Mae gennym ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas ar gyfer plant o fewn y Sir, ac wrth wneud hynny, sicrhau bod adnoddau a chyfleusterau’n cael eu defnyddio’n effeithlon er mwyn cyflawni’r cyfleoedd addysg y mae ein plant yn eu haeddu.

Fel rhan o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, mae gennym ddyletswydd statudol i ymgynghori ag aelodau’r gymuned a rhanddeiliaid priodol wrth ystyried unrhyw gynigion sylweddol ar gyfer trefniadaeth ysgolion.

Rydym yn ymgynghori ar hyn o bryd ynglŷn â chau Ysgol Arbennig Tŷ Mounton o’r 31ain Awst 2020.

Mae’r ymgynghoriad statudol ar y cynnig wedi cau erbyn hyn ac mae adroddiad ymgynghori wedi’i lunio sy’n rhoi crynodeb o’r sylwadau/pryderon a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori ac ymateb yr Awdurdod Lleol iddynt.

Cyfarfu Cabinet Sir Fynwy ar y 18fed Medi 2019 i ystyried yr adroddiad ymgynghori ac maent wedi penderfynu bwrw ymlaen â’r cynnig.  Felly mae hysbysiad statudol wedi’i gyhoeddi a fydd yn agor y cyfnod gwrthwynebu statudol, felly, gall unrhyw un sy’n dymuno gwneud gwrthwynebiad statudol yn erbyn y cynnig wneud hynny.  Er mwyn cael ei ystyried fel gwrthwynebiad statudol, rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau yn ysgrifenedig neu drwy e-bost, a’u hanfon at y Cyngor cyn pen 28 diwrnod o’r dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiad.

Dylid anfon gwrthwynebiadau at Matthew Jones, Rheolwr yr Uned Fynediad, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Blwch Post 106, Cil-y-coed, NP26 9AN neu dros e-bost at strategicreview@monmouthshire.gov.uk Er eglurder, y dyddiad cau ar gyfer gwrthwynebiadau statudol yw’r 5ed Tachwedd 2019.

Pwysig: Rhaid i chi ymateb yn ystod y cyfnod gwrthwynebu statudol os hoffech i ni godi’ch pryderon yn ystod cyfnod ymgynghori’r broses hon er mwyn iddynt gael eu trin fel gwrthwynebiadau statudol.

Mae’r llinell amser gryno isod wedi’i chynnwys er mwyn i chi gyfeirio’n rhwydd at y camau nesaf yn y broses statudol hon:

Cyfnod Ymgynghori Dyddiad
Hysbysiadau statudol wedi eu cyhoeddi a’r Cyfnod Gwrthwynebu Statudol yn cychwyn 7fed Hydref 2019
Cyfnod Gwrthwynebu Statudol yn dod i ben 5ed Tachwedd 2019
Cyhoeddi’r Adroddiad Gwrthwynebu 25ain Tachwedd 2019
Y Cabinet i ystyried yr Adroddiad Gwrthwynebu a phenderfynu a fydd cynigion yn cael eu gweithredu 4ydd Rhagfyr 2019
Gweithredu’r Cynigion (os cytunir arnynt) 31ain Awst 2020

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch y cynnig, danfonwch e-bost i strategicreview@monmouthshire.gov.uk