Mae cynnydd yn y tymheredd a dechrau dadmer hir ddisgwyliedig yn Sir Fynwy yn arwydd fod pethau’n dechrau dychwelyd i’r arfer ar gyfer gwasanaethau’r cyngor ar draws y sir.

Mae staff y cyngor yn parhau i weithio bob awr o’r dydd a’r nos gydag erydr eira ac yn graeanu ffyrdd a dosbarthu gofal i’r henoed a’r bregus gyda thîm prydau cymunedol Sir Fynwy wedi darparu prydau twym.

Mae timau priffyrdd, gyda chymorth tua 50 o gydweithwyr o’r adrannau gwastraff ac ailgylchu a chynnal a chadw tiroedd, wedi defnyddio dros 900 tunnell fetrig o raean a halen. Bu deuddeg o loriau graeanu a dros ugain o gontractwyr o’r gymuned amaethyddol yn eu cerbydau’n defnyddio erydr eira a pheiriannau chwythu fel y gellid teithio ar ffyrdd llawn o eira. Mae hyd yn oed gwirfoddolwyr lleol wedi cynnig help llaw. Yn methu mynd i’w waith, cynigiodd Gareth Clarke sy’n byw yn Llan-ffwyst ei wasanaeth a blu’n clirio llwybrau troed o amgylch y pentref. Mae’r gwaith tîm wedi arwain at glirio priffyrdd, canol trefi, ffyrdd hanfodol ger ysbytai a llwybrau trefol, bws ac ysgol yn ogystal â sicrhau y gall cleifion sydd angen dialysis GIG adael cartrefi anghysbell i dderbyn triniaeth. Mae nifer sylweddol o lwybrau gwledig anghysbell yn parhau ar gau ond mae’r cyngor yn parhau i raeanu, defnyddio erydr eira a chloddio’r ffyrdd allan ar sail 24 awr.

Bydd y rhan fwyaf o ysgolion Sir Fynwy yn ailagor ddydd Llun yn dilyn Storm Emma. Mae gwefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol y cyngor yn ogystal â gwefannau ysgolion wedi cyhoeddi bwletinau ac erbyn prynhawn dydd Sul roedd 31 o 35 ysgol y sir wedi cyhoeddi y byddent ar agor fore Llun. Dim ond un oedd yn bwriadu aros ar gau.

Bydd holl ganolfannau gwastraff cartrefi ac ailgylchu Sir Fynwy ar gael i’r cyhoedd ddydd Llun a bydd staff sbwriel y cyngor yn ymdrechu i ddal lan ar gasgliadau’r wythnos ar ôl bod yn cynorthwyo eu cydweithwyr yn yr adran priffyrdd yn clirio eira.

Agorodd holl ganolfannau hamdden y cyngor eu drysau ddydd Sul a bydd y patrwm hwn yn parhau ddydd Llun a gweddill yr wythnos. Roedd amgueddfeydd y Fenni a Threfynwy ar agor fel arfer ddydd Sul a byddant ar agor ar yr oriau arferol o ddydd Llun. Mae Amgueddfa Cas-gwent ar gau tan 19 Mawrth ar gyfer cynnal a chadw arferol oedd wedi’i gynllunio.

Dywedodd Peter Fox, Arweinydd y Cyngor: “Bu’n her enfawr dros y pedwar diwrnod diwethaf ond mae staff wedi cydweithio ar sail 24 awr a drwy gydol y penwythnos i sicrhau y gallwn roi blaenoriaeth  i ofal yr henoed a’r bregus, agor ffyrdd a diogelwch y gymuned tra’n gwneud pob ymdrech i gadw gwasanaethau’n rhedeg mor debyg i’r arfer ag sydd modd. Rwy’n falch o’r ffordd y mae staff wedi codi i’r her a hoffwn hefyd ddiolch i’n cymunedau am eu sylwadau caredig, a’u hamynedd a’u dealltwriaeth tra’r oeddem yn ymdopi gydag adladd y tywydd mwyaf difrifol am flynyddoedd lawer.”

Caiff preswylwyr eu cynghori i fewngofnodi ar www.monmouthshire.gov.uk i gael mwy o wybodaeth.