Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Beth sydd angen i mi ei wneud i helpu?

Rydym yn gweithio’n galed er mwyn dal ati i ddarparu eich gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn ystod y cyfnod hwn. Dyma 4 peth y gallwch ei wneud i helpu:

 1. Edrychwch ar ein gwefan yn rheolaidd i gael gwybodaeth am unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yn eich ardal, gan gynnwys yr hyn y gallwch ei ailgylchu a’r hyn na allwch ei ailgylchu.
 2. Os oes angen i chi ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu mae’n rhaid trefnu amser o flaen llaw. Bydd Canolfannau Ailgylchu Mitchel Troy a Brynbuga’n aros ynghau. Mae mwy o wybodaeth ar sut i drefnu ymweliad yma – https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/household-waste-recycling-centres/
 3. Ceisiwch leihau faint o ysbwriel, ailgylchu a gwastraff bwyd yr ydych yn ei greu. Gall gostyngiad bychan, hyd yn oed, wneud gwahaniaeth mawr o ran cadw’r gwasanaeth i fynd i bawb.
  • Dewch o hyd i syniadau a chyngor ar sut i leihau gwastraff bwyd yma, gan gynnwys sut i storio bwyd a defnyddio bwyd sydd dros ben, er mwyn gwneud i’ch bwyd bara’n hirach a lleihau pa mor aml y mae angen i chi ymweld â’r siop: lovefoodhatewaste.com (gwefan Saesneg yn unig).
  • Ail ddefnyddiwch bethau y byddech fel arfer yn eu taflu neu dewch o hyd i ffordd arall o’u defnyddio. Er enghraifft, defnyddiwch dybiau plastig gyda chaeadau arnynt i gadw bwyd dros ben yn y rhewgell, neu torrwch hen gynfasau neu dyweli a’u defnyddio fel dwsteri neu gadachau.
 4. Peidiwch â llosgi eich gwastraff gartref.  Yn ôl gwasanaethau tân ar draws y wlad maent yn cael eu galw allan yn amlach i ddelio â thanau gardd.

A yw parhau i gasglu’n ddiogel yn ystod y cyfnod yma?

Diogelwch ein staff a’n preswylwyr sydd bwysicaf i ni, yn enwedig yn ystod yr argyfwng hwn. Rydym yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth a chanllawiau’r diwydiant gwastraff o ran arferion gweithio diogel ar gyfer ein staff. Rydym wedi cynnal asesiadau ar y risgiau posib ar gyfer pob gwasanaeth ac mae’r rhain yn cael eu hadolygu’n rheolaidd. Rydym wedi briffio ein holl staff ar y gweithdrefnau hyn er mwyn sicrhau eu diogelwch hwy yn ogystal â diogelwch y cyhoedd.

Wrth roi eich bagiau, biniau, bocsys a chadis gwastraff ac ailgylchu allan, mae ambell i beth y gallwch ei wneud er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud hyn y ffordd fwyaf diogel posibl:

 • Os ydych yn hunanynysu ac os nad ydych yn teimlo’n dda, rhowch ddau fag am eich gwastraff personol (megis hancesi papur) a’u rhoi o’r neilltu am o leiaf 72 awr (2 ddiwrnod) cyn eu rhoi allan i gael eu casglu.
 • Peidiwch â rhoi hancesi papur gyda’ch ailgylchu – nid oes modd eu hailgylchu.
 • Diheintiwch handlenni eich bagiau, biniau, bocsys a’ch cadis cyn ac ar ôl i chi gyffwrdd ynddynt
 • Rhowch eich bagiau, biniau, bocsys a chadis allan y noson cyn y mae disgwyl iddynt gael ei casglu – mae’n bosib y bydd yr amseroedd casglu’n newid yn ystod y cyfnod hwn.
 • Cadwch eich pellter pan fydd ein gweithwyr yn casglu eich gwastraff a’ch ailgylchu.
 • Diheintiwch handlenni eich bagiau, biniau, bocsys a’ch cadis unwaith eto cyn ac ar ôl iddynt gael eu casglu
 • Golchwch eich dwylo’n drwyadl ar ôl cyffwrdd a diheintio eich bagiau, biniau, bocsys a chadis.
 • Rhowch wipes, cadachau, menig ac ati a ddefnyddiwyd i lanhau eich bagiau, biniau, bocsys a chadis ym min neu fag y sbwriel na ellir ei ailgylchu am na ellir ailgylchu’r rhain.

Mae eich gweithwyr casglu’n weithwyr allweddol, gwnewch yn siŵr eich bod yn eu cadw’n ddiogel os gwelwch yn dda.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19, ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:  phw.nhs.wales/coronavirus.

Pa newidiadau sy’n cael eu gwneud i’m casgliadau gwastraff ac ailgylchu?

Byddwn yn casglu eich gwastraff a’ch ailgylchu o ochor y ffordd fel arfer, ar eich diwrnod casglu arferol. Byddwn yn parhau i gasglu eich gwastraff a’ch ailgylchu – gan gynnwys gwastraff bwyd, ailgylchu sych (megis cardfwrdd, papur, gwydr, plastig a chaniau), gwastraff hylendid (megis clytiau a chynnyrch anymataliaeth) a gwastraff na ellir ei ailgylchu.

Rydym wedi rhoi mesurau ymbellhau cymdeithasol ar waith ymysg ein criwiau. Er mwyn cydymffurfio â’r mesurau, ni fydd mwy na dau weithiwr yn gweithio ar bob cerbyd ac felly mae’n bosib y byddwch yn gweld nifer o gerbydau yn eich ardal yr un diwrnod.

Pe byddai’r sefyllfa’n dirywio ymhellach, byddai’n gwasanaethau’n cael eu blaenoriaethu yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru:

 1. Casgliad Gwastraff bwyd
 2. Casgliadau gwastraff cartref (gan gynnwys clytiau a hylendid)
 3. Casgliadau ailgylchu
 4. Casgliadau gwastraff gardd
 5. Casgliad Gwastraff swmpus
 6. Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Faint o’r gloch y mae angen i mi roi fy magiau allan ger y ffordd?

Gwnewch yn siŵr bod eich gwastraff cartref allan erbyn 7am os gwelwch yn dda, oherwydd mae’n bosib y bydd amseroedd casglu’n cael eu gwasgaru o hyn ymlaen ac efallai y byddant yn gynharach na’r arfer.

Beth os ydych wedi methu â chasglu?

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddod yn ôl os ydym wedi methu â chasglu, ond efallai na fydd hyn yn bosibl bob amser. Rydym yn gwneud ein gorau i wneud yn siŵr bod y gwasanaeth yn mynd yn ei flaen – diolch am eich amynedd.

Rydym yn treialu bag y gellir ei ddefnyddio eto – oes modd i ni ddefnyddio bagiau coch a phorffor ar gyfer ailgylchu ychwanegol?

Oes, os oes bagiau coch a phorffor gennych gallwch ddefnyddio’r rhain yn ogystal neu yn hytrach na’r bagiau y mae modd eu defnyddio eto (os ydych wedi colli eich bag). 

Mae swyddfeydd hyb y Cyngor wedi cau, ble gellir cael mwy o fagiau?

Mae’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd a nifer o siopau pentref wedi cytuno i gadw stoc o’n bagiau ailgylchu ar gyfer preswylwyr. Byddwch yn ystyriol os gwelwch yn dda, a chymryd un rholyn un unig o bob un er mwyn gwneud yn siŵr bod y cyflenwad yn para. Am restr o’r siopau ewch i’n gwefan:  https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-bag-outlets/
Bydd bagiau melyn ar gyfer y clytiau a gwastraff hylendid ar gael o’r siopau hefyd.

Fel arfer mae gen i hawl i roi hyd at ddau fag o wastraff na ellir ei ailgylchu allan bob dwy wythnos. A oes rhaid cadw at y cyfyngiad yma o hyd?

Oes, mae’r cyfyngiad yn dal yn berthnasol.

Rydym yn parhau i gasglu eich holl wastraff a’ch ailgylchu o ochor y ffordd fel arfer, ar ddiwrnod arferol eich casgliad. Mae hyn yn cynnwys gwastraff bwyd, ailgylchu sych (megis cardfwrdd, papur, gwydr, plastig a chaniau), gwastraff hylendid (megis clytiau a chynnyrch anymataliaeth) a gwastraff na ellir ei ailgylchu, felly ni ddylech fod angen rhoi mwy o wastraff ac ailgylchu na’r arfer allan.

Does dim lle i gasglu dim mwy yn ystod rowndiau casglu. Os yw preswylwyr yn gosod bagiau ychwanegol allan, ni fydd modd i ni orffen y rownd gasglu a bydd y bagiau’n cael eu gadael.

Os ydych yn rhoi eich gwastraff na ellir ei ailgylchu mewn bagiau du, cofiwch ddefnyddio bagiau maint ‘arferol’ (‘normal size’) os gwelwch yn dda. Mae nifer fechan o breswylwyr yn defnyddio bagiau mawr sydd ar gyfer biniau ag olwynion arnynt, ond mae’r rhain yn rhu drwm i’n criw casglu eu codi’n ddiogel pan fyddant yn llawn, ac felly nid oes modd i ni eu casglu. Gallwch brynu bagiau du neu fagiau sbwriel maint arferol (normal) neu ganolig (medium) yn eich archfarchnad leol.

Beth sydd angen i mi ei wneud â hancesi papur a wipes?

Ni ellir ailgylchu hancesi papur a wipes. Rhowch nhw yn eich bagiau du.

Rwy’n hunanynysu ar hyn o bryd, beth sydd angen i mi ei wneud o ran rhoi fy ngwastraff allan?

Os ydych yn hunanynsu peidiwch ag ychwanegu unrhyw beth i’ch bagiau a’ch cadis am 3 ddiwrnod cyn iddynt gael eu casglu os gwelwch yn dda. Rhowch ddau fag am eich hancesi papur.

Faint o fagiau coch a phorffor y caf eu rhoi allan?

Does dim cyfyngiad ar nifer y bagiau coch a phorffor ond byddwch yn synhwyrol os gwelwch yn dda. Peidiwch â chlirio a chael gwared ar lwyth o bethau. Er mwyn osgoi plâu, golchwch bob cynhwysydd yr ydych yn ei ailgylchu a gwnewch yn siŵr nad oes bwyd na gwastraff bwyd arall yn y bagiau.
Ni fyddwn yn casglu bagiau ailgylchu sy’n cynnwys sbwriel a byddwn yn cyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig pan fo hynny’n briodol.

A oes modd mi drefnu casgliad ar gyfer gwastraff swmpus?

OesOes am fwy o wybodaeth ewch i:
https://www.monmouthshire.gov.uk/bulky-waste-and-large-item-collections/

Mae tipio anghyfreithlon yn digwydd ger fy nghartref. Sut mae modd i mi roi gwybod am hyn?

Tipio anghyfreithlon yw cael gwared ag unrhyw wastraff ar dir heb drwydded i’w dderbyn. Mae unrhyw un sy’n tipio’n anghyfreithlon yn torri’r gyfraith ac yn debygol o dderbyn dirwy neu bydd angen iddynt fynd i’r llys.

Os hoffech roi gwybod am dipio anghyfreithlon, cysylltwch â ni  – https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/fly-tipping/

Sut mae dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf? I gael y wybodaeth ddiweddaraf am eich casgliadau gwastraff ac ailgylchu, ewch i:
https://www.monmouthshire.gov.uk/recycling-and-waste/ a dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol – twitter a facebook

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartrefi (HWRC)

A yw’r holl ganolfannau ailgylchu ar agor?
Na, dim ond y safleoedd mwy yn Llan-ffwyst a Five Lanes sydd ar agor ar hyn o bryd. Dyma’r unig safleoedd lle gallwn ddarparu ar gyfer ymweliadau i alluogi ymbellhau cymdeithasol a rheol traffig yn ddiogel.

Pam fod y canolfannau ailgylchu ar agor? A yw’n ddiogel?
Byddwn yn dilyn canllawiau’r llywodraeth a’r diwydiant i agor yn ystod y cyfnod hwn ac rydym wedi gweithredu rheolau caeth (gweler uchod) ac mae’n rhaid cydymffurfio â nhw. Gellir ail-gau’r canolfannau os daw’n anodd ar unrhyw amser iddynt i weithredu’n ddiogel neu heb gydweithrediad preswylwyr.

Nid yw fy ymweliad yn hanfodol. Pryd fydd y safleoedd ar agor heb gyfyngiadau Covid-19?
O ddydd Llun 6 Gorffennaf byddwn ar agor i breswylwyr ddod â gwastraff nad yw efallai’n cael ei ystyried yn hanfodol. Er enghraifft gallech fod wedi cadw hen eitem drydanol yn ystod y cyfnod cloi, gallwch nawr ddod â hi i’r safle. Mae rheolau ymbellhau cymdeithasol yn dal yn weithredol a rhaid cydymffurfio â nhw ar y safle.

Pam fod safleoedd Llanfihangel Troddi a Brynbuga wedi parhau ar gau?
Bydd Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi a Brynbuga yn parhau AR GAU. Yn anffodus ni fedrwn agor y safleoedd hyn yn ddiogel a chadw rheolau ymbellhau cymdeithasol ar hyn o bryd. Mae ystyriaethau iechyd a diogelwch oherwydd diffyg lle i geir giwio yn Llanfihangel Troddi.

Mae defnyddio nenbontydd ar gyfer gwaredu gwastraff ym Mrynbuga yn achosi anawsterau neilltuol ar gyfer cadw’r canllawiau yn lân. Ni all staff gynorthwyo preswylwyr wrth gario gwastraff sy’n broblem neilltuol wrth ystyried y grisiau sy’n rhaid eu dringo i gyrraedd y sgipiau.

Mae Llanfihangel Troddi eisoes yn achosi problemau gyda chyfnewid biniau a byddai hyn yn cael ei waethygu gyda mwy o wastraff  yn cynnwys gwastraff DIY a gerddi. Mae arwynebedd bach y safleoedd hyn yn golygu mai dim ond 1 neu 2 gerbyd fedrai ddefnyddio’r safle ar un pryd a chadw pellter cymdeithasol. Ychydig iawn o le sydd ar gyfer ciwio yn Llanfihangel Troddi a byddai unrhyw gerbydau sy’n aros ar y briffordd yn achosi tagfeydd a pherygl i ddefnyddwyr ffordd arall.

Cynigir bod y safleoedd hyn yn parhau ar gau tan hysbysiad pellach a byddwn yn adolygu yn unol â newidiadau mewn canllawiau a deddfwriaeth yn y dyfodol.

Cafodd rheol Llywodraeth Cymru yn cyfyngu teithio heb fod yn hanfodol i 5 munud ei chodi. Os ydych fel arfer yn ymweld â Chanolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi neu Frynbuga, rydym yn eich cynghori i archebu slot i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst neu Five Lanes pan mae mwy o gapasiti.

Mae Llanfihangel Troddi a Brynbuga ar gau, pam fod yn rhaid i mi deithio ymhellach i fynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Yn anffodus, nid yw’n bosibl agor Canolfannau Ailgylchu Llanfihangel Troddi neu Frynbuga yn ddiogel ar hyn o bryd.
Cafodd rheol Llywodraeth Cymru yn cyfyngu teithio heb fod yn hanfodol i 5 milltir ei chodi. Os ydych fel arfer yn ymweld â Chanolfannau Llanfihangel Troddi neu Frynbuga, rydym yn eich cynghori i archebu slot i ymweld â Chanolfan Ailgylchu Llan-ffwyst neu Five Lanes os oes angen i chi.
I ostwng eich effaith ar yr amgylchedd, ymweliadau anaml ddylech eu gwneud i’r Ganolfan Ailgylchu a dim ond pan fo gennych nifer o eitemau na fedrir eu casglu mewn casgliadau palmant gyda’ch casgliadau gwastraff arferol. Er enghraifft rydym yn cynnig gwasanaeth casglu gwastraff gardd i breswylwyr a fedrai eich arbed rhag gorfod teithio i’r Ganolfan Ailgylchu.
Gallech hefyd gyfuno’r daith i’r Ganolfan Ailgylchu gydag ymweliad rydych eisoes yn ei gwneud i’r ardal honno.
Gostwng eich gwastraff bag du ac ailgylchu beth fedrwch adre yw’r ffordd rwyddhaf i chi helpu gostwng eich effaith ar yr amgylchedd.

A fydd y safleoedd yn agor yn eu horiau agor arferol?
Byddant, bydd Llan-ffwyst a Five Lanes ar agor yn ystod oriau arferol ond dim ond yn ystod eich amser slot wedi’i archebu ymlaen llaw y gallwch ymweld. Bydd Llan-ffwyst ar gau ar ddyddiau Mercher a Five Lanes ar ddyddiau Iau.

Pam nad ydych yn agor y safleoedd hynny saith diwrnod yr wythnos?
Mae angen i ni symud deunydd allan o’r safle felly mae cau am ddiwrnod yn rhoi amser i ni wneud hynny heb orfod cau yn ystod y dyddiau agor. Byddwn hefyd yn defnyddio hyn fel cyfle i lanhau’r ardaloedd cyhoeddus ar y safle.

Beth sydd angen i mi wneud cyn y gallaf ddod i’r ganolfan ailgylchu?
Mae’n rhaid i chi archebu ar-lein cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn eich slot 30 munud a dod â chadarnhad o’ch archeb gyda chi (derbynneb e-bost – digidol neu wedi ei argraffu ar bapur).

Os na fedrwch archebu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01633 644644. Gofynnir i chi nodi’r cyfeirnod archebu a roddir i chi a dod ag ef i’r safle.

Mae’n rhaid i chi hefyd ddod â’ch trwydded preswylydd. Os ydych yn byw yn Sir Fynwy ac yn methu canfod eich trwydded, mae’n rhaid i chi fynd â’ch trwydded yrru gyda chi fel prawf o’ch cyfeiriad.

Pam eich bod chi’n cyfyngu nifer y cerbydau sy’n cael mynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Mae hyn er mwyn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol ac i sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle’n bosibl.

Bydd y system archebu yn helpu i osgoi ciwiau a thrin y traffig ar y safle gan fod gennym lai o faeau ar gael oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol.

A fydd yn rhaid i mi giwio i fynd i’r safle?
Rydym yn disgwyl peth oedi i fynd i’r safle gan ein bod yn gorfod cyfyngu nifer y defnyddwyr sy’n cael gwared â’u hailgylchu a gwastraff ar unrhyw un amser. Mae hyn er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth ar ymbellhau cymdeithasol ac ôi sicrhau fod defnyddwyr a gweithwyr yn cadw pellter diogel o ddau fetr lle mae’n bosibl. Rydym yn gofyn i breswylwyr archebu ar-lein. Bydd hyn yn helpu i ostwng traffig i’r Canolfannau Ailgylchu. Rydym yn diweddaru’r tudalennau gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol yma yn barhaus felly edrychwch cyn mynd os gwelwch yn dda. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar gan ein bod yn gweithio mor galed ag y gallwn.

Pa mor hir fydd y cyfyngiadau hyn eu lle?
Mae’n rhaid i ni gyd barhau i gydymffurfio gyda chyngor parhaus y Llywodraeth i arafu lledaeniad Coronafeirws. Mae’n wirioneddol bwysig ein bod i gyd yn cadw ymbellhau cymdeithasol ac yn cadw 2m oddi wrth unigolion. I wneud hyn yn y Canolfannau Ailgylchu mae’n rhaid i ni gyfyngu nifer y preswylwyr ar y safle ar unrhyw un amser. Byddwn yn parhau i ddilyn cyngor gan y Llywodraeth ac adolygu’r arferion yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi fel bod staff a phreswylwyr yn cadw’n ddiogel.

A oes slot ar gyfer gweithwyr allweddol?
Cadwyd y slot 8am i 8:30 ar gyfer staff GIG a gweithwyr allweddol yn unig. Gofynnir i chi barchu hyn a pheidio archebu’r slot yma os nad ydych yn un o’r categorïau hyn. Mae’n dal i fod angen i weithwyr allweddol archebu’r slot ymlaen llaw cyn mynd i’r Ganolfan Ailgylchu.

Pa mor hir fydd gen i ar y safle i wagu fy nghar?
Mae’n rhaid i chi gyrraedd o fewn y slot 30 munud y gwnaethoch ei archebu. Gofynnir i chi gadw eich amser ar y safle i lawr i 5 munud i gadw’r traffig yn llifo. Mae hyn er mwyn sicrhau y gall pob car sydd wedi archebu slot gael mynediad i’r safle. Gofynnir i chi ddidoli eich gwastraff ymlaen llaw cyn dod er mwyn cadw eich ymweliad yn fyr.

Pa mor aml y gallaf fynd i’r Ganolfan Ailgylchu?
Gofynnir i chi archebu un slot yr wythnos yn unig ar hyn o bryd.

Pam mod i’n methu archebu’r slot rwyf ei eisiau?
Bydd llawer o alw am ymweliadau i’r Canolfannau Ailgylchu. Mae’n rhaid i ni gyfyngu nifer ymwelwyr fel y gall ymweliadau gael eu trin yn ddiogel ar y safle ac fel nad oes tagfeydd ar y ffyrdd yn arwain at y safleoedd. Gofynnir i chi edrych ar y wefan eto yn ddiweddarach fel y daw slotiau ar ddyddiau yn y dyfodol ar gael.

Os mai dim ond un person gaiff ganiatâd i fynd allan o’r cerbyd unwaith y bydd ar y safle ac na fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau, sut allaf i ymdopi â chael eitemau gwastraff swmpus allan o fy ngherbyd?
Dim ond un person ddylai ddod allan o’r cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle’n bosibl. Ni fydd staff y safle yn rhoi unrhyw gymorth i ddadlwytho deunyddiau felly ni ddylech ond mynd â’r hyn y gallwch ei gario’n ddiogel. Siaradwch gyda staff y safle os ydych yn ansicr os gwelwch yn dda.

Yn lle hynny, gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gydag Ailgylchu Cymunedol Homemakers. Gallant gasglu hyd at dair eitem swmpus o’r palmant tu allan i gyfeiriad eich cartref am £15. Ffoniwch 01873 857618 i gael mwy o fanylion.

Sut mae ailgylchu eitemau gwastraff swmpus megis celfi a nwyddau gwyn?
Gall Homemakers gasglu eitemau gwastraff swmpus, gyda hyd at 3 eitem am £15. Cliciwch ymai gael mwy o fanylion.

Caiff eitemau gwastraff swmpus eu derbyn yn y Ganolfan Ailgylchu ond gyda’r canllawiau ar ymbellhau cymdeithasol ni all staff gynorthwyo i ddadlwytho deunydd felly gofynnir i chi beidio mynd ag eitemau swmpus na fedrwch eu trin ar eich pen eich hun.

Rwyf eisiau dod â rhai eitemau swmpus a byddaf angen help i ddadlwytho fy ngherbyd. Beth ddylwn i ei wneud?
Ni fyddwch yn medru dod ag eitemau swmpus i’r ganolfan ailgylchu os na allwch eu cario eich hun.

Yn ddelfrydol, dim ond un person ddylai fod ym mhob cerbyd. Dim ond un person ddylai adael y cerbyd i ddadlwytho’r gwastraff lle mae hynny’n bosibl.

Ni all staff y safle helpu i ddadlwytho neu gario eitemau mewn unrhyw amgylchiadau. Bydd rheolau llym ymbellhau cymdeithasol ar waith bob amser.

Gall Homemakers gasglu eitemau gwastraff swmpus o’ch cartref, gellir casglu hyd at 3 eitem am £15. Cliciwch yma i gael mwy o fanylion.

A allaf ddod â gwastraff gardd a DIY?
Mae’r safle ar agor ar gyfer symiau bach o wastraff gardd a DIY. Peidiwch dod â gwastraff asbestos ar hyn o bryd os gwelwch yn dda. Sylweddolwn y bydd pobl wedi bod yn gwneud rhai swyddi DIY bach yn ystod y cyfnod cloi ond gofynnir i chi beidio dechrau ar swyddi DIY neu lanhau mawr. Bydd y safleoedd yn brysur iawn ac rydym eisiau i bawb gael cyfle i ymweld â’r safle os oes angen iddynt. Gofynnir i chi wahanu eich gwastraff cyn dod i’r safle i helpu cyflymu eich taith drwy’r safle.

A gaiff faniau a threlars ddefnyddio’r safle?
Mae’r safle ar agor i nifer gyfyngedig o faniau neu geir yn tynnu trelars bob dydd. Mae’n rhaid i chi archebu slot ar gyfer fan neu drelar cyn ymweld â’r Ganolfan Ailgylchu. Rhaid cyfyngu’r mathau hyn o gerbydau ar y safle gan fod gennym lai o le ar gyfer cerbydau oherwydd y mesurau ymbellhau cymdeithasol. Caiff cerbydau sydd heb archebu ymlaen llaw cyn cyrraedd eu troi bant.

A allaf ddod â gwastraff masnachol i’r Ganolfan Ailgylchu?
Mae’n ddyletswydd statudol ar fusnesau i wneud trefniadau ar gyfer cael gwared â’u gwastraff eu hunain. Ni chaniateir iddynt ddefnyddio’r Ganolfan Ailgylchu. Gellir cael gwared â gwastraff/masnach yn safleoedd Llan-ffwyst a Five Lanes dros y bont bwyso ar brisiau masnachol cystadleuol (manylion ar y safle). I sicrhau cydymffurfiaeth gyda thrwyddedau’r safle, dylid dangos “Trwydded Cludwr Gwastraff” cyn defnyddio’r safleoedd. Bydd staff y safle yn hapus i helpu busnesau i gael y drwydded hon.

Gallwch gysylltu â’r swyddfa i drafod cael gwared â gwastraff busnes: Five Lanes – 01633 400013 neu Llan-ffwyst 01873 854604.

Beth os oes gennyf eitem yng nghist fy nghar sy’n rhy dda i fynd i’w thaflu?
Gellir rhoi eitemau mewn cyflwr da sy’n ddiogel ac y gall rhywun arall eu defnyddio yn y cynhwysydd ailddefnyddio ar y safle – ond dylech siarad gydag aelod o’r staff yn gyntaf.

Gwastraff Bwyd

Faint o wastraff bwyd a gaf i ei roi allan?

Does dim cyfyngiad ar faint o wastraff bwyd y gallwch ei roi allan, ond unwaith eto, byddwch yn synhwyrol os gwelwch yn dda. Prynwch a choginiwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig. Rowch fwyd y gellir ei rewi yn y rhewgell a storiwch lysiau a ffrwythau yn rhywle oer er mwyn eu cadw’n ffres yn hirach.

Ewch i am https://lovefoodhatewaste.com syniadau a chyngor. Mae gan Jamie Oliver hefyd gyfres ‘Keep Cooking and Carry On’ ar Channel 4 i’n helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gwastraff Busnes ac Ailgylchu

Mae fy musnes ar gau ar hyn o bryd a does dim angen casgliadau gwastraff arnaf?

Byddwn dal cytundebau yn ôl, yn ystod y cyfnod clo a ni fyddwch yn talu os nad yw’ch busnes yn cynhyrchu gwastraff. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ap Fy Sir Fynwy os gwelwch yn dda – ffurflen gais gwastraff masnachol.

Rwyf wedi prynu bagiau gwastraff ac ailgylchu busnes yn ddiweddar ond mae’r busnes ar gau am y tro?

Cadwch unrhyw fagiau yr ydych wedi eu prynu a defnyddiwch nhw pan fydd eich busnes yn ail agor. Does dim angen defnyddio bagiau a brynir gan y Cyngor o fewn amser penodol.

Rwyf angen gwasanaeth caglu gwastraff neu ailgylchu ar gyfer fy musnes?

Mae’r Cyngor yn cynnig gwasanaeth cyfyngedig o ran ailgylchu a gwastraff i fusnesau, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ap Fy Sir Fynwy – ffurflen gais gwastraff masnachol a byddwn yn gwneud ein gorau i’ch helpu gyda’r adnoddau sydd gennym ar gael yn ystod y cyfnod yma.