Heddiw mae dros bedwar cant o fyfyrwyr yn Sir Fynwy yn dathlu set ragorol o ganlyniadau arholiadau fydd yn eu galluogi i symud ymlaen i’r camau nesaf mewn prifysgolion, colegau a mannau gwaith ym mhob rhan o Brydain.

Cafodd myfyrwyr ym mhob un o’r pedair ysgol uwchradd ganlyniadau ardderchog gyda chyfradd pas y sir o 98%. Yn holl ysgolion uwchradd Sir Fynwy mae staff yn hyderus y caiff myfyrwyr eu derbyn ar eu dewis o gyrsiau addysg uwch.

Mae canlyniadau ar draws y pedair ysgol yn dangos fod nifer cynyddol o fyfyrwyr yn dewis astudio eu cymwysterau ôl-16 yn un o bedair ysgol uwchradd y sir: Ysgol Cil-y-coed, Ysgol Cas-gwent, Ysgol Brenin Harri VIII ac Ysgol Gyfun Trefynwy.

Ar draws y sir roedd y canran o fyfyrwyr a enillodd y graddau uchaf oll yn debyg i ganlyniadau’r llynedd gyda 29% o bapurau wedi cael gradd A* neu A. Mae hyn yn cymharu’n gadarnhaol gyda’r perfformiad cenedlaethol o 26.3%.

Bu cynnydd pellach ar draws Sir Fynwy yn nifer y myfyrwyr a gyflawnodd drothwy Lefel 3 (dwy lefel A graddau A-E) i 98.3%, cynnydd o 1% ers y llynedd.

  • Cadwodd Ysgol Cil-y-coed ei pherfformiad ar gyfer y trothwy Lefel 3 ar 100% am y bedwaredd blwyddyn o’r bron.
  • Enillodd 30% o ddisgyblion Ysgol Cas-gwent A*/A a chynnydd yn y canran o ddisgyblion a gyflawnodd y trothwy lefel 3 o 2.3 pwynt canran gan fynd â’r ysgol i 97.1%.
  • Gwelodd Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII y Fenni berfformiad gwell ar y lefelau uchaf gyda 15% o fyfyrwyr yn cael tair gradd A*/A a chynnydd sylweddol yn nifer y myfyrwyr yn cael tair gradd A*-C i bron 60%.
  • Cafodd myfyrwyr Ysgol Gyfun Trefynwy y canlyniadau gorau erioed gyda 25% o’r myfyrwyr yn ennill tair gradd A*/A a 34% yn cael graddau A*/A.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Richard John, aelod cabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb am addysg: “Mae diwrnod canlyniadau lefel A mor bwysig i’n myfyrwyr a phobl ifanc. Heddiw rwyf wrth fy modd gweld pa mor dda y gwnaeth myfyrwyr ar draws ein holl ysgolion – mae’r canlyniadau hyn yn ddangosydd go iawn o ba mor galed y gweithiodd y myfyrwyr ac athrawon dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ar hyn o bryd fy ffocws yw bod y bobl ifanc yn cael y cymwysterau maent eu hangen i symud ymlaen i gam nesaf eu bywydau fel oedolion, lle bynnag y mae hynny.

“Rwy’n credu ei bod hefyd yn bwysig ein bod yn cydnabod y gefnogaeth a gaiff ein myfyrwyr gan eu rhieni a gofalwyr. Dylent edrych ymlaen yn hyderus iawn wrth iddynt gychwyn ar gamau nesaf eu bywydau, bydded hynny mewn addysg neu waith.”

Ychwanegodd Will McLean, Prif Swyddog Plant a Phobl Ifanc: “Mewn cyfnod o newid a diwygio yn yr ysgol a hefyd sefydliadau addysg uwch, rwy’n falch iawn gyda’r hyn a gyflawnodd ein hysgolion. Gall ein pobl ifanc, eu teuluoedd a staff ysgol sydd wedi eu cefnogi a’u hannog am y ddwy flynedd ddiwethaf fod yn falch o’r hyn maent wedi’i gyflawni. Mae canlyniadau Sir Fynwy yn cymharu’n ffafriol gyda chanlyniadau cenedlaethol a gwn y bydd ein hysgolion yn falch iawn o hyn. Cafodd ein holl fyfyrwyr sylfaen wych ar gyfer eu dyfodol yn hyderus yn yr hyn a wyddant ac yn hyderus yn eu galluoedd.”

Caiff myfyrwyr sy’n edrych am gyngor, beth bynnag eu canlyniadau, eu hannog i ymweld â gwefan Gyrfa Cymru ar: www.gyrfacymru.com.