Ffocws Strategol

Mae angen i’r ymgynghoriad ar Deithio Llesol ganolbwyntio ar gydlyniad y rhwydwaith yn hytrach nag ar nodi llwybrau unigol yn unig. Mae hyn yn sicrhau bod adnoddau’n cael eu targedu at lwybrau sy’n debygol o greu’r newid sydd ei angen o ran sicrhau bod pobl yn cerdded a beicio yn hytrach na defnyddio car. Uchelgais y Ddeddf Teithio Llesol yw cynyddu cynaliadwyedd o ran y niferoedd sy’n gwneud teithiau dydd i ddydd ar droed neu ar y beic, yn enwedig teithiau sy’n llai na 2.5 milltir neu deithiau sy’n cymryd o gwmpas 10-15 munud.

Yn ystod y camau cychwynnol, wrth i’r ymgynghoriad gael ei gynllunio, roedd y trafodaethau yn canolbwyntio ar sut i flaenoriaethu a sut i gael trafodaethau pendant. Gosodwyd nifer o flaenoriaethau strategol drafft mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid mewnol ac allanol fel modd o hwyluso’r camau nesaf. Canllaw yn unig yw’r blaenoriaethau strategol a gynigir isod ac mae’n bosib y byddant yn cael eu newid yn dilyn yr ymgynghoriad – eu diben yw canolbwyntio ac annog y drafodaeth. Gweler isod y blaenoriaethau strategol arfaethedig ar gyfer Sir Fynwy.

Wrth ystyried y meysydd blaenoriaeth uchod, bydd ffactorau trawsbynciol eraill yn cael eu hystyried megis effaith ar ansawdd yr aer, traffig, tagfeydd a diogelwch. Bydd ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i faterion ymarferol megis cyllid, danfonadwyedd, cysylltiadau â’r Cynllun Datblygu Lleol a phrosiectau / adnoddau hamdden eraill.

Cysylltwch â ni:activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau