Bydd pwyllgorau ardal Cyngor Sir Fynwy yn cwrdd y mis hwn i ystyried ymgynghoriad ar y gyllideb a rheoli cyflymder yn ogystal ag eitemau hollbwysig eraill. Caiff aelodau’r cyhoedd eu hannog i fynychu pwyllgorau ardal a chânt gyfle i drafod materion o ddiddordeb.

Mae Pwyllgor Ardal Canol Sir Fynwy yn cynnal ei gyfarfod bythefnos ynghynt i ganiatáu trafodaeth ar y gyllideb a chaiff yn awr ei gynnal am 10am ddydd Mercher 30 Ionawr yn yr Ystafell Gynadledda yn Neuadd y Sir, Brynbuga.

Bydd Pwyllgor Ardal Gogledd Sir Fynwy yn cwrdd am 1pm ddydd Mercher 30 Ionawr yn Neuadd y Dref, y Fenni yn hytrach na Neuadd Pentref Llan-ffwyst gan fod aelodau ychwanegol o’r cyhoedd yn debygol o fynychu ar gyfer ymgynghoriad y cyngor ar y gyllideb.

Bydd Pwyllgor Ardal Glannau Hafren yn cwrdd yn Nhŷ Arloesedd, Magwyr ym Mharc Busnes Cymru 1 ddydd Mercher 23 Ionawr. Mae hyn yn newid o’r amser a hysbysebwyd yn flaenorol.

Yn y cyfamser, bydd Pwyllgor Ardal Gwy Isaf yn cwrdd fel yr hysbysebwyd am 10am ddydd Mercher 23 Ionawr yng Nghanolfan Hamdden Cas-gwent.

Caiff y pedwar pwyllgor ardal eu cadeirio gan y Cynghorydd Matt Feakins (Canol Sir Fynwy), y Cynghorydd Maureen Powell (Gogledd Sir Fynwy), y Cynghorydd David Evans (Glannau Hafren) a’r Cynghorydd David Dovey (Gwy Isaf). Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y cadeiryddion: “Rydym yn estyn gwahoddiad cynnes i gymunedau’r sir i fynychu pwyllgorau ardal y cyngor a gynhelir bob tri mis a chodi ymwybyddiaeth o faterion lleol tra’n derbyn gwybodaeth bwysig yn ogystal â rhoi adborth gwerthfawr i gynghorwyr.”

Bydd yr agenda ar gyfer pob pwyllgor ar gael ar wefan Cyngor Sir Fynwy wythnos cyn y dyddiad y’u cynhelir. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn: https://www.monmouthshire.gov.uk/home/democracy-councillors.