Mae Cyngor Sir Fynwy yn datblygu cynlluniau i ostwng ei allyriadau carbon. Datganodd y cyngor argyfwng hinsawdd ym mis Mai 2019 a bydd y Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf yn archwilio’r cynlluniau ar 26 Medi cyn iddynt gael eu trafod gan y Cyngor Sir ym mis Hydref.

Mae newid hinsawdd yn un o heriau mwyaf y 21ain ganrif. Mae angen newid sylweddol cyn 2030 i gyfyngu cynhesu byd-eang i ddim nwy na 1.5°C i leihau risgiau o ddigwyddiadau tywydd eithafol megis stormydd, colli rhywogaethau a chynefinoedd pwysig a’r effeithiau dilynol ar bobl, busnesau a chymunedau.

Mae’r awdurdod lleol eisoes yn gwneud llawer o bethau i ostwng allyriadau carbon. Mae gan y cyngor fferm solar ac mae wedi gosod paneli solar ar lawer o adeiladau sy’n cynhyrchu cyfwerth â bron 20% o’r trydan y mae’r cyngor yn ei ddefnyddio a daeth 99.5% o’r trydan a ddefnyddiwyd gan y cyngor y llynedd o ffynonellau adnewyddadwy. Mae’r cyngor yn gosod mannau gwefru cerbydau trydan o amgylch y sir ac yn gweithio gyda chwmni lleol i beilota cerbydau pŵer hydrogen. Yn 2018 gofynnodd y cynghorwyr i Gronfa Pensiwn Gwent ddechrau dadfuddsoddi o danwyddau ffosil.

Dywedodd y Cyng Pratt, “Nid yw’r pethau hyn ar eu pen eu hunain yn ddigon i fynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd. Mae angen cynlluniau newydd i wneud gwahaniaeth ar draws pob cymuned a holl dinasyddion Sir Fynwy – mae’n ymwneud â’r ffordd yr ydym yn teithio, bwyta, cynhyrchu ein bwyd, siopa a sut ydym wedi ein cysylltu’n annatod gyda’n hamgylchedd.”

Ni all y cyngor ostwng defnydd carbon ar ben ei hun, ac mae help y cyhoedd a busnesau yn hanfodol. Mae angen gwneud hyn i gyd tra’n cydbwyso anghenion menter a chefnogi ein heconomi gwledig yn awr ac yn y dyfodol. Mae swyddogion sy’n gweithio ar y cynllun wedi cwrdd gyda Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd i sicrhau eu bod yn ymwneud â datblygu’r cynllun.
Mae camau rhwydd y gall pawb eu cymryd i ostwng eu hôl-troed carbon, megis cerdded a seiclo mwy, gostwng, ail-ddefnyddio ac ailgylchu gwastraff a phrynu bwyd lleol.

Bydd argyfwng yr hinsawdd yn un o themâu pabell Cyngor Sir Fynwy yn Sioe Brynbuga ddydd Sadwrn 14 Medi. Mae’r cyngor yn croesawu preswylwyr yn ymweld â’r sioe i alw heibio a sgwrsio gyda’r swyddogion a’r sefydliadau niferus fydd yn bresennol.