O’r 1af o Fehefin 2019 bydd angen i bob cerbyd sy’n mynd i mewn i’r CAGC arddangos trwydded sy’n profi preswyliaeth o fewn Sir Fynwy er mwyn cael mynediad i’r safle.   Golygir hyn bod modd i breswylwyr Sir Fynwy yn unig eu cyrchu.

Bydd staff cwrdd a chyfarch yn bresennol ar bob safle trwy gydol mis Mehefin.

Os nad oes trwydded wedi’i harddangos o fewn cerbyd, bydd aelod o’r staff ‘cwrdd a chyfarch’ yn gofyn a ydynt yn breswylydd Sir Fynwy ac a oes ganddynt drwydded. Fel arall, bydd angen trwydded yrru er mwyn profi cyfeiriad.   Gwrthodir unigolion nad ydynt yn breswylwyr Sir Fynwy.  

Ar ôl mis Mehefin, bydd staff safle Viridor yn herio cerbydau heb drwyddedau wedi’u harddangos.

Pam y cyflwynir trwyddedau?

Cyflwynir trwyddedau gan fod nifer uchel o unigolion nad ydynt yn breswylwyr Sir Fynwy yn defnyddio’r safle.   Ariannir y safleoedd gan dalwyr treth gyngor Sir Fynwy ac felly dylent gael eu defnyddio ganddyn nhw’n unig.  

Mae Cyngor Sir Fynwy wedi ymchwilio i mewn i weithio gydag awdurdodau lleol eraill i gyd-ariannu safleoedd fel bod modd iddynt gael eu defnyddio gan eu preswylwyr nhw hefyd ond heb lwyddiant hyd yn hyn.   Rydym yn parhau i gysylltu ag awdurdodau lleol eraill er mwyn ymchwilio datrysiad amgen.

Oes rhaid i fi dalu am fy nhrwydded?

Nac oes. Darparir y drwydded yn rhad ac am ddim.

Arddangos fy nhrwydded

Bydd angen i breswylwyr arddangos eu trwyddedau o fewn ffenestr flaen eu ceir wrth iddynt ymweld fel bod modd i staff y safle eu gweld yn hawdd.  Bydd hyn yn lleihau’r amser ymweld.  Gellir storio’r drwydded o fewn blwch menig y car nes bod ei angen.  

Os anghofir trwydded, bydd trwydded yrru hefyd yn dderbyniol fel tystiolaeth breswyl.  Nid ydym yn derbyn unrhyw ddogfen arall fel tystiolaeth gyfeiriad.

Pryd y byddaf yn derbyn fy nhrwydded?

Danfonir trwyddedau trwy’r post i bob preswylydd yn ystod yr wythnos sy’n dechrau’r 20fed o Fai 2019. Dylent gyrraedd cyn y 1af o Fehefin.

Nid wyf wedi derbyn trwydded…

Os ydych yn breswyl yn Sir Fynwy a heb dderbyn trwydded erbyn y 1af o Fehefin yna cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.  Gallwch ddefnyddio’ch trwydded yrru tan i chi dderbyn trwydded.

Preswylydd newydd ydw i, sut ydw i’n cael trwydded?

Cysylltwch â ni er mwyn ymgeisio am drwydded, os gwelwch yn dda.  Gallwch ddefnyddio’ch trwydded yrru tan i chi dderbyn trwydded.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n colli fy nhrwydded?

Edrychwch ar ôl eich trwydded gan na fyddant yn cael eu hamnewid ar ôl colled neu ddifrod.  Os ydych yn camosod eich trwydded, gallwch ddefnyddio trwydded yrru gyfredol yn arddangos cyfeiriad o Sir Fynwy yn lle.   Adnewyddir pob trwydded ychydig cyn dyddiad terfyn Mehefin 2022.

Beth os oes gen i fwy nag un cerbyd?

Byddwn dim ond yn cynnig un drwydded fesul cartref, gellir trosglwyddo’r trwyddedau rhwng ceir os oes gennych chi mwy nag un gar.  Os yw trwydded yn cael ei hanghofio neu golli bydd trwydded yrru gyfredol sy’n arddangos cyfeiriad o Sir Fynwy’n dderbyniol.

 Os yw eich ail gerbyd wedi’i gynnwys yn y rhestr ‘Faniau/cerbydau masnachol’ isod yna mae rheoliadau gwahanol yn berthnasol.  Rhaid i chi ddilyn y weithdrefn yr amlinellir yn yr adran hon.

Faniau/cerbydau masnachol

Ni chaniateir mynediad i’r cerbydau canlynol:

  • Wagenni
  • Faniau
  • Landrofers (math amaethyddol heb ffenestri yn y cefn)
  • Ôl-gerbyd (dros 6 troedfedd)  
  • Ceir wedi’u harwyddo gan gynnwys tacsis

Fodd bynnag, os taw hwn yw’r unig gerbyd yn y cartref ac NID YW’n cael ei ddefnyddio at ddibenion busnes yna gwneir darpariaeth i ymgeisio ar wahân am drwydded Fan/Ôl-gerbyd.  Bydd angen i chi brofi nad defnyddiwr busnes ydych chi gan gyflwyno’ch trwydded yswiriant a’ch V5. Gallwch chi ymgeisio ar y porth Fy Sir Fynwy, cadwch eich dogfennau’n barod i uwchlwytho gyda’ch cais, os gwelwch yn dda.

Beth sy’n digwydd os ydw i’n symud?

Os ydych yn symud o fewn Sir Fynwy, cymrwch eich trwydded gyda chi a pharhewch i’w defnyddio o’ch cyfeiriad newydd, os gwelwch yn dda.  

Os ydych yn symud tu fas i Sir Fynwy rydym yn gofyn eich bod yn gadael y drwydded yn eich hen breswylfa er mwyn i’r preswylwyr newydd gael ei defnyddio, os gwelwch yn dda.  

PEIDIWCH Â PHASIO EICH TRWYDDED YMLAEN I UNRHYW UN ARALL.  MAE PRESWYLWYR SIR FYNWY’N TALU AM Y CANOLFANNAU AILGYLCHU GWASTRAFF CARTREF TRWY DRETH GYNGOR.

 NID YDYNT I’W DEFNYDDIO GAN UNRHYW UN Y TU FAS I’R SIR.