Caiff canolfan hamdden Trefynwy ei hailagor ddydd Mercher 15 Awst i gynnig dewis gwych o gyfleusterau fydd yn ymestyn allan i’r gymuned gyfan.

Mae’r prosiect £7.4m yn cynnwys canolfan chwarae I blant, caffe cynllun agored, ystafell aml-bwrpas ar gyfer partiion a chyfarfodydd, ystafelloedd iechyd yn cynnwys jacuzzi, ystafell stêm, ardal ymlacio, ystafell driniaeth a sauna, stiwdio sbin, ystafelloedd tonio, ystafelloedd newid braf a champfa fawr gydag offer o’r math diweddaraf. Mae’r gwaith o adeiladu pwll nofio pum lôn y ganolfan a sba yn mynd rhagddo i’r amserlen a bydd y ddau yn agor ym mis Rhagfyr.

Cafodd y ganolfan ei chau ar gyfer ei hadnewyddu ym mis Tachwedd 2017 ac yn y cyfamser mae’r staff wedi ymdrechu i ddarparu gwasanaethau gydag ystafell chwaraeon dros dro gyfagos a champfa yn agos at amgueddfa’r dref. Cafodd y ganolfan newydd ei hadeiladu gan gwmni gwasanaethau adeiladu bydeang ISG ac mae’n cynnwys rhan o’r safle gwreiddiol er fod y tu mewn wedi newid yn sylweddol i gynnwys mynedfa a derbynfa newydd a llawer o welliannau eraill. Bydd hyn yn cynyddu dewis, rhoi amgylchedd diogel a hygyrch cyfeillgar i gwsmeriaid ac yn defnyddio technoleg i gynnig gwasanaeth estynedig. Er enghraifft, mae nifer o nodweddion yn sicrhau y gall gwsmeriaid gydag anableddau gael mynediad llawn i gyfleusterau’r ganolfan. Yn ychwanegol, bydd ciosg hunan-wasanaeth yn galluogi cwsmeriaid i osgoi gorfod aros mewn rhes yn y dderbynfa a manteisio ar y cyfle i roi adborth.

Bydd yr ardal chwarae dan do ar gyfer babanod a phlant hyd at 11 oed ar agor saith diwrnod yr wythnos rhwng 10am a 6pm. Mae’r gosodiad lliwgar ar dair lefel yn creu ardal gyffrous a llawn hwyl. Ychydig o ddarpariaeth o’r math hwn sydd o fewn taith 20 munud o Drefynwy felly mae rheolwyr y ganolfan yn edrych ymlaen at ddenu rhieni a phlant I’r dref o ardal eang.

Bydd y gampfa yn cynnwys offer cyffrous, deinamig ac arloesol yn golygu y bydd cwsmeriaid newydd a phresennol angen rhaglen gynefino cyn ei defnyddio. Bydd yr ystafell tonio gyfagos yn apelio at amrywiaeth o bobl sy’n well ganddynt ymarfer ysgafnach.

Gall y ddwy stiwdio sy’n cynnig dosbarthiadau sbin a dawns ddefnyddio cyfarwyddyd byw neu rithiol drwy daflunydd fel y gellir cynnal gweithgareddau ar unrhyw adeg. Bydd dau gwrt sboncen ar y llawr daear yn agos at y dderbynfa a bydd ganddynt oleuadau LED.

Bydd y ganolfan ar agor rhwng 6.15am a 10pm ar ddyddiau Llun I dyddiau Gwener a 8.15am I 6pm ar ddyddiau Sadwrn a Sul.

Bydd gwahanol fathau o aelodaeth ar gael ar gyfer gwahanol gyfleusterau a swyddogaethau. Gall cwsmeriaid holi am y rhain neu unrhyw faterion arall yn nesg y nerbynfa, drwy anfon e-bost at monmouthleisurecentre@monmouthshire.gov.uk neu ffonio 01600 775135.

Gall y parcio fod yn gyfyngedig tra bod gwaith yn parhau i gwblhau’r pwll nofio a’r ysgol gyfagos. Cynghorir cwsmeriaid i ddefnyddio meysydd parcio bwrdeisiol y dref os nad oes gofod ar gael.

Dywedodd y Cynghorydd Sir Bob Greenland, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am hamdden: “Fe wnaethom addo gwell canolfan hamdden i Drefynwy ac rwyf wrth fy modd I ddweud y gallwn yn awr gyflwyno hynny. Gobeithiwn ddenu llawer mwy o gwsmeriaid newydd o’r dref ac ymhellach i ffwrdd I fwynhau’r amrywiaeth o nodweddion gwych fydd yn helpu i gynnal iechyd pobl a hyrwyddo mwynhad I bawb.”