Cafodd staff Dechrau’n Deg Sir Fynwy gyngor arbenigol a sesiwn hyfforddiant Llythrennedd Gorfforol ymarferol gan Dîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy ddydd Llun 3 Mehefin yng Nghanolfan Acorn, y Fenni.

Mae Llythrennedd Corfforol (datblygu sgiliau fel rhedeg, neidio, hopian, taflu a dal) yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol. Mae’r tîm wedi darparu’r rhaglen Llythrennedd Corfforol Cyn Ysgol mewn dros 33 safle gofal plant yn Sir Fynwy am y pedair blynedd ddiwethaf, mewn partneriaeth gyda’r Rhwydwaith Ysgolion Iach. Roedd y sesiwn yma yn estyniad i’r ddarpariaeth bresennol. Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen a gyllidir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer plant dan oed ysgol a theuluoedd. Mae’r hyfforddiant yn ategu’r sesiynau gweithgaredd amrywiol a gynhelir mewn safleoedd Dechrau’n Deg.

Rhoddodd y Tîm Datblygu Chwaraeon wybodaeth werthfawr ar bwysigrwydd datblygu sgiliau sylfaenol o oedran cynnar i roi’r hyder a’r cymhwysedd iddynt gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol am weddill eu bywydau.

Cymerodd staff ran mewn cyflwyniad ar Anatomeg a Ffisioleg yn canolbwyntio ar ffeithiau a ffigurau i ddangos yr effaith y gall ymarfer a gweithgaredd corfforol rheolaidd ei gael i ostwng cyflyrau iechyd y medrir eu hatal. Dilynodd sesiwn ymarferol wedyn lle cododd staff Dechrau’n Deg eu cyflymder calon eu hunain gyda chyfres o gemau hwyliog i ddangos faint o hwyl y gall ymarfer fod. Dywedodd staff fod y sesiynau yn wych.

Dywedodd y Cyng Richard John, Aelod Cabinet dros Hamdden a Phlant a Phobl Ifanc:

‘Rwyf mor falch i weld y Tîm Datblygu Chwaraeon yn gweithio mewn partneriaeth gyda Dechrau’n Deg i drosglwyddo sgiliau i helpu cenedlaethau’r dyfodol. Mae datblygu sgiliau sylfaenol fel rhedeg, neidio, hopian, taflu a dal yn hanfodol ar gyfer unrhyw fath o chwaraeon neu weithgaredd corfforol, ac yn hanfodol i fywyd hapus a iach. Mae gwaith Dechrau’n Deg a darparwyr gofal plant eraill yn hanfodol i roi cyfleoedd crwn i’n plant a rhieni i sefydlu negeseuon llesiant cadarnhaol.

‘Dylai plant gael llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau o oedran cynnar i sicrhau eu bod yn hyderus ac yn gymwys i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol am weddill eu bywydau. Gelwir datblygiad y sgiliau yma yn Llythrennedd Corfforol, y sgiliau sylfaenol sy’n ffurfio blociau adeiladu ymgysylltu gydol oes mewn gweithgaredd corfforol rheolaidd. Bu Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn hanfodol wrth alluogi plant rhwng 4-18 oed i ennill sgiliau a chyfleoedd. Rwyf mor falch i weld y rhaglen yn cael ei throsglwyddo i blant dan oed ysgol.”

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Fynwy yn darparu cyfoeth o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae Gemau Mynwy poblogaidd iawn yn uchafbwynt gwyliau llawer o bobl ifanc. I gael mwy o wybodaeth am y tîm cysylltwch â Paul Sullivan:

E-bost: paulsullivan@monmouthshire.gov.u, ffonio 07825 853882 neu ymweld â www.monmouthshire.gov.uk/things-to-do/monleisure/the-monmouthshire-games i gael mwy o wybodaeth am Gemau Mynwy.