Mae prosiect garddio i’r anabl Greenfingers, sy’n seiliedig yn Theatr Melville, y Fenni, yn helpu i ddod â lliw i gymunedau lleol a swyddfeydd Cyngor Sir Fynwy gyda blychau plannu gwych yn llawn blodau hyfryd. Mae’r prosiect yn rhan o gynllun Fy Niwrnod Fy Mywyd a gaiff ei arwain gan Gyngor Sir Fynwy gyda’r nod o rymuso pobl gydag anableddau dysgu a chorfforol i ddysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd.

Bu’r tîm yn brysur yn gwneud blychau plannu pren hardd a’u llenwi gyda phlanhigion bendigedig. Derbyniodd Swyddfa Gofrestru’r Cyngor yn Neuadd y Sir, Brynbuga ddau flwch plannu hardd gan y prosiect yn ddiweddar.

Mae Greenfingers yn brosiect cymunedol ac yn croesawu aelodau o’r cyhoedd i ddod draw ac edrych o gwmpas a phrynu. Caiff y blychau plannu eu gwneud i archeb a’u dosbarthu i gartrefi yn ogystal â swyddfeydd.

Mae chwaer brosiect i Greenfingers yn helpu i gynnal nifer o ofodau gwyrdd cymunedol yn yr ardal leol yn cynnwys Gerddi Linda Vista a Pharc Bailey.

Yn 2018 roedd y prosiect yn falch iawn i dderbyn gwobr gan Gyngor Tref y Fenni am gyfraniad arbennig i wella’r ardal yng nghystadleuaeth Y Fenni yn ei Blodau. Yn y flwyddyn nesaf bydd y prosiect yn darparu planhigion i amrywiaeth o sefydliadau lleol yn cynnwys Llyfrgell y Fenni ac Ysgol Gynradd Our Lady & St Michael i helpu dod â lliw i’r dref yn barod ar gyfer Y Fenni yn ei Blodau 2019.

Dywedodd y Cyng Penny Jones, Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd:

‘Mae Greenfingers yn cynnig cymaint i unigolion gydag anableddau a hefyd i’r gymuned ehangach. Rwyf mor falch i weld fod y prosiect yn dod â lliw i Neuadd y Sir ym Mrynbuga a’u llongyfarch am eu gwobr cyfraniad arbennig yn 2018. Mae garddio yn cael effaith enfawr ar iechyd meddwl a chorfforol ac rwyf wrth fy modd gweld y prosiect yma’n helpu cynifer o bobl yn y gymuned i aros yn iach ac yn egnïol. Hoffwn annog preswylwyr i alw yn Theatr y Melville a gweld yr hyn sydd gan Greenfingers i’w gynnig’.

Mae’r prosiect ar agor i’r cyhoedd rhwng dydd Llun a dydd Iau tan 3.30pm a dydd Gwener tan 3.00pm. Mae croeso i ymwelwyr ymweld â’r prosiect ac archebu blychau plannu. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â: 01873 854489.