Mae Cyngor Sir Fynwy wrthi’n adolygu’r gwasanaeth gwastraff gardd.

Caiff costau gwasanaeth casglu gwastraff gardd eleni eu hamcangyfrif ar £660,000 y flwyddyn o gymharu ag incwm a gynhyrchwyd o £330,000.

Nid yw’r casgliad gwastraff gardd yn wasanaeth statudol ac ar adeg o bwysau cyllideb ariannol mor eithafol ni all y cyngor fforddio parhau i roi cymaint o gymhorthdal i’r gwasanaeth.

Dynodwyd y bydd newid i wasanaeth bin olwyn bob bythefnos yn gostwng costau casglu a bydd ganddo hefyd fuddion iechyd a diogelwch ac amgylcheddol eraill.

Fel rhan o’r adolygiad fe wnaethom lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gael adborth preswylwyr ar y dewis rhwng y bagiau amldro presennol a’r biniau olwyn a’r prisiau y byddent yn barod i’w talu.

Mae’r arolwg gwastraff gardd wedi dod i ben a hoffem ddiolch i bawb a roddodd eu hamser i adael i ni wybod sut olwg maent eisiau i’r gwasanaeth ei gael yn y dyfodol.

Dyma ganlyniadau’r arolwg.


Canlyniadau arolwg

Cawsom 6112 ymateb.


Dyma rai o’r rhesymau a roddodd pobl i gyfiawnhau eu dewis uchod.

Rheswm am symud i gasgliad bin olwyn bob bythefnosNifer y bobl a roddodd y rheswm yma
Byddai bin olwyn yn rhwyddach ei ddefnyddio865
Mae bin olwyn yn well gwerth am arian689
Dim ond casgliad bob bythefnos rwyf ei angen534
Mae bin olwyn yn daclusach ac nid yw’n chwythu i ffwrdd339
Bydd yn rhwyddach symud/trin bin olwyn291
Byddai bin olwyn yn rhoi gwell storfa ar gyfer fy ngwastraff gardd264
Mae bin olwyn yn dal mwy226
Byddai bin olwyn yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd82
Rwy’n bensiynwr a byddai bin olwyn yn rhwyddach i fi16
Cyfanswm3306

Rheswm a roddir dros aros gyda chasgliad bag bob wythnosNifer y bobl a roddodd y rheswm yma
Byddai’n well gennyf gasgliad bob wythnos892
Nid oes gennych unrhyw le i gadw bin553
Mae bagiau yn rhwyddach eu defnyddio412
Mae bagiau yn rhwyddach eu symud/trin291
Nid wyf eisiau talu mwy na £18254
Mae gennyf stepiau ac ni allwn symud bin i fyny nac i lawr189
Mae’r bagiau yn daclusach81
Nid wyf angen cymaint o le ag sydd mewn bin olwyn54
Rwy’n aros mewn tŷ teras a byddai’n rhaid i mi symud bin drwy’r tŷ53
Mae bagiau yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd45
Rwy’n bensiynwr a byddai bagiau yn rhwyddach i fi31
Cyfanswm2855

Rydym yn wir yn gwerthfawrogi cyfraniad preswylwyr i’r broses i roi adborth mor werthfawr i ni.

Hoffem fanteisio ar y cyfle i drin ychydig o’r ymholiadau a godwyd yn yr ymateb i’r arolwg:

Pe byddai penderfyniad yn cael ei wneud i wasanaeth bin olwyn bob bythefnos:

  • Gall cwsmeriaid brynu nifer o finiau felly ni fydd cyfyngiad ar gapasiti
  • Ni chodir unrhyw dâl dosbarthu, bydd cost y gwasanaeth blynyddol yn cynnwys dosbarthu
  • Ar gyfer yr aelodau hynny o’r cyhoedd na all drin bin olwyn yn gorfforol neu lle nad oes unrhyw fan storio o flaen eu cartrefi, gwneir eithriadau a chynigir datrysiad arall.

Bydd Cynghorwyr yn ystyried canlyniadau’r arolwg mewn cyfarfod cabinet ym mis Hydref  ynghyd â nifer o ffactorau eraill yn cynnwys cost, effaith ar yr amgylchedd ac iechyd a diogelwch wrth ddod i benderfyniad am unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth yn y dyfodol.