Cafodd cannoedd o deuluoedd Sir Fynwy amser gwych yn ystod yr haf eleni yn ymweld â llawer o atyniadau Cyngor Sir Fynwy a chymryd rhan yn y gweithgareddau chwaraeon gwych, profiadau theatr awyr agored a chestyll.

Ymwelodd dros 8000 o bobl â gwefan Ymweld â Sir Fynwy www.visitmonmouthshire.co.uk i weld ble gallent fynd i greu atgofion fydd yn parhau am byth.

Roedd Castell Cil-y-coed yn gefnlen i brofiadau hudolus i blant bach a gafodd eu cyfareddu gan Louby Lou a’i thîm o storïwyr. Roedd yr holl leoedd wedi eu llenwi ar gyfer y sesiynau adrodd straeon gyda phlant o bob rhan o’r sir yn ymgolli mewn straeon am gwningod gwyn, môr-ladron, dinosoriaid ac uncorniaid ac yn chwilio am y dyn bara sinsir yng ngerddi’r Castell. Mae’r castell yn edrych ymlaen at gyflwyno llawer o hoff straeon ymysg tyrrau a chanonau’r castell.

Cymerodd dros 3,000 o bobl ifanc 5-12 oed ran yng Ngemau Sir Fynwy sy’n boblogaidd iawn bob blwyddyn. Mae’r nifer fawr o bobl ifanc yn mwynhau drwy chwaraeon yn glod i’r staff a gwirfoddolwyr gwych sy’n cefnogi cynllun Gemau Sir Fynwy. Eleni gwelwyd dechrau dawns a gymnasteg a gwersylloedd antur awyr agored, ysgol môr-forwynion, ynghyd â Gall Genethod a gwersylloedd pêl-droed, rygbi a chriced sydd bob amser yn boblogaidd.

Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dreigiau Gwent Casnewydd a Chanolfannau Awyr Agored Gwent i roi cyfleoedd unigryw, a chymerodd 404 o blant a phobl ifanc ran dros 29 diwrnod.

Yn yr Hen Orsaf Tyndyrn aeth 1500 o bobl ar y trên bach am daith o amgylch y safle gyda llawer o deuluoedd yn chwilio yn y safle am gliwiau yn yr helfa drysor.

Cynhaliwyd pedwar prynhawn Galw Heibio a Gwneud drwy gydol mis Awst yn Amgueddfa Cas-gwent yn y Neuadd Dril. Mwynhaodd rhieni, aelodau teulu a gofalwyr ychydig oriau yn gwneud pethau hwyl gyda’r rhai bach. Daeth Canolfan Croeso Cas-gwent yn lle perffaith i bobl leol ac ymwelwyr gwrdd gyda ffrindiau am goffi cyn ymchwilio’r dref a’r castell a chrwydro ar hyd yr afon.

Mae gan Sir Fynwy hanes cyfoethog. Eleni dechreuodd teithiau gwybodaeth am Bont Mynwy yn Nhrefynwy. Ymwelodd dros 600 o bobl â’r unig bont afon gaerog ym Mhrydain gyda’i thŵr porth yn sefyll ar y bont. Caiff y daith ei harwain gan wirfoddolwyr gwybodus a bu’n boblogaidd iawn gyda phobl leol ac ymwelwyr ers dechrau’r teithiau ym mis Ebrill 2019.

Roedd Castell y Fenni yn gefnlen ar gyfer adloniant awyr agored o’r radd flaenaf. Daeth 450 o bobl draw gyda theuluoedd yn dod â phicnic a blancedi i fwynhau yng ngerddi’r castell. Roedd perfformiadau yn cynnwys llyfr plant poblogaidd Gansta Granny gan David Williams, a ddaeth yn fyw gan Heartbreak Productions. Daeth Illyria Productions ag Ali Baba and the Forty Thieves i’r Fenni gydag actorion gwych, set ysblennydd a chomedi tu hwnt o ddigri yn diddanu pobl o bob oed mewn safle unigryw.

Dywedodd y Cyng Richard John Aelod Cabinet Bywyd Mynwy:

“Bu’r haf yn wych eleni. Mae’n hyfryd iawn gweld yr adborth gan ein holl ganolfannau hamdden ac atyniadau. Mae Bywyd Mynwy yn cynnig cyfleoedd anhygoel ac rwyf mor falch i weld cynifer o blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn manteisio ar y gweithgareddau unigryw. Edrychaf ymlaen at weld mwy o weithio partneriaeth gyda chyfleusterau fel ein gwasanaeth addysg awyr agored. Mae gan Sir Fynwy gymaint i’w gynnig i deuluoedd, ac fe wnaethom yn wir gyflwyno’r Haf maen nhw Eisiau.”

Mae llawer mwy o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y gweill ar gyfer hanner tymor mis Hydref. Mae Gemau Mynwy a gwersylloedd chwarae ar agor ar gyfer archebion. Galwch heibio neu ffonio canolfan hamdden i archebu lle. Mae pob canolfan ar agor rhwng 6.30am a 10.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm ar ddyddiau Sadwrn a rhwng 8.15m a 6.30pm ar ddyddiau Sul (gall oriau agor amrywio yn ystod gwyliau).

Mae Ymweld â Sir Fynwy yn ganolbwynt ar gyfer digwyddiadau ac atyniadau, gyda chymaint o wybodaeth. Cynlluniwch yr ychydig fisoedd nesaf, ewch i: www.visitmonmouthshire.com