Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cynnal dwy sesiwn ymgysylltu yn hyb cymunedol Cil-y-coed i hysbysu’r cyhoedd am ei gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer adfywio canol y dref a gofyn am sylwadau ar gynigion ar gyfer ardal y Groes gerllaw.

Mae’r prosiect yn rhan o ddrafft gynllun adfywio ehangach Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a gymeradwyodd y cyngor i’w gyflwyno i raglen Buddsoddiad Adfywio wedi’i Dargedu Llywodraeth Cymru ym mis Medi. Gellid adeiladu cyfadeilad fflatiau, canolfan siopa egnïol, gwella hygyrchedd a seilwaith ffordd newydd dros y tair blynedd nesaf.

Gyda disgwyl gwaith i wella seilwaith gwyrdd y dref yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd, y prosiect nesaf i gael ei gyflawni fydd ailddatblygu ardal y Groes yng nghanol y dref gyda’r nod o wella hygyrchedd, cysylltiadau cryfach gyda’r castell a’r parc gwledig a rhoi gwell gosodiad ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau. Rhoddir sylw i’r cynigion ar hyn a chanol y dref yn Hyb Cymunedol Cil-y-coed rhwng 10am a 5pm ddydd Llun 15 Hydref a rhwng 10am a 7pm ddydd Mawrth 16 Hydref. Caiff aelodau’r cyhoedd gyfle i ddysgu mwy am y cynigion a rhoi adborth gwerthfawr wrth lunio’r cynllun.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Sara Jones, aelod cabinet Sir Fynwy gyda chyfrifoldeb am ymgysylltu â’r gymuned: “Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Cil-y-coed wrth i ni fynd ati i wella’r cysylltiad rhwng canol y dref a’r castell. Mae hyn yn cynnwys gwneud yr ardal o amgylch Croes Cil-y-coed yn fwy croesawgar i gerddwyr a seiclwyr.”