Mae Gwasanaethau Gwastraff a Stryd Cyngor Sir Fynwy yn falch i gyhoeddi eu bod wedi ennill contract gyda Chymdeithas Tai Sir Fynwy (MHA) i ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw a chefnogaeth i dros 250 o safleoedd penodol.

Bydd tîm Cynnal a Chadw Tiroedd y cyngor yn darparu gwasanaeth torri glaswellt, cynnal a chadw perthi, clirio lloriau caled, clirio chwyn a cynnal a chadw tiroedd cysylltiedig am gyfnod dechreuol o 4 blynedd, gydag opsiwn am 2 estyniad o 3 blynedd yr un. Mae cyfanswm gwerth y contract yn £2.5 miliwn am y cyfnod posibl o 10 mlynedd.

Mae’r contract yn cynnwys ymrwymiad parhaus i helpu cymunedau i ffynnu. Bydd tenantiaid yn manteisio o gefnogaeth timau Tiroedd yn helpu tenantiaid i ddatblygu cynlluniau garddio cymunedol. Mae MHA yn ymfalchïo mewn gweithio gyda chymunedau i helpu tenantiaid gael cyflogaeth a chyfleoedd hyfforddi.

Bydd y cyngor yn gweithio gyda MHA i gefnogi’r cynllun hyfforddiant Pasbort i Waith. Cytunwyd ar fuddion cymunedol sylweddol, yn cynnwys amrywiaeth o gyfleoedd ar draws Gwasanaethau Gwastraff a Stryd, yn cynnwys prentisiaethau, profiad gwaith a lleoliadau gwaith.

Bu Cyngor Sir Fynwy yn darparu’r gwasanaeth i MHA ers trosglwyddo’r stoc tai dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth. Yn 2018 cyflwynodd MHA dendr am gontract hirdymor ar gyfer darparu Cynnal a Chadw Tiroedd i’w safleoedd, anheddau a gwaith dydd yn dilyn ymgynghoriad helaeth gyda’u tenantiaid. Dynodwyd mai Cyngor Sir Fynwy oedd y cynigydd a ffafrir ar gyfer contract Cynnal a Chadw Tiroedd Cymdeithas Tai Sir Fynwy.

Mae sicrhau’r contract yn adlewyrchu gwaith anhygoel Cyngor Sir Fynwy mewn sicrhau contract gwerth uchel mewn marchnad gystadleuol iawn. Mae’r cyngor yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth ardderchog yn cyflenwi gwasanaethau cynnal a chadw tiroedd o’r radd flaenaf i gymunedau.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Gwastraff a Stryd:

‘Mae’n wych clywed fod Gwasanaethau Gwastraff a Stryd wedi ennill y contract. Gweithiodd y tîm yn anhygoel o galed i gyflawni hyn. Mae Sir Fynwy wedi darparu’r gwasanaeth am flynyddoedd lawer ac rydym yn falch fod MHA wedi dyfarnu’r contract i ni mewn maes mor gystadleuol. Mae penderfyniad, proffesiynoldeb a dyfalbarhad yr holl staff wedi talu’r ffordd. Bydd y safon uchel o wasanaeth a ddarparwn yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod a bydd yn rhoi sicrwydd swyddi i’n staff.’