Delwedd trwy garedigrwydd Sustrans

Ynglŷn â Theithio Llesol

Pam bod Teithio Llesol (Cerdded a Beicio) yn bwysig?

Mae manteision enfawr yn deillio o annog mwy o Deithio Llesol. Mae cynnwys cerdded a beicio yn eich trefn dydd i ddydd arferol yn ffordd ardderchog o wella eich iechyd a’ch lles. O’i gymharu â gyrru; gall teithio llesol arbed arian o ran tanwydd a chostau parcio, wrth seiclo gellir lleihau’r amser y mae teithiau i’r gwaith yn eu cymryd am nad ydych yn sownd mewn traffig ar ffyrdd prysur. Bydd cynyddu’r nifer sy’n ymgymryd â Theithio Llesol, hefyd, yn helpu i leihau traffig, a bydd hyn yn arwain at ostyngiad yn y lefelau o lygredd sy’n yr aer, llai o sŵn a llai o allyriadau newid hinsawdd.

Pam y mae angen i ni ymgynghori

Un o’r prif ffactorau sy’n rhwystro mwy o bobl rhag Teithio’n Llesol yw’r camsyniad ei fod yn beryglus ac mai ar gyfer cerbydau modur y mae ffyrdd yn bennaf. Dyma pam y mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth sy’n rhoi gofyniad ar bob Awdurdod Lleol i nodi rhwydwaith o fapiau integredig o ran Teithio Llesol. Bydd y mapiau rhain yn dangos llwybrau y cytunwyd arnynt er mwyn hybu mwy o newid moddol (hynny yw, symud i ffwrdd oddi wrth defnyddio’r car a cherdded a beicio mwy). Bydd y mapiau rhain yn dangos:

· Ble mae angen gwella llwybrau,

· Ble mae angen llwybrau newydd, a

· Y llwybrau rheiny sy’n cyrraedd y safon disgwyliedig yn barod.

Mae meini prawf Llywodraeth Cymru yn bennaf seiliedig ar (ond nid yn gyfyngedig i) ardaloedd sydd â phoblogaeth o dros 2000. Yn Sir Fynwy, golyga hyn y byddwn yn ymgynghori ar gerdded a beicio yn y Fenni, Cil-y-coed (gan gynnwys Rogiet a Portskewitt), Cas-gwent, Gilwern, Magwyr gyda Undy, Trefynwy a Brynbuga. Ymgymerwyd â’r dasg hon am y tro cyntaf 3 blynedd yn ôl, ac mae’r wybodaeth angen ei diweddaru erbyn hyn.

Cysylltwch â ni: activetravel@monmouthshire.gov.uk

Dolenni Mewnol

Dolenni Allanol

Adroddiadau