Mae Cyngor Sir Fynwy yn dychwelyd i Sioe Brynbuga am y drydedd flwyddyn. Bydd pafiliwn y cyngor yn fwy ac yn well nag erioed. Wedi’i lleoli yn agos at fynedfa maes y sioe, y babell yw’r man cyntaf i alw am ddewis eang o weithgareddau hwyliog yn rhad ac am ddim a gwybodaeth gan ddewis amrywiol o wasanaethau a sefydliadau.

Eleni thema’r cyngor yw Gofalwn a bydd yn cyd-daro gyda Wythnos Gofalwn Cymru, ymgyrch genedlaethol sy’n rhedeg rhwng dydd Llun 9 a dydd Sul 15 Medi gan Gofal Cymdeithasol Cymru sy’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y cyhoedd o gyfleoedd gyrfa mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar.

Mae Tîm Datblygu Gweithlu Sir Fynwy yn cynnig sesiynau blasu CPR a gall roi cyngor i ymwelwyr am y swyddi gofalu niferus sydd ar gael yn y sir. Caiff plant eu hannog i ddod wedi eu gwisgo fel arwyr gan y bydd awduron Billy the Super Hero, llyfr i ddathlu ac ysbrydoli gofalwyr yn bresennol gyda’r tîm. Yn y llyfr mae Billy, bachgen ifanc sydd wrth ei fodd gydag arwyr ac yn cael ei ysbrydoli i ddod yn arwr go iawn (meddyg) ar ôl gweld y ffordd y mae gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn gofalu am ei fam-gu. Drwy stori Billy, mae’r llyfr yn cyflwyno pwnc iechyd a gofal cymdeithasol i blant gyda’r nod o sbarduno diddordeb yn y rhagolygon gyrfa gwerth chweil.

Datblygwyd y llyfr gan Dîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan a Petra Publishing.

Bydd Tîm Maethu Sir Fynwy ar gael i sgwrsio gydag ymwelwyr am y llu o wahanol ffyrdd y gall unigolion a theuluoedd cariadus gefnogi babanod, plant a phobl ifanc. Nid dim ond pobl ifanc sydd angen cefnogaeth, bydd y Tîm Llety â Chymorth yn y sioe i siarad gyda phobl am y gwahaniaeth y gall ystafell ei wneud i oedolyn digartref neu fywyd teulu.

Bydd Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yn y babell yn rhoi gwybodaeth i ymwelwyr am y newidiadau i ddarpariaeth gofal iechyd yng Ngwent a gall ateb cwestiynau am Ysbyty Prifysgol newydd The Grange.

Caiff teuluoedd ifanc eu hannog i ddod draw a chymryd rhan mewn llawer o weithgareddau am ddim tu mewn a thu allan i’r babell. Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i’r Teulu Sir Fynwy yn sgwrsio am y Cynnig Gofal Plant, yr amrywiaeth o weithgareddau a grwpiau sydd ar gael ar draws y sir. Bydd staff o Cymraeg i Blant yn ymuno gyda’r tîm Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a all ddweud popeth sydd angen ei wybod am fanteision addysg ddwyieithog. Bydd Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn darparu mini golff, sydd bob amser yn boblogaidd. Bydd trac sgwter a sefydlwyd gan y Tîm Diogelwch Ffordd yn helpu’r rhai ifanc i losgi ychydig o egni a chael hwyl.

Mae Cyngor Sir Fynwy yn ymroddedig i ddod yn sir dim carbon erbyn 2030 ac yn meddwl yn barhaus am wahanol ffyrdd i gyflawni’r nod. Mae’r cyngor wedi uno gyda River Simple i helpu treialu defnydd cerbydau hydrogen ar draws y sir. Bydd car River Simple i’w weld tu allan i’r babell ac mae’r tîm yn croesawu ymwelwyr i edrych ac ateb unrhyw gwestiynau a all fod ganddynt am y car.

Bydd adloniant gan Cerddoriaeth Gwent, ac mae Côr Cymunedol Sir Fynwy yn dychwelyd ynghyd â Swyn Celtaidd. Yn newydd ar gyfer 2019 mae gweithdy Samba ac ensemble band pres.

Cynhelir Sioe Brynbuga ar Faes Sioe Brynbuga, Llandenni NP15 1DD. Gallwch archebu eich tocynnau ymlaen llaw yn www.uskshow.co.uk/ neu eu prynu ar y dydd.