**All Household Waste Recycling Centres are closed until further notice.**

Llanfihangel Troddi – Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrefi (HWRC)

Lleoliad – Ger y B4293, Llanfihangel Troddi, Sir Fynwy, NP25 4HX

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 5:50pm

Gall y Ganolfan Ailgylchu fod yn brysur iawn mewn rhai cyfnodau, gan olygu y caiff y safle ei gau’n aml ar gyfer cyfnewid sgipiau. Sylweddolwn y gall hyn achosi rhwystredigaeth i breswylwyr. Mae gwybodaeth yma am pam fod yn rhaid cau’r safle weithiau a’r hyn y ceisiwn ei wneud i ostwng yr effaith ar breswylwyr.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Pam fod y safle yn cau mor aml?

Ar gyfnodau brig mae maint y gwastraff (yn arbennig Gwastraff Gwyrdd) yn cynyddu’n sylweddol, sy’n golygu fod yn rhaid newid sgipiau neu eu cywasgu yn fwy rheolaidd. Mae’r safle’n rhy fach i ddarparu ar gyfer cerbyd sgipiau a cherbydau eraill. Mae canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn cynghori y dylid cyfyngu mynediad i’r cyhoedd yn ystod y cyfnodau hyn.

Pam na allaf ddod â gwastraff i mewn pan fyddwch yn newid sgipiau?

Mae canllawiau’r HSE yn nodi na ddylai’r cyhoedd ac offer symudol fod yn agos at ei gilydd ac mae felly angen cau’r safle ar gyfer cyfnewid sgipiau ac yn ystod gweithgaredd arall fel rholio/cywasgu gwastraff.

A yw Trefynwy angen canolfan ailgylchu fwy?

Mae lleoliad a thopograffi y safle presennol yn golygu nad oes lle i ehangu. Mae’n ddyletswydd statudol ar y cyngor i ddarparu un cyfleuster ar gyfer Sir Fynwy i gyd ac rydym ar hyn o bryd yn darparu dau brif gyfleuster a dau is-safle sydd ar agor 7 diwrnod ar wythnos. Nid oes cyllideb ar hyn o bryd ar gyfer safle newydd ac nid oes sicrwydd y byddid yn cael caniatâd cynllunio ar gyfer safleoedd gwastraff. Cynlluniwyd ein prif safleoedd yn Llan-ffwyst a Five Lanes i alluogi symud sgipiau heb gau’r safleoedd ac argymhellwn fod preswylwyr yn defnyddio’r safleoedd hyn os yw’r is-safleoedd ar gau.

Pam fod y safle’n cael ei gau am gyfnod mor hir wrth newid sgipiau?

Yn anffodus oherwydd maint y safle a’r mynediad cyfyngedig, nid yw newid sgipiau yn broses gyflym ac mae’n golygu fod angen cau’r safle I’r cyhoedd.

Mae’r broses ar gyfer cyfnewid sgipiau yn Llanfihangel Troddi fel sy’n dilyn:

  1. Cerbyd sgip yn hysbysu’r safle eu bod ar fin cyrraedd
  2. Staff y safle yn cau’r glwyd, yn gosod arwyddion ac yn anfon hysbysiad e-bost i’r cyhoedd sydd wedi cofrestru i dderbyn hysbysiadau e-bost
  3. Safle staff yn clirio preswylwyr a cherbydau o’r safle (10 munud)
  4. Lori’n cyrraedd ac yn dadlwytho sgip gwag (5 munud)
  5. Lori’n codi’r sgip llawn ac yn ei symud o’r bae (10 munud)
  6. Lorri’n codi’r sgip gwag ac yn ei symud I’r bae (10 munud)
  7. Lorri’n codi sgip llawn, gorffen gwaith papur a gadael (5 munud)
  8. Staff safle’n ailagor safle ac yn tynnu’r arwyddion (5 munud)

Oherwydd bod y safle’n fach mae’n gwneud pob symudiad o sgipiau’n anos. Pan gaiff y sgipiau heb fod mewn baeau eu symud maent yn aml yn cael eu blocio gan sgipiau eraill sydd angen eu symud yn gyntaf. Gall hefyd fod angen rolio sgipiau heb fod yn y bae (cywasgu) a chânt eu rhoi yn y bae ar gyfer rholio rhwng pwyntiau 5 a 6 uchod. Os aiff popeth yn llyfn, mae’r holl waith yn cymryd 45 munud ond gall fod hyd at 1 awr.

Pam na allaf barcio ac aros i’r safle ail-agor?

Mae’r heddlu wedi dweud wrthym na chaniateir i gerbydau yn aros fod yn blocio’r briffordd. Mae depo gwastraff a thiroedd Sir Fynwy yn ymyl ond caiff ei ddefnyddio’n aml a daw o fewn yr un canllawiau HSE. Mae’r ffordd fynediad i’r safle yn blocio os yw ceir yn aros arni ac mae’n ei gwneud yn amhosibl i gerbyd y sgip adael gan olygu cau am fwy o amser.

Pam fod y safle’n cael ei gau mor aml?

Mae’r safle’n rhy fach ar gyfer nifer yr ymwelwyr yn ystod cyfnodau defnydd brig yn ystod yr haf. Nid yw canllawiau Iechyd a Diogelwch yn caniatáu i’r cyhoedd ac offer symudol fod yn yr un ardal felly mae angen i’r safle gau i gyfnewid sgipiau. Po brysuraf y safle, y mwy aml mae angen newid y sgipiau. Mae hefyd angen cywasgu rhai sgipiau i ostwng amlder newidiadau, mae’n rhaid gwneud y broses yma pan mae’r safle ar gau i’r cyhoedd oherwydd canllawiau Iechyd a Diogelwch.

Allwch chi ddim cau ar amserau penodol bob dydd ar gyfer symud sgipiau?

Mae gan y cwmni rheoli gwastraff gontract i agor y safle rhwng 8am a 5:50pm bob dydd. Mae’r Cyngor yn derbyn y gallant fod angen cau nifer o weithiau bob dydd i gyfnewid sgipiau yn ystod y cyfnodau prysuraf. Mae’r sgipiau’n llenwi ar wahanol gyflymder ac mae bron yn amhosibl rhagweld pryd y bydd pob un o’r sgipiau’n llawn. Mae’r tywydd ag effaith fawr ar hyn ond mae digwyddiadau chwaraeon, digwyddiadau diwylliannol a gwyliau i gyd yn effeithio ar faint o wastraff a aiff i’r safleoedd.

Gallem drefnu iddynt gau rhwng oriau penodol er mwyn symud sgipiau ond nid yw hyn yn gwarantu na fyddai’r sgipiau yn llenwi rhwng yr oriau hyn ac na fedrid eu defnyddio. Mae’n anochel mai’r sgipiau sy’n llenwi gyntaf yw’r sgipiau y bydd y cyhoedd eisiau eu defnyddio fwyaf. Gallai olygu fod y safle’n cael ei cau heb fod angen ar ddyddiau gwlyb pan nad oes fawr o angen cau.

Byddai cau ar amserau penodol yn golygu na fedrai preswylwyr gael gwared â’u deunyddiau pan mae’r sgipiau’n llawn tu allan i’r oriau hyn Byddai’r safle hefyd yn llawer prysurach yn ystod yr oriau agor gwarantedig a byddai’n creu amserau aros a llawer o draffig fyddai’n debygol o achosi problemau ar y briffordd. Dim ond un sgip y gallwn ei gau ar yr un pryd ac eir â’r rhain i’r Fenni i gael eu crynhoi gyda deunydd yn Llan-ffwyst felly byddai “cau bloc” yn anymarferol.

Pa ddatrysiadau ydych chi’n edrych arnynt?

Rydym wedi edrych ar ystod eang o opsiynau ond nid oes dim ohonynt yn rhoi datrysiad delfrydol:-

Hysbysiad E-bost am gau’r safle – mae hyn eisoes ar gael.

Mae’r problemau’n cynnwys:-

Gall preswylwyr wedi gadael cartref cyn i’r hysbysiad e-bost gyrraedd. Gellid anfon negeseuon e-bost heb fod angen ac nid oes gan bawb e-bost. I gael mwy o wybodaeth am hysbysiadau cliciwch yma

Hysbysiad testun am gau’r safle – yr un problemau â hysbysiadau e-bost , ac mae’n llawer drutach i anfon negeseuon testun na e-bost.

CCTV/gwe-gamera byw – dim ond yn dangos beth sy’n digwydd cyn i chi adael y tŷ, nid yw’n hysbysu preswylwyr fod safle ar fin cau ac ni fedrir dibynnu ar fynediad i’r rhyngrwyd.

Gwarantu oriau agor – byddai oriau agor yn brysur ac yn creu cyfnodau aros a llawer o draffig yn debygol o achosi problemau priffyrdd. Ni fyddai sgip lawn ar gael I breswylwyr ei defnyddio. Ni fedrid trefnu contractwyr allanol ar fyr rybudd. Byddai cyfyngiad sylweddol ar yr oriau agor er mwyn sicrhau fod POB sgip ar gael am yr holl gyfnod.

Llinell ffôn uniongyrchol i’r safle – nid oes staff swyddfa ar y safle i ateb galwadau.

Diweddariad gwefan yn uniongyrchol o’r safle – gwasanaeth wifi annibynadwy ar y safle; byddai’n dibynnu ar weithwyr ar y safle i ddiweddaru ac nid oes gan y contractwr fynediad i ddiweddaru tudalennau gwefan y Cyngor.

Cau’r safle yn llwyr/cau yn ystod y cyfnodau prysuraf – mae ein prif safleoedd yn Llan-ffwyst a Five Lanes eisoes ar gael ond byddai’n cynyddu amserau teithio i rai preswylwyr.

Cyfeirio preswylwyr at gyfleusterau eraill – mae arwyddion yn y safle yn rhoi cyfleusterau eraill. Mae’r wefan yn esbonio fod cyfnod yr haf yn brysur iawn yn Llanfihangel Troddi a gall arwain at gau safle’n annisgwyl. Mae’r wefan yn rhoi manylion safleoedd eraill.

Trwyddedau preswylwyr yn unig – byddai hyn yn gostwng traffig traws-ffin a defnydd safle, gall preswylwyr anghofio trwyddedau a chael eu gwrthod.

Symud sgipiau ar gyfnodau penodol – gallem gyfyngu hyd oriau agor ond ar res o ddiwrnod gwlyb mae hyn yn debygol o olygu ein bod yn cau heb fod angen.

A allaf gael fy hysbysu fod y safle ar gau?

Rydym yn treialu gwasanaeth hysbysiad e-bost I hysbysu pobl pan fydd safle Llanfihangel Troddi ar gau. Os hoffech dderbyn hysbysiadau e-bost am gau’r safle, cysylltwch â ni yn contact@monmouthshire.gov.uk gyda’ch cais. Gofynnir i chi ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost lle hoffech dderbyn hysbysiad a chyfeirio’r e-bost i’r adran Gwastraff a Gwasanaethau Stryd.