Cwestiynau o ran arian, budd-daliadau, cyngor ar ddyledion a chyflogaeth

Os ydych yn profi pryderon ariannol, â phryderon am ddyled neu’n poeni am eich swydd, mae llawer o sefydliadau y gallwch droi atynt sy’n gallu cynnig cyngor cyfrinachol o ansawdd uchel am ddim i’ch helpu. Gallant helpu i sicrhau eich bod yn derbyn yr holl arian y mae gennych hawl iddo ac nad ydych yn talu mwy nag y mae’n rhaid i chi ei wneud.

Cyngor ar Bopeth:

Mae Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor a gwybodaeth gyfrinachol, anwahaniaethol am ddim i drigolion Sir Fynwy a’r ardaloedd cyfagos. Mae Cyngor ar Bopeth Sir Fynwy yn rhoi cyngor mewn amrywiaeth o feysydd gan gynnwys Dyled, Budd-daliadau, Teuluoedd a Pherthnasoedd, materion Defnyddwyr, cyfreithiol a mwy

Nod Cyngor ar Bopeth yw helpu pawb i ddod o hyd i ffordd ymlaen, pa bynnag broblem sy’n eu hwynebu.

  • https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/
  • Swyddfeydd y Fenni a Threfynwy: 01873 856466. Ar Agor: Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher, Gwener, 10am – 2pm
  • Cil-y-coed a Chas-gwent:  01291 422119. Ar Agor: Dyddiau Llun, Mawrth, Mercher ac Iau, 10am – 1pm
  • Y tu allan i’r oriau hyn:  0300 3302117
  • Neu cysylltwch drwy we-sgyrsio: Teipiwch ‘webchat’ yn y bar chwilio ar dudalen we Cyngor ar Bopeth

Cristnogion yn Erbyn Tlodi:

P’un a yw’n bryderon ariannol sy’n eich cadw ar ddihun dros nos, neu os na allwch symud tu hwnt i’r arfer gwael hwnnw, neu eich bod wedi hen flino ar fynd am gyfweliadau am swyddi nad ydynt byth yn llwyddiannus – mae gan Gristnogion yn Erbyn Tlodi wasanaeth a all eich helpu. Rhif Ffôn: 0800 328 0006. 

https://capuk.org/i-want-help

Turn2Us:

Elusen genedlaethol yw Turn2us sy’n helpu pobl pan fydd amseroedd yn mynd yn anodd.  Rydym yn darparu cymorth ariannol i helpu pobl i fynd nôl ar y trywydd iawn.   Yn cynnwys cyfrifiannell budd-daliadau defnyddiol a chyngor ar gael gafael ar grantiau bach.

https://www.turn2us.org.uk/

Mind Sir Fynwy:

Mae gwasanaeth hawliau lles Mind yn helpu i sicrhau eich bod yn cael y budd-daliadau cywir ar y lefel gywir ac yn gallu darparu cymorth i wneud hawliadau am fudd-daliadau.  Rhif Ffôn: 01873 858275

https://www.mindmonmouthshire.org.uk/

Undeb Credyd Gateway:

Mae Undebau Credyd fel Gateway yn gwasanaethu eu haelodau a’u cymuned ac yn cynnig cynnyrch a gwasanaethau nad ydynt ar gael mewn mannau eraill. Mae aelodau’r Undeb Credyd yn cynilo’n rheolaidd a defnyddir eu cynilion i wneud benthyciadau i aelodau eraill.   Gellir cysylltu â Gateway dros y ffôn neu ar-lein ac mae ganddo hefyd gangen yn Bulwark, Cas-gwent. Rhif Ffôn: 01495 742500.

www.gatewaycu.co.uk

Sefydliad Cyngor ar Ddyledion:

Elusen genedlaethol cyngor ar ddyledion ac addysg yw’r Sefydliad Cyngor ar Ddyledion sy’n cynnig cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy’n poeni am ddyled.  Rhif Ffôn: 0800 622 6151.

www.debtadvicefoundation.org

Llinell Ddyled Genedlaethol:

Mae’r Llinell Ddyled Genedlaethol wedi helpu miliynau o bobl gyda’u dyledion.  Byddant yn eich cymryd drwy’r opsiynau ar gael ac yn rhoi cyngor clir i chi ar sut i gymryd yn ôl rheolaeth dros eich sefyllfa. Rhif Ffôn: 0808 808 4000.

www.nationaldebtline.org

Elusen Ddyled StepChange:

Mae StepChange yn helpu i newid bywydau miloedd o bobl bob wythnos.  Mae eu cyngor arbenigol yn ddiduedd ac wedi’i bersonoli i bob sefyllfa unigol.  Rhif Ffôn: 0800 138 1111.

www.stepchange.org

PayPlan:

Mae tîm o ymgynghorwyr cefnogol, anfeirniadol PayPlan yn helpu miloedd o bobl i gael gwared ar eu dyledion bob blwyddyn, ac yn trin eu holl alwadau gyda chyfrinachedd llawn. Rhif Ffôn: 0800 280 2816.

http://payplan.com

Cyngor Budd-daliadau:

Mae gwybodaeth a chyngor ar hawl i fudd-daliadau (gan gynnwys Credyd Cynhwysol), a manylion am sut i wneud hawliadau, ar gael ar wefan .gov a thrwy’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol – 0800 328 5644

https://www.gov.uk/browse/benefits

Am gyngor a chymorth lleol gallwch hefyd ffonio Gwasanaeth Budd-daliadau Cyngor Sir Fynwy ar 01633 644644 neu ewch i https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/4093-2/treth-y-cyngor-trethi-busnes-a-budd-daliadau/  Gall y tîm helpu gyda Budd-dal Tai, Credyd Cynhwysol, Taliadau Tai Dewisol a Gostyngiad Treth y Cyngor.

Gallant hefyd helpu gyda chynlluniau unigol wedi’u teilwra a allai fod yn fwy addas i chi – er enghraifft, talu eich treth gyngor mewn deuddeg rhandaliad drwy gydol y flwyddyn yn hytrach na deg.

Cymorth i fusnesau a’r hunangyflogedig

Mae canlyniadau economaidd y pandemig wedi bod yn enfawr, yn enwedig i berchnogion busnes a’r hunangyflogedig.   I’ch helpu i sicrhau eich bod yn cael gafael ar yr holl gymorth ariannol y mae gennych hawl iddo, mae gwybodaeth ar dudalennau gwe Cyngor Sir Fynwy yma:

https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/cyngor-i-fusnesau/

a gan Fusnes Cymru yma:

https://businesswales.gov.wales/cy

Cymorth i gyn-filwyr a’u teuluoedd

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog yna efallai y gallwch gael help oddi wrth SSAFA.   Mae rhagor o wybodaeth am y cymorth y gallant ei ddarparu gyda thai, lles, budd-daliadau a chymorth ariannol ar gael yma: https://www.ssafa.org.uk/get-help/welfare-and-benefits

Mae rhagor o wybodaeth am gymorth a chefnogaeth ar gael i gyn-filwyr a’u teuluoedd yma: https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/y-lluoedd-arfog/cyngor-chymorth-y-lluoedd-arfog/

Cymorth ariannol i Ofalwyr Di-dâl

Gall gofalwyr wneud cais am grantiau bach o hyd at £500 i fynd i’r afael â phwysau ariannol ac anghenion brys.   Mae enghreifftiau o eitemau a gweithgareddau cymwys yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

• Prynu eitemau cartref e.e. peiriant golchi, gwely neu oergell ac ati.

• Cymorth i brynu bwyd

• Prynu technoleg e.e. gliniadur, ffonau symudol, llechi neu ddata

• Tanysgrifiadau adloniant e.e. Audible, Amazon Prime, gemau ar-lein, Netflix ac ati.

Gall gofalwyr wneud cais am grant drwy’r ffurflen gais ar-lein ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr:   https://carerfriendly.co.uk/grants

Cronfa Cymorth Dewisol:

Cronfa ‘cam-olaf’ yw hon gan Lywodraeth Cymru gyda’r bwriad o gefnogi pobl sy’n profi caledi difrifol. Er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r aelwydydd hynny sy’n wynebu caledi ychwanegol sylweddol oherwydd argyfwng y Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i bersonél Canolfan Gwasanaeth y Gronfa Cymorth Dewisol ddefnyddio mwy o hyblygrwydd a disgresiwn o ran nifer ac amlder taliadau’r Gronfa y gall pobl eu hawlio yn ystod y cyfnod hwn.

Gallwch wneud cais ar-lein am daliad Cronfa Cymorth Dewisol yn

https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais  neu drwy ffonio am ddim ar 0800 859 5924.