Dewch i ymuno ar tim

Aelodau Lleyg – Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Cadeirydd a 3 aelod lleyg ychwanegol)

Os oes diddordeb neu brofiad gennych mewn llywodraethu, archwilio, rheoli perfformiad neu risg a’ch bod yn dymuno helpu sicrhau bod Cyngor Sir Fynwy yn cael ei lywodraethu yn effeithiol, efallai mai dyma’r rôl i chi!

Nid oes angen dealltwriaeth fanwl o lywodraeth leol ond mae disgwyl bod ymgeiswyr yn ymddiddori mewn materion sydd yn ymwneud gyda bywyd a gwasanaethau cyhoeddus. O fis Mai 2022, bydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn cael ei gadeirio gan Aelod Lleyg, ac felly, mae parodrwydd a’r gallu i ymgymryd â’r rôl yn ddymunol.

A ydych chi yn

  • Gwrthrychol ac yn annibynnol eich barn
  • Cefnogi egwoddyrion llywodraethiant da
  • Meddwl yn strategol
  • Yn medru ystyried y dystiolaeth a’n herio mewn modd parchus

 Mae’r pwyllgor statudol yn elfen allweddol o fframwaith llywodraethu a rhaglen ar gyfer gwella Sir Fynwy.  Pwrpas y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yw darparu sicrwydd annibynnol ar ddigonolrwydd ac effeithiolrwydd y fframwaith rheoli risg, amgylchedd rheoli mewnol, prosesau asesu perfformiad, delio gyda chwynion a hygrededd y prosesau adrodd ariannol a llywodraethiant. Drwy oruchwylio archwilio mewnol ac allanol, mae’n gwneud cyfraniad pwysig tuag at sicrhau bod trefniadau sicrwydd effeithiol yn eu lle.

Gradd: £105 am hanner diwrnod (£138 ar gyfer rôl y Cadeirydd)

Oriau: 7 i 10 cyfarfod y flwyddyn

Lleoliad: Neuadd y Sir, Brynbuga / Gweithio O Bell / Cyfarfodydd Hybrid

Dyddiad Cau: 05/11/2021 12:00 pm

Dros dro: Cyfnod o 5 mlynedd (Term y Cyngor) ond efallai y byddwn yn ymestyn hwn am gyfnod pellach

Gwiriad DBS: Nid oes angen gwiriad.