Oes gennych chi syniad da? Pe bai tri o bobl eraill yn fodlon helpu, beth fyddech chi’n hoffi ei wneud i sicrhau fod eich cymuned yn lle gwell?

Mae Tîm Partneriaeth a Datblygu Cymunedol Cyngor Sir Fynwy yn awyddus i helpu unigolion a grwpiau i gyflawni eu huchelgeisiau cymunedol. Mae’r tîm yn arbenigo mewn helpu i ddatblygu a grymuso grwpiau ac unigolion sydd eisiau gwneud eu tref neu bentref yn lle gwell, ac yn edrych ymlaen at gwrdd â phobl mewn amrywiaeth o leoliadau drwy gydol mis Mawrth a mis Ebrill.

Bydd y tîm yn bresennol i wrando ar syniadau a rhoi gwybodaeth werthfawr a chefnogaeth i wireddu syniadau. Mae llawer o wybodaeth ar gael, yn cynnwys sut i sicrhau cyllid, cyfleoedd i gysylltu unigolion gyda grwpiau sydd â nodau tebyg a chynnig cyfleoedd hyfforddiant i unrhyw un sy’n rhoi eu hamser i helpu eraill.

Cynhelir cyfres o sesiynau galw heibio. Bydd y tîm hefyd yn ymweld â grwpiau cymunedol a bydd yn bresennol mewn gofodau cyhoeddus ar draws Sir Fynwy. Bydd plant a phobl ifanc o ysgolion lleol yn cymryd rhan yn y broses ymgysylltu gan fod y tîm yn awyddus i wrando ar syniadau cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd y Tîm yn ymweld â nifer o leoliadau ar draws y sir yn y pump wythnos nesaf, gan fynd i Frynbuga, y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy. Dewch i gwrdd â’r tîm yn Nhrefynwy yn yr wythnos yn cychwyn dydd Llun 11 Mawrth.

Galwch heibio Hyb Trefynwy ddydd Mawrth 12 Mawrth 5.00pm – 7pm neu ddydd Gwener 15 Mawrth rhwng 1.00pm – 4.00pm. Dewch i Hyb Brynbuga ddydd Iau 21 Mawrth 1.00pm – 4.00pm a 5.00pm – 7.00pm a rhannu eich syniadau gyda’r tîm ym Marchnad y Fenni ar 26 Mawrth 10.00am – 2.00pm.

Mae mwy o leoliadau a dyddiadau ar y gweill. Mae croeso i breswylwyr gysylltu â’r tîm drwy dudalen Facebook Sir Fynwy, twitter @MonmouthshireCC neu anfon neges e-bost at y tîm.

Dywedodd y Cyng Sara Jones, Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol: ‘Mae hwn yn gyfle gwych i gymunedau gael yr help a’r gefnogaeth maent ei hangen gan y Tîm Datblygu Partneriaeth a Datblygu Cymunedol. Mae’r tîm yn cydweithio gyda nifer o sefydliadau ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i ddatgloi potensial unigolion a grwpiau yn Sir Fynwy i helpu cymunedau i’w helpu eu hunain. Byddwn yn annog unrhyw un sydd â syniad pa bynnag mor fawr neu fach i gysylltu.”

Mae mwy o wybodaeth am y Tîm Datblygu Partneriaeth a Datblygu Cymunedol yn:

www.monmouthshire.gov.uk/partnerships

E-bostiwch syniadau at Partnerships@monmouthshire.gov.uk