Bu pobl ifanc o bob rhan o’r sir yn bresennol yn Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddydd Gwener 5 Gorffennaf. Rhoddodd y fforwm, a gynhaliwyd gan fforwm ieuenctid Sir Fynwy Engage 2 Change, gyfle i ddisgyblion o bedair ysgol uwchradd y sir i drafod materion sy’n bwysig iddynt. Bydd amrywiaeth o swyddogion o Heddlu Gwent, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Chyngor Sir Fynwy sydd ynghyd â sefydliadau eraill yn ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy yn defnyddio lleisiau ein pobl ifanc yn sail i wneud penderfyniadau yn y dyfodol.

Rhoddodd y cyfarfod lwyfan i bobl ifanc rannu eu sylwadau gyda chynrychiolwyr y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae llais pobl ifanc yn ganolog i waith y Bwrdd. Nod y bwrdd yw rhoi cyfle i bobl ifanc a hefyd gyrff cyhoeddus i gael gwybodaeth am beth yw’r materion a pham eu bod yn bwysig. Gobeithir cynnal y fforwm yn rheolaidd.

Roedd pobl ifanc yn awyddus i ofyn cwestiynau i’r gwahanol swyddogion am ddarpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer plant a phobl ifanc. Cafodd iechyd meddwl ei ddewis yn ddiweddar fel y mater pwysicaf i bobl ifanc, yn ogystal â digartrefedd a throseddau gyda chyllyll.

Yn 2018, cymerodd 2,787 o bobl ifanc ledled Sir Fynwy ran yn ymgyrch ‘Gwneud eich Marc’ a phleidleisio ar y materion pwysicaf iddynt. Caiff ‘Gwneud eich Marc’ ei arwain gan Gyngor Ieuenctid Prydain ac mae’n anelu i roi cyfle i bobl ifanc i ddylanwadu ar drafodaethau yn Nhŷ’r Cyffredin gan Aelodau’r Senedd Ieuenctid.

Gofynnodd pobl ifanc gwestiynau ystyrlon a gwybodus. Gallodd y rhai a fynychodd ofyn cwestiynau wyneb i wyneb a hefyd gael cyfle i ddefnyddio offeryn ar-lein rhyngweithiol. Roedd yr offeryn ar-lein hefyd yn galluogi’r bobl ifanc nad oedd yn y digwyddiad i gymryd rhan hefyd. Cafodd y cyfarfod, a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, hefyd ei ffrydio’n fyw a gynorthwyodd fwy o bobl i edrych a gwrando yn ystod y sesiwn neu yn ddiweddarach.

Clywodd y bobl ifanc gan Richard Blakemore, Prif Arolygydd Heddlu Gwent; Mike Richards, Goruchwyliwr yn Heddlu Gwent; Dr Luke Jones, Pennaeth Rhanbarthol Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS), Rhaglen Trawsnewid Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Bronwyn John, Pennaeth Partneriaethau Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan; Mark Hand, Pennaeth Cynllunio Adran Tai a Llunio Lleoedd Cyngor Sir Fynwy; Ian Bakewell, Rheolwr Tai a Chymunedau Cyngor Sir Fynwy; a Rachel Lewis, Rheolwr Polisi Cynllunio Cyngor Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet Plant a Phobl Ifanc:

“Rwyf mor falch i weld pobl ifanc yn Neuadd y Sir ac yn defnyddio siambr y cyngor. Roedd y fforwm yn gyfle perffaith i helpu ein Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i glywed barn ein pobl ifanc a rhoi cyfle i ddisgyblion i ofyn i’r bobl sy’n gwneud y penderfyniadau am y pethau sy’n wirioneddol bwysig iddynt. Gobeithiaf weld mwy o gyfleoedd fel hyn yn y dyfodol. Hoffwn ddiolch i’n partneriaid yn Heddlu Gwent a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am ddod draw ac edrychaf ymlaen at fwy o weithio partneriaeth yn y dyfodol.”

Cefnogir Fforwm Ieuenctid Sir Fynwy gan Wasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Jade Atkins – CharlieJadeAtkins@monmouthshire.gov.uk

Gellir gweld y cyfarfod ar  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wfm0nB_YKtg

Mae mwy o wybodaeth ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy ar gael yn https://www.monmouthshire.gov.uk/psb/.