Ffocws Strategol

Mae angen i’r ymgynghoriad ar Deithio Llesol ganolbwyntio ar gydlyniad y rhwydwaith yn hytrach na nodi llwybrau unigol yn unig. Mae hyn yn sicrhau bod adnoddau’n cael eu targedu at lwybrau sy’n debygol o greu’r newid mwyaf o ran sicrhau bod pobl yn cerdded a beicio yn hytrach na defnyddio car. Uchelgais y Ddeddf Teithio Llesol yw cynyddu cynaliadwyedd o ran y niferoedd sy’n gwneud teithiau dydd i ddydd ar droed neu ar y beic, yn enwedig teithiau byrrach.   

Yn ystod y cyfnod ymgysylltu, cyflwynwyd nifer o flaenoriaethau strategol posib i’r cyhoedd. Gobeithiwyd y byddai’r rhain yn sail i’r ymgynghoriad terfynol. Bu cefnogaeth ysgubol i’r blaenoriaethau, er hyn, roedd nifer o’r rhanddeiliaid yn teimlo y dylid ymestyn hyd y llwybr ac y dylid lleihau’r nifer o flaenoriaethau er mwyn sicrhau nad oedd unrhyw ddryswch o ran beth oedd y prif flaenoriaeth.  Mae’r flaenoriaeth strategol isod yn adlewyrchu’r sylwadau a dderbyniwyd, ac mae’n flaenoriaeth yr hoffai’r Awdurdod Lleol ei rhoi ar waith.  Felly, ar gyfer cam olaf yr ymgynghoriad, y flaenoriaeth sy’n cael ei hawgrymu ar gyfer Teithio Llesol yw:

  • datblygu llwybrau sy’n llai na 3.0 milltir sy’n canolbwyntio ar y cyrchfannau allweddol canlynol – ysgolion; canol trefi; safleoedd cyflogaeth allweddol, gorsafoedd bws a gorsafoedd trên.

Wrth ystyried y llwybrau blaenoriaeth uchod, bydd ffactorau trawsbynciol eraill yn cael eu hystyried megis effaith ar ansawdd yr aer, traffig, tagfeydd a diogelwch. Bydd ystyriaeth hefyd yn cael ei rhoi i faterion ymarferol megis cyllid, danfonadwyedd, cysylltiadau â’r agenda Newid Hinsawdd, y Cynllun Datblygu Lleol a phrosiectau / adnoddau hamdden eraill.

Wrth ystyried y meysydd blaenoriaeth uchod, bydd ffactorau trawsbynciol eraill yn cael eu hystyried megis effaith ar ansawdd yr aer, traffig, tagfeydd a diogelwch. Bydd ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i faterion ymarferol megis cyllid, danfonadwyedd, cysylltiadau â’r Cynllun Datblygu Lleol a phrosiectau / adnoddau hamdden eraill.

Cysylltwch â ni:activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau