Roedd Cyngor Sir Fynwy yn falch iawn i groesawu tîm dadlau Ysgol Gynradd Goetre Fawr i Neuadd y Sir ar gyfer eu dadl ddydd Mercher 3 Gorffennaf. Daeth 15 o ddisgyblion eiddgar i siambr y cyngor i gyflwyno dadleuon ar p’un ai a ddylai’r Gymraeg gael ei haddysgu fel yr ail brif iaith mewn ysgolion.

Dyma’r ail dro i ddisgyblion brwdfrydig o glwb dadlau yr ysgol ymweld â’r siambr i ddangos eu sgiliau siarad cyhoeddus. Mae 25 aelod rhwng 8 a 11 oed yn y grŵp. Treuliodd y disgyblion nifer o wythnosau yn paratoi ac yn ymarfer sgiliau trafod allweddol cyn cymryd rhan mewn dadleuon byr.

Penderfynwyd ar bwnc eleni yn dilyn ffocws diweddar yr ysgol ar y Gymraeg a’r Cwricwlwm newydd yng Nghymru. Roedd gan ddisgyblion hefyd ddiddordeb yn y syniad o ddysgu Cymraeg wrth ochr ieithoedd tramor modern fel rhan o’r Cwricwlwm.

Sefydlwyd y clwb trafod yn 2016 gan Kathryn Edwards, Cadeirydd Llywodraethwyr yr ysgol. Nod y clwb yw rhoi cyfle i blant gael mwy o brofiad o siarad cyhoeddus a helpu i wella eu sgiliau gwrando. Mae’r gweithgaredd all-gwriciwlaidd wedi profi’n llwyddiannus wrth ddatblygu hyder disgyblion a chynnau eu diddordeb mewn materion cyfoes.

Dywedodd y Cynghorydd Richard John, Aelod Cabinet dros Blant a Phobl Ifanc: “Mae’n wych gweld pobl ifanc yn cysylltu gyda Chyngor Sir Fynwy ac yn rhannu eu sylwadau ar faterion cyfoes. Mae plant Sir Fynwy wedi rhannu eu brwdfrydedd dros y Gymraeg a diwylliant Cymru yn nhrafodaeth heddiw am bwysigrwydd y Gymraeg i’n plant. Da iawn pawb. Edrychwn ymlaen at groesawu’r tîm yn ôl i’r siambr yn y dyfodol.”

Wrth siarad am lwyddiant y tîm trafod, dywedodd Kathryn Edwards: “Roeddwn eisiau i’r disgyblion wirioneddol feddwl am sgiliau trafod – maent yn chwilfrydig, mae ganddynt ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd o’u cwmpas ac roedd yn gwneud defnydd da  o hynny. Mae hefyd yn wirioneddol rwydd anghofio fod gwrando yr un mor bwysig â siarad wrth drafod. Mae’n hanfodol rhoi amser i ystyried safbwyntiau eraill.”

Mae gan Kathryn gynlluniau i adeiladu ar ddigwyddiad eleni gyda’r nod o’i wneud hyd yn oed yn fwy ac yn well ar gyfer eu hymweliad nesaf.

Wrth siarad am ei phrofiad yn y siambr dywedodd Amelia, 11 oed, cadeirydd y tîm dadlau: “Roedd yn llawer o hwyl. Mae wedi rhoi hyder i fi a bydd yn fy helpu i siarad o flaen cynulleidfa yn y dyfodol.”

Dywedodd Gabby, cyd-ddisgybl: “Fe wnes fwynhau medru dweud beth rwy’n ei gredu. Mae angen i ni sefyll lan dros ein safbwyntiau. Mae angen i ni wneud ein dewisiadau ein hunain. Mae wedi gwella fy hyder.”