Mae’n bleser mawr gennyf fel Cadeirydd Sir Fynwy ddymuno Blwyddyn Newydd hapus iawn i gymunedau’r sir. Gobeithiaf i chi gyd fwynhau dathliadau’r Nadolig. Mae fy nhymor yn y swydd yn…

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o ddrafft gynllun adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwyodd y Cyngor ar gyfer ei gyflwyno i raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru ym mis Medi….

Yn anffodus gwelwyd nifer o ddigwyddiadau sylweddol yn y Deyrnas Unedig yn y 12 mis diwethaf. Mae’r canlyniadau hyn wedi arwain at sefydlu ac agor ‘Canolfannau Derbynfa Goroeswyr’ lle cafodd…

Caiff canolfan hamdden Trefynwy ei hailagor ddydd Mercher 15 Awst i gynnig dewis gwych o gyfleusterau fydd yn ymestyn allan i’r gymuned gyfan. Mae’r prosiect £7.4m yn cynnwys canolfan chwarae…