Delwedd trwy garedigrwydd Sustrans

Yr hyn yr ydym yn geisio ei gyflawni drwy’r Ymgynghoriad rhwng 1af o Awst – 31ain o Hydref 2020

  • Canfod llwybrau newydd y mae angen eu gwella er mwyn annog mwy o bobl i gerdded a beicio mwy yn hytrach na defnyddio eu car i gyrraedd lleoliad penodol. Yna, bydd y llwybrau rhain yn cael eu rhoi ar fapiau a elwir yn Fapiau Rhwydwaith Integredig (INM’s)
  • Cytundeb ar yr hyn y byddwn yn canolbwyntio’n strategol arno o ran llwybrau Teithio Llesol a chyfleusterau
  • Cytuno pa lwybrau sydd eisoes wedi cyrraedd safon disgwyliedig ar gyfer cerdded a beicio – gelwir y rhain yn Fapiau Llwybrau Presennol (ERMs)
  • Mwy o amlygrwydd a chyfranogiad o ran yr agenda Teithio Llesol
  • Mwy o wybodaeth ar ddulliau teithio presennol rhanddeiliaid
  • Nodi unrhyw broblemau o ran polisi sydd angen eu hystyried a gwneud cysylltiadau gyda mentrau a strategaethau allweddol megis y Cynllun Datblygu Lleol

Sut y gallwch helpu i siapio dyfodol Teithio Llesol (cerdded a beicio)

Rydym yn awyddus i glywed eich safbwyntiau. Yn ystod cyfnod yr ymgynghoriad mae nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a rhoi gwybod ni ble y teimlwch y mae angen gwneud gwelliannau er mwyn annog mwy o bobl i gerdded a beicio. Gweler y gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan.


Llenwi’r holiadur er mwyn rhoi adborth i ni

Arolwg Addysg Gynradd

Arolwg Addysg Uwchradd

Arolwg Oedolion

Arolwg Busnesau


Rydym hefyd yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn webinar a sesiwn galw i mewn.

Sesiwn galw i mewn Teithio Llesol

Webinar Teithio Llesol

Cysylltwch â ni: activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau