Caiff prosiect peilot newydd Natur Wyllt ei lansio yn ystod Wythnos Gwenyn Trefynwy yng Ngardd Nelson ddydd Sul 19 Mai. Mae’r prosiect peillio yn rhoi gwybodaeth a syniadau i gymunedau i annog mwy a mwy o wenyn, pili pala a phryfed eraill i beillio a byw mewn gerddi, dolydd, gwrychoedd ac ar ymyl ffyrdd.

Cyllidwyd y prosiect drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru dan fesur LEADER y Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a’i nod yw annog y cyhoedd i feddwl sut y gallant warchod rhywogaethau sy’n helpu i ddarparu llawer iawn o fwyd.

Caiff y prosiect yn Nhrefynwy ei arwain gan Gyngor Tref Trefynwy mewn partneriaeth gydag arbenigwyr lleol o Gwenyn Datblygu, Trosiant Trefynwy, Sir Fynwy Gyfeillgar i Wenyn a Grŵp Dolydd Trefynwy. Cefnodir y prosiect gan Gyngor Sir Fynwy a bydd yn rhedeg tan fis Mehefin 2020.

Mae’r prosiect yn edrych am breswylwyr, ysgolion lleol a grwpiau cymunedol i gymryd rhan ac ymuno â thudalennu Twitter neu Facebook. Mae’n rhoi cyfle i gymunedau rannu’r hyn sy’n digwydd eisoes i hybu peillio yn Sir Fynwy.

Dywedodd y Cyng Bryan Jones, Aelod Cabinet dros Fioamrywiaeth:

“Mae peillwyr mor bwysig i helpu ein hamgylchedd i ffynnu. Mae Natur Wyllt yn enghraifft wych o sut y gall grwpiau gydweithio i gael argraff gadarnhaol yn y sir. Rydym yn ymfalchïo yn ein hymrwymiad i fioamrywiaeth yn Sir Fynwy ac yn edrych yn gyson am ffyrdd y gallwn drin ein gofodau gwyrdd mewn ffordd gadarnhaol i annog gwenyn, pili pala, blodau a phlanhigion. Rwy’n annog pobl leol o bob oed i feddwl am beth maent yn ei blannu, pa bynnag mor fach neu fawr yw’ch gardd. Gall y prosiect newydd eich helpu i wneud gwahaniaeth.

Mae llawer o ffyrdd i ganfod sut i gael argraff gadarnhaol neu ganfod pa weithgareddau sy’n digwydd ar hyn o bryd drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol Natur Wyllt, dilyn @naturisntneat ar Twitter a Nature Isn’t Neat ar Facebook.

Caiff preswylwyr eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg byr i ganfod faint mae cymunedau yn ei ddeall am beillwyr a’r hyn y gall y prosiect ei wneud i helpu codi ymwybyddiaeth a pheillwyr yn Sir Fynwy. Mae’r arolwg ar gael yma: https://www.monmouthshire.gov.uk/nin/

Cynhelir mwy o weithgareddau, diweddariadau rheolaidd ar y cyfryngau cymdeithasol, gweithdai a chystadlaethau yn y misoedd nesaf. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â NiN@monmouthshire.gov.uk.