Bydd y Corff Cymeradwyo SDCau yn cynnig gwasanaeth â thâl Cyn-ymgeisio i drafod yn fanwl eich safle, gofynion draenio a’r hyn y mae angen ei gyflwyno gyda’ch cais. Er y bydd y broses hon ar wahân i’r broses ceisiadau cynllunio, bydd angen cynnal trafodaethau ac ymgynghori rhwng yr awdurdod cynllunio lleol (ACLl), y Corff Cymeradwyo SDCau a’r datblygwr o’r cam cyn-ymgeisio er mwyn sicrhau addasrwydd Dyluniad Systemau Draenio Cynaliadwy yn unol â Safonau Cenedlaethol, cynllun safle digonol ac yn y pen draw gymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy. Anogwn yn gryf y gwasanaeth hwn, a fydd yn hollbwysig i helpu i gyfyngu ar oedi cyn cymeradwyo a lleihau costau yn yr hirdymor, cyn cyflwyno eich cais llawn.

Mae ‘ r ffioedd ar gyfer Cyngor cyn-ymgeisio yn ddewisol, ac yn amrywio yn dibynnu ar arwynebedd y safle a lefel y gwasanaeth sydd ei angen. Gallwch weld y rhestr ffioedd drwy glicio yma: Ffioedd Cyn-ymgeisio

Buddion Cyngor Cyn-ymgeisio

 • Bydd y broses ymgeisio yn gyflymach.
 • Bydd yn arbed costau ailgynllunio diangen a’r amser sy’n gysylltiedig â hyn.
 • I drafod unrhyw faterion posibl a allai godi drwy’r broses ddylunio a’r atebion ar eu cyfer.
 • Bydd yn ehangu’r wybodaeth a’r syniadau ar gyfer cynlluniau draenio cynaliadwy a rheoli dŵr wyneb sy’n cydymffurfio â’r Safonau SDCau Cenedlaethol, a fydd yn helpu datblygiadau yn y dyfodol.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Gallwch lawrlwytho’r ffurflen o’r tudalen Corff Cymeradwyo SDCau.

Gwybodaeth Bellach

 • Beth yn union yw SDCau?
 • A oes angen cymeradwyaeth Corff Cymeradwyo SDCau arnaf?
 • Cyflwyno Cais i’r Corff Cymeradwyo SDCau
 • Dolenni a chanllawiau defnyddiol (SDCau a Chyrff Cymeradwyo SDCau)
 • Gorfodaeth Corff Cymeradwyo SDCau
 • Proses Apelio Cyrff Cymeradwyo SDCau
 • Cysylltwch â ni