Ddydd Iau 8 Tachwedd bydd tîm Gofal Maeth Cyngor Sir Fynwy yng Nghlwb a Gwesty Gwledig St Pierre, Cas-gwent rhwng 10.00am – 12.00pm a 6.00pm – 8.00pm  i gwrdd a chyfarch preswylwyr Sir Fynwy sydd â diddordeb mewn dod yn Ofalwyr Maeth.

Mae gan blant Sir Fynwy angen brys am deuluoedd yn Sir Fynwy. Mae angen dybryd am ofalwyr maeth i ofalu am fabanod, plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ar sail tymor byr neu hir. Mae angen gofalwyr i ddarparu seibiant byr ar gyfer plant gydag anableddau, a hefyd angen gofalwyr ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau sy’n symud i annibyniaeth ar sail llety â chymorth.

Mae angen enfawr am fwy o ofalwyr maeth ac mae’r tîm yn gobeithio y bydd y sesiynau cwrdd a chyfarch yn annog mwy a mwy o bobl i ystyried gwneud penderfyniad mor bwysig ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy.

Gall unigolion na all fynychu’r sesiwn cwrdd a chyfarch gael gwybodaeth ac arweiniad am y camau sydd angen iddynt eu cymryd i wneud gwahaniaeth i blentyn yn Sir Fynwy drwy’r wefan: www.monmouthshire.gov.uk/fostering

Sefydlwyd gwasanaeth testun newydd i’w gwneud yn rhwydd ac yn gyflym i gwrdd gyda’r tîm. Caiff preswylwyr eu hannog i anfon neges testun FOSTER ac enw at 83 222. Bydd aelod o’r tîm wedyn yn ffonio i helpu cychwyn y daith faethu ar gyfer pobl yn Sir Fynwy.

Dywedodd Penny Jones, Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd: “Rwy’n credu’n cryf fod gan ein babanod, plant a phobl ifanc yn Sir Fynwy bob hawl i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Gall teuluoedd Sir Fynwy helpu i wneud y gwahaniaeth yma i’n plant. Mae’r tîm gofal maeth yn gwneud gwaith gwych yn ymgysylltu gyda chymunedau i gefnogi ein plant. Rwy’n annog y rhai sy’n ystyried dod yn Ofalwr Maeth i ddod draw, ymweld â’r wefan, ffonio’r tîm neu anfon neges destun atynt.’

I wneud gwahaniaeth ymwelwch â: www.monmouthshire.gov.uk/fostering or call 01873 735950