Caiff unrhyw wastraff a gynhyrchir yn ystod gwaith masnach neu fusnes ei ddosbarthu fel gwastraff busnes ac felly dylid gwneud trefniadau ar gyfer ei gasglu neu ei waredu â chontractwr gwastraff trwyddedig.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y Cyfreithiau ar wastraff busnes.

Gwasanaeth casglu

Ar gyfer pob ymholiad gwastraff masnachol:

*Nodwch na all yr hybiau cymunedol gymryd taliadau arian parod mwyach. Gellir gwneud taliadau trwy gerdyn neu siec.

Rydym yn gweithredu gwasanaeth casglu biniau olwyn masnachol yn Sir Fynwy. Mae’r gwasanaeth ar gyfer sbwriel cyffredinol yn unig. Nodwch y dylai contractwr arbenigol gael gwared ar unrhyw wastraff penodol, er enghraifft, olew, gwastraff clinigol neu rwbel adeiladu.

Mae gan finiau olwyn budd o gymharu â sachau gwastraff busnes gan fod y sbwriel yn cael ei gadw mewn cynhwysydd amgaeëdig tan yr amser casglu; mae hyn yn rheoli problemau gollyngiadau, sbwriel a grëwyd yn y gwynt, ac aflonyddwch a achosir gan anifeiliaid. Mae’r cynwysyddion wedi’u gosod ar olwynion (gellir eu cloi ar y cynwysyddion mwy) gan wneud y biniau’n hawdd eu symud hyd yn oed pan fyddant yn llawn.

Taliadau newydd o 1 Ebrill 2018

Casgliadau biniau olwynion

Mae’r prisiau a ddangosir yn y tabl isod ar sail ‘cost fesul casgliad’, gan gynnwys costau gweinyddu, casglu a gwaredu:

Maint Bin (Litrau) Manyleb y Bin (mm) Cost fesul Casgliad
1100 Litr (yn dal 18-20 sach sbwriel) 1250 x 1370 x 980 £23.11
660 Litr (yn dal 10-12 sach sbwriel) 1250 x 1310 x 720 £17.55
360 Litr (yn dal 4-5 sach sbwriel) 880 x 665 x 1100 £14.71
240 litr (yn dal 3-4 sach sbwriel) 1062 x 573 x 715 £11.66

 

Er mwyn cydymffurfio â’r ddyletswydd ddeddfwriaethol i gynhyrchu Nodyn Trosglwyddo Dyletswydd Gofal, byddwn yn awr yn codi ffi flynyddol o £25.63 fesul cwsmer.

Wrth arwyddo cytundeb, bydd gofyn i chi dalu bond, a bydd y swm hwnnw’n ymwneud â nifer y biniau a’r casgliadau fesul wythnos sydd gennych. Bydd y bond yn cael ei ddychwelyd yn llawn pan fydd y contract yn dod i ben, os yw’r cyfrif wedi cael ei dalu’n llawn a dychwelir y biniau heb eu difrodi.

Bydd y cwsmer bob amser yn cael ei bilio tair mis ymlaen llaw, neu i ddechrau’r cyfnod bilio nesaf os ydych chi’n newydd i’r gwasanaeth.

Casgliadau gwastraff busnes

Ar gyfer cwsmeriaid masnachol nad ydynt yn cynhyrchu digon o wastraff i warantu cael bin olwynion, neu nad oes ganddynt safle sy’n addas i osod bin olwyn, mae casgliad sachau gwastraff busnes ar gael gennym.

Mae sachau ar gael i’w prynu, sef £2.56 yr un, o’r Hybiau Cymunedol.

Mae’r gwasanaeth ar gyfer sbwriel cyffredinol yn unig. Nodwch y dylai contractwr arbenigol gael gwared ar unrhyw wastraff penodol, er enghraifft, olew, gwastraff clinigol neu rwbel adeiladu.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth casglu sachau busnes rhaid i chi gofrestru gyda’r Hybiau Cymunedol.

Casgliadau ailgylchu busnes

Gellir ailgylchu’r rhan fwyaf o wastraff yn y bagiau coch a phorffor busnes a fydd yn arbed arian i chi o gymharu â gwaredu ar sbwriel. Mae bagiau ailgylchu busnes yn costio £16 am 26 o fagiau. Gallwch gofrestru a phrynu bagiau o’r Hybiau Cymunedol.

Gallwch ailgylchu eich cardbord trwy brynu ein tâp ailgylchu cardbord ( 6.15 fesul rholyn o dâp). I gyd sydd rhaid gwneud yw lapio’r cardbord yn y tâp ailgylchu.

Cliciwch yma am y daflen o’r hyn sy’n mynd yn y bagiau coch a phorffor

 

Gwaredu Amgen

Mae cyfleusterau ar gael yn Llan-ffwyst a Five Lanes ar gyfer gwaredu gwastraff busnes.  Codir tâl ar y gwastraff hwn a rhaid ei bwyso yn y bont bwyso.

Cysylltwch â: Llan-ffwyst: 01873 854604 Five Lanes: 01633 400013

Mae contractwyr gwastraff trwyddedig eraill i’w gweld ar y rhyngrwyd neu yn y Tudalennau Melyn.