Ers 2004 mae Cyngor Sir Fynwy wedi cynnal profion gorfodol ar gerrig beddau ym Mynwent Llan-ffwyst. Mae’r profion er mwyn sicrhau fod y cerrig beddau yn gadarn ac yn ddiogel. Canfuwyd nad yw rhai cerrig beddau yn ddiogel a chawsant eu diogelu dros dro. Lle mae’n bosibl, mae’r cyngor wedi hysbysu teuluoedd adeg profi’r cerrig beddau, os methodd cerrig beddau hysbyswyd teuluoedd ac maent wedi gweithredu ar yr wybodaeth.

Ym Mynwent Llan-ffwyst mae cerrig beddau a ddynodwyd fel bod yn beryglus a chawsant eu diogelu dros dro. Mae’n gyfrifoldeb ar y cyngor i wneud mynwentydd yn ddiogel, a gweithio gyda chanllawiau Mynwent Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd (ICCM) sy’n dweud fod yn rhaid i’r cyngor wneud unrhyw gerrig beddau polyn a band yn ddiogel yn barhaol. Mae hyn yn golygu claddu’r garreg bedd ar ben y bedd gan tua thraean uchder y garreg goffa ac ôl-lenwi i lefel bresennol y wyneb.

Bwriedir dechrau’r rhaglen waith yn Ionawr/Chwefror 2020 gan roi amser ychwanegol i deuluoedd gysylltu â ni os dymunant ailosod y garreg goffa eu hunain. Yn unol â Pholisi Cyngor Sir Fynwy ar gerrig coffa, mae’n rhaid trefnu ailosod yn defnyddio saer cerrig beddau sydd wedi cofrestru gyda Chyngor Sir Fynwy. Mae rhestr o seiri carreg goffa cofrestredig ar gael, ynghyd ag unrhyw wybodaeth arall, gan y Swyddog Mynwentydd ar 01873 735852 / cemeteries@monmouthshire.gov.uk

Dywedodd Peter Davies, Prif Swyddog Adnoddau:

“Sylweddolwn fod potensial i aelodau teulu gymryd atynt os canfyddir nad yw carreg goffa yn ddiogel, ond gobeithiwn y bydd dynodi’r rhai sydd angen ychydig o sylw yn atal unrhyw angen am waith helaeth yn y dyfodol. Ein nod yw sicrhau i wneud y fynwent yn ddiogel ar gyfer ymweld i ddangos parch at eu hanwyliaid. Hoffem ddiolch i deuluoedd ymlaen llaw am eu cydweithrediad a’u dealltwriaeth.”