Cwestiynau am arian, budd-daliadau, cyngor ar ddyledion a chyflogaeth

Os oes gennych bryderon ariannol, yn poeni am ddyledion neu am eich swydd, mae llawer o sefydliadau y gallwch droi atynt a all gynnig cyngor rhad ac am ddim, ansawdd uchel a chyfrinachol i’ch helpu.

Cyngor Ar Bopeth:

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhoi cyngor a gwybodaeth rhad ac am ddim, cyfrinachol ac anwahaniaethol i bobl Sir Fynwy ac ardaloedd cyfagos. Mae Cyngor Ar Bopeth Sir Fynwy yn rhoi cyngor ar amrywiaeth o feysydd yn cynnwys Dyledion, Budd-daliadau, Teulu a Pherthynas, Defnyddwyr, Cyfreithiol a mwy.

Nod Cyngor Ar Bopeth yw helpu pawb i ganfod ffordd ymlaen, pa bynnag broblem sy’n eu hwynebu. https://www.citizensadvice.org.uk/wales/

· Swyddfeydd y Fenni a Threfynwy: 01873 856466. Ar agor ar ddyddiau Llun, Mawrth, Mercher, Gwener, 10am – 2pm

· Cil-y-coed a Chas-gwent: 01291 422119. Ar agor ar ddyddiau Llun, Mawrth, Mercher a Iau, 10am – 1pm

· Tu allan i’r oriau hyn: 0300 3302117

· Neu cysylltwch drwy we-sgwrs: teipiwch ‘webchat’ yn y bar chwilio ar wefan Cyngor Ar Bopeth.

Cristnogion yn erbyn Tlodi:

P’un ai pryderon arian sy’n eich cadw ar effro yn y nos, neu os yw’n ymddangos na fedrwch gael gwared ag arferion drwg, neu os ydych wedi blino mynd am gyfweliadau swydd sydd byth yn mynd â chi i unrhyw le – mae gan CAP wasanaeth a all eich helpu. Ffôn: 0800 328 0006. https://capuk.org/i-want-help

Turn2Us:

Mae Turn2us yn elusen genedlaethol sy’n helpu pobl pan mae pethau’n anodd. Rhoddwn gefnogaeth ariannol i helpu pobl fynd yn ôl ar y trywydd cywir. Mae’n cynnwys cyfrifydd budd-daliadau defnyddiol a chyngor ar gael mynediad i grantiau bach. https://www.turn2us.org.uk/

Mind Sir Fynwy:

Mae gwasanaeth hawliau llesiant Mind yn eich helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael y budd-daliadau cywir ar y lefel gywir, a gall rhoi cefnogaeth i hawlio budd-daliadau. Ffôn: 01873 858275 https://www.mindmonmouthshire.org.uk/

Undeb Credyd Gateway:

Mae undebau credyd fel Gateway yn gwasanaethu eu haelodau a’u cymuned ac yn cynnig cynnyrch a gwasanaethau nad ydynt ar gael mewn man arall. Mae aelodau’r Undeb Credyd yn cynilo’n rheolaidd a defnyddir eu cynilon i wneud benthyciadau i aelodau eraill. Gellir cysylltu â Gateway ar y ffôn neu ar-lein ac mae ganddynt hefyd gangen yn Bulwark, Cas-gwent. Ffôn: 01495 742500. www.gatewaycu.co.uk

Debt Advice Foundation:

Mae’r Debt Advice Foundation yn elusen cyngor ac addysg genedlaethol ar ddyledion sy’n cynnig cymorth a chyngor rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n bryderus am ddyledion. Ffôn: 0800 622 6151. www.debtadvicefoundation.org

National Debtline:

Mae National Debtline wedi helpu miliynau o bobl gyda’u dyledion. Byddant yn trafod opsiynau ac yn rhoi cyngor clir ar sut i gymryd rheolaeth yn ôl. Ffôn: 0808 808 4000. www.nationaldebtline.org

Elusen dyled StepChange:

Mae StepChange yn helpu i newid bywydau miloedd o bobl bob wythnos. Mae eu cyngor arbenigol yn ddiduedd ac yn bersonol i bob sefyllfa unigol. Ffôn: 0800 138 1111. www.stepchange.org

PayPlan:

Mae tîm cefnogol ac anfeirniadol cynghorwyr PayPlan yn helpu miloedd o bobl i drechu eu dyledion bob blwyddyn, ac yn trin eu holl alwadau yn hollol gyfrinachol. Ffôn: 0800 280 2816. http://payplan.com

Cyngor ar Fudd-daliadau:

Mae gwybodaeth a chyngor ar hawl i fudd-daliadau (yn cynnwys Credyd Cynhwysol) a manylion sut i wneud hawliadau ar gael ar wefan .gov a thrwy linell gymorth Credyd Cynhwysol – 0800 328 5644 https://www.gov.uk/browse/benefits

Cefnogaeth i fusnesau a’r hunangyflogedig

Bu gan y pandemig ganlyniadau economaidd enfawr, nid yn lleiaf ar gyfer perchnogion busnes a’r hunangyflogedig. I’ch helpu i wneud yn siŵr eich bod yn cael mynediad i’r holl gefnogaeth ariannol mae gennych hawl iddo, mae gwybodaeth ar gael ar dudalennau gwefan Cyngor Sir Fynwy yma: https://www.monmouthshire.gov.uk/business-advice/

a gan Busnes Cymru yma:

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/covid-19-support-business

Cefnogaeth i gyn-aelodau’r lluoedd arfog a’u teuluoedd

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yna efallai y gallwch gael help gan SSAFA. Mae mwy o wybodaeth am y gefnogaeth y gallant ei rhoi gyda tai, llesiant, budd-daliadau a cymorth ariannol ar gael yma: https://www.ssafa.org.uk/get-help/welfare-and-benefits

Cefnogaeth ariannol ar gyfer gofalwyr di-dâl

Gall gofalwyr wneud cais am grant am hyd £300 i drin pwysau uniongyrchol y gaeaf ac anghenion argyfwng oherwydd Coronafeirws (COVID-19). Mae enghreifftiau o eitemau a gweithgareddau cymwys yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

• Prynu eitemau ar gyfer y cartref e.e. peiriant golchi, gwely neu oergell ac yn y blaen

• Cymorth i brynu bwyd

• Prynu technoleg e.e. gliniadur, ffôn symudol, llechen neu data

• Tanysgrifiadau adloniant e.e. Audible, Amazon Prime, hapchwarae, Netflix etc.

Gall gofalwyr wneud cais am grant drwy’r ffurflen gais ar-lein ar wefan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr www.ctsew.org.uk/carers-emergency-grants