan Gymunedol Palmer yng nghanol tref hanesyddol Cas-gwent ddydd Sadwrn 13 Ebrill. Wedi’i gyd-ariannu gan Gyngor Sir Fynwy a Chronfa Gofal Integredig…

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…

Bydd yr awdur lleol Godfrey Brangham yn cyflwyno sgwrs gyda theitl Poisoners: the Sandwich, Cake and Cup of Tea yn hyb cymunedol Brynbuga am 7pm ddydd Iau 25 Ebrill. Trefnwyd…

Bydd ymwelwyr i Drefynwy yn gweld ychwanegiad newydd i’r dref ar wedd celfwaith yn dathlu’r farchnad wartheg hoff. Mae Trefynwy yn un o 79 cymuned i gymryd rhan yn Y…

Mae Theatr y Borough yn y Fenni yn dathlu’r newyddion y bydd grant gan Gyngor y Celfyddydau yn galluogi gwelliannau a groesewir i strwythur yr adeilad, gan ei wneud yn…

Cynhaliodd yr artist ifanc lleol Matt Dixon (a gaiff ei adnabod yn y byd celf fel Matt Crossfield) arddangosfa o’i waith yng nghampws Coleg Gwent ym Mrynbuga yn ddiweddar, gan…

Ddydd Sadwrn 6 Ebrill bydd yr Hen Orsaf yn Nhyndyrn, Castell Cil-y-coed a Phont Mynwy yn agor eu drysau ar gyfer yr haf. Mae’r tri atyniad yn cynnig mynediad am…

Mae tîm o Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd Cyngor Sir Fynwy wedi ennill cydnabyddiaeth y bu cystadlu mawr amdani ar ôl cael eu henwebu ar gyfer Gwobrau BASW (Cymdeithas…

Mae paratoadau Cyngor Sir Fynwy i ddod yn gyfrifol am orfodaeth parcio yn lle Heddlu Gwent yn mynd rhagddynt yn dda. Cyflwynir Gorfodaeth Parcio Sifil ddydd Llun 8 Ebrill pan…

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…

Dechreuodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu newydd yn Sir Fynwy ddydd Llun 4 Mawrth er mwyn gwella gwasanaethau ailgylchu a gostwng costau. Mae’r newidiadau hyn yn un o’r newidiadau gweithredol mwyaf…

Ymunodd Cyngor Sir Fynwy gydag awdurdodau lleol a swyddogion dinesig, grwpiau cymunedol ac elusennau ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn digwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad lleol i…

Denodd cystadleuaeth i ddylunio cardiau newydd ar gyfer gwasanaeth llyfrgelloedd Sir Fynwy dros 130 o geisiadau gyda chynigion rhagorol gan ddosbarthiadau ysgol ac unigolion yn arwain at benderfyniadau anodd i’r…

Cynhaliwyd digwyddiadau ar draws Sir Fynwy i ddathlu llwyddiannau menywod y sir gydag ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy yn cynnal achlysuron arbennig Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar gyfer merched yr ysgol….

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi prynu rhydd-ddaliad Parc Hamdden Casnewydd ar Heol Spytty yng Nghasnewydd am £21m. Mae’r safle 141,000 tr sg yn cynnwys sinema mawr 13-sgrin Cineworld, campfa xercise4less,…

Mae ein canolfan gyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau oherwydd ymholiadau’n cyfeirio at newidiadau gwastraff ac ailgylchu felly mae amser aros yn hirach nag arfer; mae hyn yn llwyr…

Bydd grŵp wythnosol newydd Chatterbooks ar gyfer plant wyth a naw oed yn cychwyn yn Llyfrgell y Fenni ddydd Gwener 8 Mawrth rhwng 4pm a 5pm. Yn sesiynau Chatterbooks gall…

Cymerodd disgyblion o bob rhan o Sir Fynwy ran mewn cystadleuaeth i enw fflyd newydd y cyngor o gerbydau ailgylchu gydag enwau dychmygus yn gysylltiedig â gwastraff. Defnyddiodd disgyblion a…

Ymddiheuriadau ond oherwydd problemau gyda’n serfiwr TG a gyda’n systemau ni allwn ar hyn o bryd gofnodi adroddiadau ar Fy Sir Fynwy na derbyn taliadau ar gyfer cofrestru gwastraff gardd…

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…