Ym Medi 2016, mae Cyngor Sir Fynwy yn cynnal treial i osod gwydr mewn bocs ailgylchu ar wahân. Mae tua 6,500 o aelwydydd wedi eu cynnwys yn y treial. Mae’r ardaloedd yn cynnwys: Y Fenni, Gilwern a Govilon, Llanelen, Goytre, Little Mill a Llangybi.

Os ydych yn rhan o’r treial, byddwch yn derbyn gwybodaeth cyn i’r treial ddechrau ym mis Medi.

Byddwn yn gofyn i drigolion i roi eu gwydr mewn bocs ailgylchu gwyrdd, defnyddio bag porffor ar gyfer plastig a chaniau a pharhau fel arfer i osod eu papur a cherdyn yn y bag coch fel sydd wedi ei ddangos isod:

DSCF1037

Er mwyn parhau i ailgylchu’r holl ddeunydd sydd yn cael ei gasglu ar hyn o bryd, rhaid i ni ddechrau casglu ein gwydr mewn ffordd wahanol. Mae’r diwydiant ailgylchu yn newid. Drwy wahanu’r gwydr, bydd hyn yn gwella ansawdd ein hailgylchu. Bydd y gwydr wedyn yn cael ei ail-brosesu’n lleol a bydd hyn yn lleihau cost gyffredinol ein gwasanaeth ailgylchu.

Rydych wedi dweud wrthym eich bod yn hoffi’r bagiau coch a phorffor. Felly, byddwn yn parhau i ddefnyddio’r rhain ynghyd â bocs ailgylchu newydd ar gyfer eich poteli a jariau gwydr. Er mwyn ein helpu i fesur llwyddiant y treial, byddwn hefyd yn darparu bagiau llwyd i chi ar gyfer eich sbwriel domestig.

Bydd y system newydd yn cychwyn ar 19eg o Fedi 2016. Ni fydd y diwrnod casglu sbwriel na’r criw casglu yn newid. Byddwch yn derbyn eich bocs ailgylchu newydd yn gynnar ym mis Medi. Byddwn yn darparu pob dim sydd angen arnoch ar gyfer y treial.

Rydym yn cyflwyno’r treial mewn un ardal yn gyntaf, a hynny er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud popeth yn gywir ar gyfer eich chi a phawb arall yn Sir Fynwy.

 Cymru yw un o’r gwledydd gorau yn Ewrop o ran ailgylchu, ac roeddech wedi helpu Sir Fynwy’r llynedd i ailgylchu cyfran sylweddol, sef 64%, o’i wastraff.

Rydym yn gwneud yn wych ac mae hyn yn mynd i wella ein perfformiad hyd yn oed yn fwy!

 

Cliciwch yma am boster sydd yn esbonio’r hyn sydd angen ei wneud

 

Treial Bocs Gwydr 2016 – Cwestiynau ac Atebion

Pam mae angen i chi newid pethau eto?

Mae’r byd ailgylchu yn newid drwy’r amser. Mae’r hyn a ystyriwyd unwaith yn sbwriel nawr yn cael ei ystyried fel adnodd gwerthfawr. Mae newidiadau mewn deddfwriaeth, poblogaeth, cyfansoddiad gwastraff, technolegau newydd a marchnadoedd y byd, oll wedi cael effaith ar ein systemau ailgylchu a chasglu gwastraff lleol. Pan fydd adnoddau yn cael eu hail-ddefnyddio a’u hailgylchu, mae hyn yn cyfrannu at yr ‘economi gylchol’.

Pam mae’n rhaid i ni nawr i wahanu ein gwydr mewn bocs ailgylchu?

Mae cadw’r gwydr ar wahân o’r bagiau ailgylchu yn ein galluogi i sicrhau ailgylchu o safon uwch.

Mae deunyddiau sydd wedi eu gwahanu a’u glanhau yn cael eu hailgylchu yn fwy hawdd ac yn fwy gwerthfawr i’r ail-broseswyr. Pan fydd ein deunyddiau ailgylchu o ansawdd da a glân, maent yn medru cael eu hailgylchu i mewn i gynnyrch o werth uwch.

Pam nad oes modd i ni osod ein gwydr mewn bag ailgylchu ar wahân?

Mae’r diwydiant ailgylchu gwydr wedi bod yn eglur iawn nad ydynt am weld gwydr yn cael ei osod mewn bagiau plastig am ei fod yn fwy costus i rwygo’r bagiau ar agor. Mae cyngor iechyd a diogelwch yn cadarnhau fod defnyddio bagiau plastig ar gyfer gwydr yn unig yn mynd i gynyddu’r risg o anafiadau yn sylweddol i staff a thrigolion.

Beth sydd yn digwydd os mae yna lawer o wydr gennyf, a oes modd i mi gael mwy nag un bocs ailgylchu?

Oes – os ydych angen ail focs ailgylchu, cysylltwch gyda ni drwy e-bostio contact@monmouthshire.gov.uk, ffoniwch ni ar 01633 644644 neu ewch i’ch hwb cymuned leol er mwyn archebu bocs.

A oes modd cael bocsys ar gyfer y deunyddiau ailgylchu eraill?

Na – mae trigolion wedi dweud wrthym eu bod yn hoffi’r bagiau coch a phorffor, ac felly, byddwn yn eu cadw ar gyfer cyfnod y treial.

Beth sy’n digwydd os wyf yn gosod gwydr mewn bag porffor?

Rydym wedi dweud wrth ein criwiau i adael unrhyw fagiau sydd yn cynnwys gwydr a gosod sticer arnynt yn esbonio bod y gwydr yn mynd halogi gweddill yr ailgylchu.

Pa fath o wydr y mae modd i mi osod yn y bag?

Rydym yn medru casglu pob math o foteli a jariau gwydr, a hynny heb y topiau os yn bosib. Mae modd gosod gwydrau yfed yn y bocs ailgylchu hefyd. Nid oes modd i ni gasglu unrhyw wydr ffenestri; gwydr fflat; Pyrex; llestri.

Beth ddylem wneud â gwydr wydr sydd wedi torri?

Er mwyn osgoi anafiadau, dylid gosod gwydr sydd wedi torri yn ofalus mewn papur a’i lapio cyn ei osod yn eich bag sbwriel

Beth os yw potel wydr yn torri pan wyf yn llenwi fy mhocs?

Os yw unrhyw wydr yn torri pan yn llenwi’r bocs, yna dylech ei adael yn y bocs a gadael i’r criw ei gasglu’n ddiogel.

A oes rhaid golchi’r gwydr yn gyntaf?

Oes – os gwelwch yn dda. Dylid ei olchi’n gyntaf er mwyn cael gwared ar unrhyw hylif neu wastraff bwyd, gan y bydd hyn yn helpu ein criwiau casglu a’r ail-broseswyr.

A oes angen i mi dynnu’r caead oddi ar y poteli a’r jariau?

Oes – os gwelwch yn dda. Dylid tynnu unrhyw gaead neu gap a’u gosod yn y bag ailgylchu porffor.

A fydd fy mocs yn llenwi gyda dŵr glaw?

Mae yna dyllau ym mhob cornel o’r bocs fel bod modd i’r dŵr glaw ddianc o’r bocs.

Beth sydd yn digwydd i’r gwydr unwaith y mae wedi ei gasglu?

Mae ein criwiau casglu yn mynd â’r holl wydr i’n safleoedd trosglwyddo yn Llan-ffwyst a Five Lanes lle y mae’n cael ei gasglu gyda’i gilydd a’i gludo ar gyfer ei ailgylchu.

A oes modd i mi barhau i ddefnyddio y bagiau sbwriel du?

Na – mae pob aelwyd yn ardal y treial wedi derbyn bagiau sbwriel llwyd fel bod modd i ni fesur perfformiad y treial yn fwy hawdd. Wedi i ni gyflwyno bagiau llwyd yn 2013, roedd llai o eitemau y dylid eu hailgylchu yn cael eu gosod yn y bagiau sbwriel ac roedd ein perfformiad ailgylchu wedi gwella.

A oes yna gyfyngiad o ddau fag sbwriel o hyd?

Oes – mae yna gyfyngiad o ddau fag sbwriel i bob aelwyd. Rydych wedi derbyn digon o fagiau am gyfnod o chwe mis. Os ydych angen mwy o fagiau yn barod, cysylltwch gyda ni er mwyn trefnu eich bod yn cael mwy o fagiau llwyd.

Pa mor fawr yw ardal y treial a pham y dewiswyd yr ardal hon?

Mae’r treial yn cynnwys 6,000 o eiddo yn ardal y Fenni, gan gynnwys: Gilwern, Govilon, Llanelen, Goytre, Little Mill, Llangybi. Dewiswyd yr ardal hon gan ei bod yn cynnwys sampl cynrychioliadol da o aelwydydd ar hyd a lled Sir Fynwy.

 Pa mor hir fydd y treial?

Mae disgwyl i’r treial barhau am gyfnod o chwe mis, ond os bydd yn llwyddiannus, efallai y byddwn yn parhau.

Beth sydd yn digwydd ar ôl y treial?

Os ydy’r canfyddiadau yn ffafriol h.y. mae’r cerbydau casglu yn medru ymdopi gyda’r broses o wahanu deunyddiau a bod ansawdd yr ailgylchu yn uchel, rydym yn disgwyl cyflwyno’r cynllun ar draws y sir yn 2017/18.

 A fydd fy niwrnodau casglu yn newid?

Na – ni fydd y treial hwn yn effeithio ar eich diwrnodau casglu.

A fydd yna unrhyw newidiadau i’r gwasanaeth casglu cynorthwyol?

Na – os ydych yn derbyn y gwasanaeth casglu cynorthwyol, bydd ein criwiau yn parhau i gasglu eich bocs ailgylchu gwydr o’r un lle.

Ni wyf yn medru cario bocs – a oes modd trefnu gwasanaeth casglu cynorthwyol?

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu bagiau a bocsys o’r drws ffrynt ar gyfer trigolion hŷn neu anabl sydd yn methu â gosod eu sbwriel neu ailgylchu ar ochr yr heol. Er mwyn trefnu cymorth, ffoniwch ein Canolfan Gyswllt ar 01633 644644.

A yw’n bosib i ni gael banciau ailgylchu yn yr archfarchnad leol fel yr arferai ddigwydd?

Na – mae Sir Fynwy wedi symud i ffwrdd o’r hen ddulliau o fanciau ailgylchu i ddarparu gwasanaeth casglu ar ochr yr heol sydd yn fwy hawdd i drigolion ei ddefnyddio ac yn arwain at ailgylchu o safon uwch.