Bydd Cabinet Sir Fynwy yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddarach eleni ar y posibilrwydd o sefydlu ysgol Gymraeg newydd fel rhan o ehangu addysg Gymraeg yn y sir.

Mae dwy ysgol Gymraeg yn Sir Fynwy ar hyn o bryd – Ysgol y Ffin yng Nghil-y-coed ac Ysgol y Fenni yn y Fenni.

Mae safle’r hen ysgol iau yn Rhaglan, a fu’n wag am bedair blynedd, yn lleoliad posibl ar gyfer ysgol newydd.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Blant, Pobl Ifanc a Bywyd Mynwy, “Mae’r weinyddiaeth hon yn arwain ehangiad mwyaf erioed Sir Fynwy i addysg Gymraeg i sicrhau fod gan rieni ddewis am yr addysg y dymunant ei chael i’w plant.

Er bod gennym ddwy ysgol Gymraeg lwyddiannus yng Nghil-y-coed a’r Fenni, mae amserau teithio yn rhwystr i rieni yn ardal Trefynwy rhag medru gweithredu’r dewis hwnnw.

Ynghyd â’n cynlluniau i ddyblu capasiti Ysgol y Fenni yn y Fenni i fynediad dau ddosbarth ac ehangu darpariaeth feithrin yn Ysgol y Ffin yng Nghil-y-coed, mae hwn yn amser cyffrous ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg yn Sir Fynwy.

“Mae’r cynlluniau hyn ar gam cynnar, ond rwy’n edrych ymlaen at ymgysylltu sylweddol gyda’r cyhoedd ar y cynigion hyn i sicrhau fod ein system addysg yn diwallu anghenion teuluoedd Sir Fynwy.”