Mae paratoadau Cyngor Sir Fynwy i ddod yn gyfrifol am orfodaeth parcio yn lle Heddlu Gwent yn mynd rhagddynt yn dda. Cyflwynir Gorfodaeth Parcio Sifil ddydd Llun 8 Ebrill pan…

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…

Dechreuodd casgliadau gwastraff ac ailgylchu newydd yn Sir Fynwy ddydd Llun 4 Mawrth er mwyn gwella gwasanaethau ailgylchu a gostwng costau. Mae’r newidiadau hyn yn un o’r newidiadau gweithredol mwyaf…

Ymunodd Cyngor Sir Fynwy gydag awdurdodau lleol a swyddogion dinesig, grwpiau cymunedol ac elusennau ledled y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn digwyddiadau codi baner a seremonïau ymroddiad lleol i…

Denodd cystadleuaeth i ddylunio cardiau newydd ar gyfer gwasanaeth llyfrgelloedd Sir Fynwy dros 130 o geisiadau gyda chynigion rhagorol gan ddosbarthiadau ysgol ac unigolion yn arwain at benderfyniadau anodd i’r…

Cynhaliwyd digwyddiadau ar draws Sir Fynwy i ddathlu llwyddiannau menywod y sir gydag ysgolion cyfun Cil-y-coed a Threfynwy yn cynnal achlysuron arbennig Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar gyfer merched yr ysgol….

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi prynu rhydd-ddaliad Parc Hamdden Casnewydd ar Heol Spytty yng Nghasnewydd am £21m. Mae’r safle 141,000 tr sg yn cynnwys sinema mawr 13-sgrin Cineworld, campfa xercise4less,…

Mae ein canolfan gyswllt yn derbyn nifer fawr o alwadau oherwydd ymholiadau’n cyfeirio at newidiadau gwastraff ac ailgylchu felly mae amser aros yn hirach nag arfer; mae hyn yn llwyr…

Bydd grŵp wythnosol newydd Chatterbooks ar gyfer plant wyth a naw oed yn cychwyn yn Llyfrgell y Fenni ddydd Gwener 8 Mawrth rhwng 4pm a 5pm. Yn sesiynau Chatterbooks gall…

Cymerodd disgyblion o bob rhan o Sir Fynwy ran mewn cystadleuaeth i enw fflyd newydd y cyngor o gerbydau ailgylchu gydag enwau dychmygus yn gysylltiedig â gwastraff. Defnyddiodd disgyblion a…

Ymddiheuriadau ond oherwydd problemau gyda’n serfiwr TG a gyda’n systemau ni allwn ar hyn o bryd gofnodi adroddiadau ar Fy Sir Fynwy na derbyn taliadau ar gyfer cofrestru gwastraff gardd…

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…

Mae cofrestru wedi dechrau ar gyfer preswylwyr i dderbyn gwasanaeth gwastraff gardd tymhorol Cyngor Sir Fynwy ac mae’n rhaid i’r rhai sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth brynu trwydded. Mae un drwydded…

Mae Hyb Cymunedol Cil-y-coed yn croesawu preswylwyr i ymuno â sesiwn rhannu darllen newydd ‘Cwtsh Llyfr’ bob dydd Gwener am 2.30pm. Mae Bwrdd Cwtsh yn sesiwn rhannu darllen sy’n galluogi…

Dewch draw i ddiwrnod Amser i Siarad yn Hyb Brynbuga ddydd Iau 7 Chwefror 9.00am – 12.00pm am ddishgled o de a sgwrs. Mae Diwrnod Amser i Siarad yn gynllun…

Cynhelir digwyddiad Cwrdd â’r Awdur yn Hyb Cymunedol Brynbuga ddydd Iau 7 Chwefror. Bydd yr awdur lleol Cath Barton yn darllen o’i llyfr “The Plankton Collector” am 10.30am. Cyhoeddwyd y…

Croesawodd Cyngor Sir Fynwy breswylwyr i ‘Caru Digidol’ ddydd Gwener 25 Ionawr – Dydd Santes Dwynwen – gyda lansiad Monty, sgyrsfot newydd sbon Sir Fynwy sydd ar gael 24/7 ar…

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia. Bwriad…

Lansiodd Cyngor Sir Fynwy ei ddrafft gynigion cyllideb a phroses ymgysylltu dydd Mercher 19 Rhagfyr. Cafodd ei gynigion eu llunio mewn amgylchiadau heriol lle mae’r cyngor yn parhau i wynebu…

Mae’n bleser mawr gennyf fel Cadeirydd Sir Fynwy ddymuno Blwyddyn Newydd hapus iawn i gymunedau’r sir. Gobeithiaf i chi gyd fwynhau dathliadau’r Nadolig. Mae fy nhymor yn y swydd yn…

Mae cefnogaeth dros 18 mis gan Ganolfan Hamdden Cil-y-coed a thîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy wedi galluogi clwb lleol i dyfu a hyrwyddo noson ragorol o focsio. Trefnodd Clwb Bocsio…

Mae’r rhwydweithiau nwy a thrydan wedi dod at ei gilydd i helpu aelodau o’r cyhoedd i baratoi rhag ofn eu bod yn colli eu cyflenwad trydan neu’n cael argyfwng nwy…

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal arddangosfa yn rhoi sylw i waith myfyrwyr sy’n mynychu dosbarthiadau celf a gaiff eu rhedeg gan wasanaeth dysgu cymunedol y cyngor ac a addysgir…

Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i dderbyn adborth fydd yn llywio a newid y ffordd y mae’n darparu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda dementia. Bwriad…

Bydd Hyb Cymunedol Brynbuga yn cynnal ei Ffair Nadolig ddydd Sadwrn 1 Rhagfyr rhwng 10am a 3pm. Bydd deunaw o stondinau marchnad yn gwerthu crefftau a wnaed yn lleol, teisennau,…

Bydd Ysgol Cas-gwent yn cynnal digwyddiad noswaith gwrth-fwlio ddydd Mawrth 27 Tachwedd mewn cysylltiad gydag elusen wobrwyol BulliesOut. Yn rhedeg rhwng 5pm a 6.30pm, bydd y sesiwn rhad ac am…

Mae Cyngor Sir Fynwy yn lansio bwydlen ciniawau ysgol newydd ddydd Llun 5 Tachwedd. Mae’r fwydlen newydd yn cynnwys cynnyrch lleol blasus a gafodd eu coginio’n ffres. Mae nifer y…

Mae dwy elusen Gymreig wedi manteisio o arian a godwyd at apêl cyn Gadeirydd Sir Fynwy. Dewisodd y Cynghorydd Maureen Powell Ambiwlans Awyr Cymru a Chymdeithas Alzheimer Cymru yn elusennau…

Bydd partneriaeth rhwng Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Tref Trefynwy, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy, Rotari Trefynwy a mudiadau lleol eraill yn coffau ac yn anrhydeddu’r rhai a…

Mae’r prosiect yn ffurfio rhan o ddrafft gynllun adfywio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwyodd y Cyngor ar gyfer ei gyflwyno i raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru ym mis Medi….

Mae pob ffordd ar agor ac eithrio: Llangwilym Lane (ger Llansantffraed) Y Straight Mile rhwng Llantrissent a Newbridge on Usk Mae A4042 rhwng cylchfan Hardwick a Felinfach ar agor: http://www.traffic-wales.com/Home.aspx?lang=en-GB  …

Disgwylir llanw uchel. Byddwn yn cadw golwg ar y sefyllfa ac, os oes angen, byddwn yn trefnu cau’r A466 drwy Dyndyrn am gyfnodau byr ar y dyddiadau ac amserau dilynol:…