Yn yr un ffordd ag sydd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), mae gan y Corff Cymeradwyo SDCau bwerau gorfodi pe bai cymeradwyaeth SDCau yn cael ei thorri, neu waith adeiladu perthnasol i Gorff Cymeradwyo SDCau yn digwydd heb ganiatâd SDCau.

Pryd gall swyddogaethau gorfodi cael eu rhoi ar waith?

Gall y Corff Cymeradwyo SDCau gymryd camau gorfodi pan fydd:

 • Achos o dorri’r gofyniad am gymeradwyaeth (h.y. pan ddechreuir ar waith adeiladu heb gymeradwyaeth Corff Cymeradwyo SDCau)
 • Bod amod cymeradwyaeth wedi’i dorri
 • Os nad yw’r adeiladwaith yn cydymffurfio â’r cynllun draenio cynaliadwy cymeradwy.

Pa gamau y gellir eu cymryd?

Os adroddir am doriad posibl, mae gan y Corff Cymeradwyo SDCau hawl i arfer pwerau mynediad er mwyn ymchwilio i hyn. Os oes gan y Corff Cymeradwyo SDCau reswm dros gredu bod toriad wedi bod, gallent ddyroddi:

 • Hysbysiad Atal Dros Dro
 • Hysbysiad Torri Amodau
 • Hysbysiad Gorfodaeth
 • Hysbysiad Atal

Gellir rhoi hysbysiad gorfodi ar unrhyw adeg cyn mabwysiadu system ddraenio ar gyfer y gwaith adeiladu, ond ddim hwyrach na 4 blynedd ar ôl i’r toriad ddigwydd.

Os na chydymffurfir â’r hysbysiad, caiff y Corff Cymeradwyo SDCau lansio achos cyfreithiol.

Hawl i Apelio

Bydd gan y troseddwr yr hawl i apelio i Weinidogion Cymru. Gweler mwy am y broses apelio yma.

Gwybodaeth Bellach

 • Beth yn union yw SDCau?
 • A oes angen cymeradwyaeth Corff Cymeradwyo SDCau arnaf?
 • Cyngor ar y broses Cyn-ymgeisio i’r Cyrff Cymeradwyo SDCau
 • Cyflwyno Cais i’r Corff Cymeradwyo SDCau
 • Dolenni a chanllawiau defnyddiol (SDCau a Chyrff Cymeradwyo SDCau)
 • Proses Apelio Cyrff Cymeradwyo SDCau
 • Cysylltwch â ni