Cafodd Cylch Meithrin Trefynwy ei agor yn swyddogol ddydd Iau 14 Tachwedd ac mae’n gam cyntaf pwysig i sicrhau darpariaeth Gymraeg yn ardal Trefynwy. Mae’r gosodiad gofal plant blynyddoedd cynnar yn croesawu rhieni, babanod a phlant bach yn byw yn Nhrefynwy a’r cylch i brofi hwyl a hefyd fanteision amlwg addysg ddwyieithog.

Cynhelir y Cylch Meithrin yng Nghanolfan Gymunedol Parc Rockfield ac mae’n osodiad Gofal Plant Cyfrwng Cymraeg Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant rhwng dwy a phedair oed. Fe’i cynhelir ar hyn o bryd ar ddyddiau Mawrth, Mercher a Iau rhwng 12:30 – 3:00pm. Bydd yn darparu gofal plant ansawdd uchel drwy gyfrwng y Gymraeg, mae wedi cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru a gall dderbyn talebau Gofal Plant.

Mae’r fenter newydd flaengar hon, a gaiff ei rhedeg gan bwyllgor bach, yn cyflogi nifer o staff sydd i gyd yn hollol angerddol am ddod â’r Gymraeg i fywydau mwy a mwy o deuluoedd yn y sir. Mae’n ategu’r sesiynau tylino baban, amser rhigwm a yoga llwyddiannus a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyddiannus eisoes ar draws y sir.

Mae’r Cylch newydd yn deillio o ymateb y Mudiad Meithrin i strategaeth Llywodraeth Cymru ‘Cymraeg 2050: Meithrin Miliwn’ sy’n cydnabod pwysigrwydd a dylanwad y Blynyddoedd Cynnar wrth greu siaradwyr Cymraeg ac mae’n cefnogi’r weledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Nod y Cylch yw helpu i gyflawni’r nod hon gyda sir Fynwy yn chwarae ei rhan. Mae pwyllgor y Cylch hefyd yn rhedeg grŵp ‘Ti a Fi’ poblogaidd ym Mharc Rockfield ddydd Llun am 10:45am.

Daeth y dathliadau i ben ymysg llawer o gyffro, gyda thorri teisen gan blentyn sy’n mynychu’r Cylch – achlysur gwirioneddol gofiadwy!

Dywedodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Mae hyn yn wych. Rwyf mor falch y bydd mwy o blant yn cael cyfle i brofi a chael eu trochi yn y Gymraeg. Mae’n hyfryd gweld y Cylch yn dod i ffrwyth yn arbennig gyda’r newyddion rhagorol y darperir cyllid ar gyfer ysgol cyfrwng Cymraeg newydd yn yr ardal. Hoffwn yn bersonol ddiolch i’r ymddiriedolwyr, y Cadeirydd a’r staff am wneud y gosodiad yn lle hwyliog ac ysbrydoledig i chwarae ynddo.”

Roedd aelodau’r Pwyllgor yn falch iawn i weld cynifer o bobl leol yn mynychu i helpu i ddathlu’r ddarpariaeth newydd bwysig. Diolchodd April Wiggins, Cadeirydd ac ymddiriedolydd y Cylch, i’r rhai oedd yn bresennol am eu cefnogaeth a’u gwaith caled yn helpu i sicrhau llwyddiant y Cylch – cam cyntaf pwysig tuag at sicrhau darpariaeth Gymraeg yn ardal Trefynwy. Croesawodd y tîm Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin, a fynegodd ei diolch i’r staff a rhieni am ddod draw i’r agoriad swyddogol.

Roedd y plant yn falch i gael ymweliad gan Dewin, cymeriad annwyl Mudiad Meithrin.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.meithrin.cymru/find-a-cylch/