Mae Cyngor Sir Fynwy yn cymryd camau i ostwng defnydd diangen ar blastig. Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Dethol Cymunedau Cryf y cyngor yn ddiweddar a chlywodd gan swyddogion a grwpiau cymuned di-blastig yn y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy am y difrod y mae plastig defnydd untro yn ei achosi i’r amgylchedd, yn ogystal â hagru cymunedau gyda sbwriel.

Argymhellodd y pwyllgor y dylai’r cyngor gytuno  i weithio tuag at achrediad fel un o’r siroedd di-blastig cyntaf, a gymeradwywyd gan elusen amgylcheddol Surfers against Sewage. Cynhelir cyfarfod nesaf y cyngor sir ddydd Iau 21 Mehefin.

Mae’r pwyllgor wedi cynnig y bydd Cyngor Sir Fynwy yn:

  • Gwneud ymrwymiad i weithio at statws di-blastig
  • Adolygu ei ddefnydd ei hun o blastigau defnydd  untro a chymryd camau i ddynodi a gostwng defnydd diangen o blastig
  • Cefnogi gweithredu gwirfoddol a chymunedol i ostwng defnydd plastig a chynnal digwyddiadau fel ymgyrchoedd codi sbwriel
  • Gweithio gydag ysgolion, busnesau a phartneriaid eraill i ostwng defnydd plastig
  • Gweithio gyda threfnwyr digwyddiadau ar eiddo’r cyngor i ostwng plastig defnydd untro i isafswm (a sicrhau fod ailgylchu effeithlon ar gael ar gyfer plastig angenrheidiol)
  • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd i gefnogi a chydlynu gweithgareddau di-blastig ar draws y sir.

Taniwyd cynnydd enfawr mewn diddordeb yn ddiweddar mewn gostwng y defnydd o blastig defnydd untro, yn cynnwys yn dilyn y golygfeydd brawychus o lygredd morol yng nghyfres Blue Planet y BBC. Mae plastigau defnydd untro yn defnyddio tanwyddau ffosil gwerthfawr, yn cymryd cannoedd o flynyddoedd i bydru, anafu bywyd gwyllt ar y tir ac ar y môr, hagru’r tirlun, blocio draeniau ac yn ddrud i’w brynu, cliro a’i waredu.

Yn ogystal â gweithio ar lefel llywodraeth leol yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, ac mewn archfarchnadoedd a’r diwydiant deunydd pecynnu, mae llawer yn digwydd yn lleol. Sefydlwyd grwpiau cymunedol di-blastig ledled Sir Fynwy eleni ac maent i gyd yn adrodd lefelau rhagorol o gefnogaeth gan y cyhoedd. Mae’r gwirfoddolwyr brwdfrydig hyn yn gweithio gyda busnesau lleol, cynghorau tref, ysgolion ac eraill i ostwng y defnydd o blastig yn eu cymunedau.

Mae’r cyngor sir wedi dechrau trafodaethau ar bryniadau gan gyflenwyr arlwyo a sut y gall ostwng y defnydd o eitemau plastig tafladwy. Mae hefyd wedi cysylltu â phartneriaid erail. Er enghraifft mae Coleg Gwent, sy’n rhannu’r safle gyda’r cyngor ym Mrynbuga, wedi ymrwymo i ostwng y defnydd o blastig yn ei ffreuturau.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Pratt, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Cymunedau Cyrf: “Mae’n wych clywed am angerdd a gwaith caled ein trefi i fynd i’r afael â’r mater pwysig hwn. Mae’n hanfodol fod y cyngor a grwpiau cymunedol yn cydweithio’n agos mewn partneriaeth i gynyddu eu hymdrechion i ostwng y defnydd o blastig yn y sir.”