Mae gan Sir Fynwy gyfoeth o wirfoddolwyr, unigolion sy’n ymroi gorff ac enaid i helpu eraill yn eu cymunedau. Ddydd  Mercher 30 Hydref fe ddathlwyd rhai o wirfoddolwyr mwyaf eithriadol y sir yng Ngwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr blynyddol Cymdeithas Muediadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) yng Ngwesty Cwrt Bleddyn.

Fe symbylodd y gwobrau gyfoeth o enwebiadau a thasg anodd i’r beirniaid oedd penderfynu ar yr enillwyr. Mae GAVO yn falch o gyhoeddi fod yr unigolion canlynol wedi ennill cydnabyddiaeth am ymroddiad eithriadol ac angerdd dros helpu eraill.

Enillydd Gwirfoddolwr sy’n Oedolyn, noddir gan Grŵp Pobl – Ceri Carlyon.

Enillodd Ceri y wobr am ei chyfraniad eithriadol i les yn y gymuned. Mae Ceri’n enghraifft lachar, fel Arweinydd Sgowtiaid ysbrydoledig a chreadigol Grŵp Sgowtiaid 1af Gilwern. Dyw Ceri ddim wedi gadael i’w hanabledd, sy’n gwaethygu, effeithio ar ei gwirfoddoli nac ar ei hymrwymiadau teuluol ac mae wedi lansio dau fusnes yn y pedair blynedd diwethaf. Mae Ceri hefyd wedi bod yn rhan o brosiectau cymunedol eraill a hwyluswyd gan Gyngor Sir Fynwy, er enghraifft stondin y sir yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni.

Canmoliaeth Uchel – Robert Hilary Wade, unigolyn brwdfrydig sydd wedi cyflwyno llawer o bobl ifanc i hud y theatr, trwy ei waith fel Cyfarwyddwr Cerdd i Theatr Ieuenctid a hefyd drwy chwaraeon, fel dyfarnwr gwirfoddol yng Nghynghrair Canol Gwent o 2001 hyd heddiw.

Gwirfoddolwr Amgylcheddol, noddwyd gan Ford Gron Cas-gwent – Stuart Davies

Mae ymroddiad Stuart i wella’r amgylchedd yn unigryw. Mae Stuart yn gwirfoddoli mewn elusen ailgylchu cymunedol yn Homemakers, y Fenni chwe diwrnod yr wythnos am y chwe blynedd diwethaf. Mae’n gweithio’n ddiarbed i helpu unigolion i ailgylchu eitemau’r tŷ ac yn aelod o dim Homemakers y mae pawb yn meddwl y byd ohono. 

Canmoliaeth Uchel – Grŵp Cerdded Pathcare, mae’r grŵp yn gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy i wneud archwiliadau bob pythefnos o’r llwybrau sy’n rhan o Lwybrau Cerdded gyda Thywysydd y Gwasanaeth Cefn Gwlad. Maen nhw’n sicrhau fod y llwybrau’n aros yn ddiogel a hygyrch, mantais i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd. 

Gwobr grŵp – Noddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Active8

Prosiect yn cael ei arwain gan gymheiriaid yw Activ8 gyda ‘Hyrwyddwyr Activ8’ sy’n grymuso pobl ifanc i ddatblygu sgiliau, hyder a gwybodaeth i’w helpu i fynd ymlaen at wirfoddoli, addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

Canmoliaeth Uchel – Food Sense, Trefynwy. Mae’r grŵp yn gweithio gydag archfarchnadoedd lleol i sicrhau nad yw bwyd yn cael ei wastraffu, gan ddarparu mannau casglu bwyd am ddim i rai sydd ei angen a darparu prydau iach i blant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae yn yr haf.

Taith bersonol – Noddwyd gan Bethany Home – Thea Babb

Mae Thea yn gwirfoddoli gyda phrosiect Mind Matters, sy’n gweithio gyda phobl ifanc i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl. Mae Thea yn gwthio’i hun yn gwbl anhunanol i helpu eraill, gan ddefnyddio’i phrofiadau ei hun i addysgu pobl ifanc. 

Canmoliaeth Uchel – mae Katie Newbury wedi goresgyn caledi a heriau personol ac erbyn hyn yn wirfoddolwr gweithgar gyda Chyngor ar Bopeth yng Nghil-y-coed gan helpu eraill yn y gymuned. 

Ymddiriedolwr Gwirfoddol, Noddwyd gan Gyngor Tref Cil-y-coed – Emlyn Lunn

Llwyddodd Emlyn i oresgyn strôc a heriau meddygol cysylltiedig a dod yn wirfoddolwr gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy. Mae nawr yn Is Gadeirydd y gymdeithas ac yn sicrhau bod pob tenant yn cael llais.

Gwirfoddolwr Ifanc – Noddwyd gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent – Charley Oliver-Holland

Mae Charley yn fodel rôl eithriadol ac yn sicrhau fod llais pobl ifanc yn cael ei glywed. Charley yw cadeirydd Engage 2 Change, Cyngor Ieuenctid y sir, mae hi hefyd yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ac yn gynrychiolydd i Gyngor Ieuenctid Prydain. Mae’n rhoi ei hamser i sicrhau fod llais pobl ifanc yn cael ei glywed a’i drysori.

Clod Uchel – Kelsey Goodwin, gwirfoddolwr yn Ysbyty Monnow Vale. Mae Kelsey’n darparu cefnogaeth i unigolion sydd â dementia, i’w teuluoedd ac aelodau staff,

Gwobr Siryf Gwent – Harry Stitt

Yn 14 oed ymunodd Harry â chlwb gweithgareddau ‘Ready Steady Go’ ar gyfer plant ag awtistiaeth ym Mai 2018. Hyd yma mae Harry wedi cyflawni mwy na 100 awr o wirfoddoli ac yn helpu llawer o blant i gael mynediad i weithgareddau, chwarae a chyfranogi yn y sesiynau.

Gwobr Cadeirydd Cyngor Sir FynwySerena Morgan

Mae Serena wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Sir Fynwy. Enillodd Serena hyder a hunan gred trwy ei gwaith gwirfoddoli yn Siop Elusen Bridges. Mae wedi meistroli’r til, yn wyneb sy’n denu cwsmeriaid a hyd yn oed wedi cymryd cyfrifoldeb am agor y siop yn y misoedd diweddar.

Cyflwynodd Arglwydd Raglaw Gwent, y Brigadydd Robert Aitken CBE, dystysgrifau Cydnabyddiaeth Gwirfoddolwr GAVO i’r gwirfoddolwyr ymroddgar Taran Fitzgerald, Charley Oliver-Holland a Robert Harman, George Beale and Elaine Savage am gyrraedd 1000 o oriau gwirfoddoli.  

Dywedodd Frances O Brien, Prif Swyddog Menter y Cyngor:

“Mae gwirfoddolwyr yn cynnig cymaint i gymunedau yn Sir Fynwy. Rydyn ni’n ffodus i gael i gael cefnogaeth y tîm Be Community team a GAVO i ddarparu hyfforddiant a  chefnogaeth gwerthfawr. Rwy’n llongyfarch pawb sydd wedi eu henwebu, a hoffwn ddiolch i’r gwirfoddolwyr di-glod. Rwy’n annog pawb sy’n adnabod rhywun sy’n mynd o’u ffordd i helpu eraill i’w henwebu ar gyfer gwobr yn 2020!”

Dywedodd Clare Watkins, Rheolwr Tîm Gwirfoddoli GAVO “Mae’n anrhydedd cael amlygu ymdrechion diarbed a chyfraniadau amhrisiadwy a wnaed gan ein gwirfoddolwyr ar y rhestr fer i sicrhau fod ein cymunedau yn fannau gwell i fyw. 

Mae’r gwahaniaeth sy’n cael ei wneud gan yr unigolion a’r grwpiau hyn i fywydau pobl eraill y rhyfeddol. Hoffwn ddiolch o galon i’r holl wirfoddolwyr ledled Sir Fynwy. Hoffai GAVO fynegi ein diolch hefyd i bawb a gymerodd yr amser i gyflwyno enwebiadau. 

Roedd gan y panel beirniadu dasg anodd wrth ddewis yr enillwyr. Hoffwn ddiolch hefyd i arweinydd ardderchog y noson, Kim Tovey, Uwch Swyddog Datblygu Trefniadol gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru a roddodd ei hamser yn hael ac i’n noddwyr a wnaeth y dathliadau’n bosibl gyda’u cyfraniadau ariannol.

Hoffwn ddiolch i Westy a Spa Cwrt Bleddyn am gyfrannu gwobr sef noson o lety am ddim yn un o ystafelloedd gorau eu gwesty ysblennydd ac i Jeffries Fine Jewellers am gyfrannu cadwyn hardd o aur Clogau.”

I gael mwy o wybodaeth am GAVO cysylltwch â: Clare Watkins trwy ffonio 01633 241566 neu e-bostio: clare.watkins@gavo.org.uk