Mae cymunedau Sir Fynwy wedi coleddu’r heriau a ddaeth yn sgil y tywydd garw ac wedi dangos ysbryd rhyfeddol i fynd yr ail filltir i helpu cymdogion a dieithriaid i ymdopi gyda dyddiau llawn eira.

Mae arwyr lleol yn byw ym mhob tref a phentref ac mae gan Sir Fynwy fwy na’r rhelyw. Aeth preswylwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i gynnig help gyda chlirio eira a siopa yn ogystal â mynd a nyrsys a chleifion i’r ysbyty ac adref wedyn. Bu’r ymatebion i negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol yn anhygoel.

Rhannodd Lesley Long ei stori am arwr eira lleol ar dudalen Facebook y cyngor. Dywedodd: “Daeth Steve Halford a’i gydweithiwr Jake i helpu fy nghymydog oedrannus oedd ag angen meddygol brys neithiwr. Roedd wedi aros am gryn amser a ffoniodd fi i chwilio am rywun gyda 4×4 i fynd â hi i’r ysbyty. Cysylltais â Steve, ac ymatebodd o fewn 10 munud ac aeth ef a Jake â hi i’r ysbyty yn eu cerbyd gyriant pedair olwyn. Wn i ddim beth fyddem ni wedi ei wneud hebddynt gan fod y sefyllfa yn dod yn ddifrifol. Nhw yn bendant yw fy arwyr eira i”.

Dywedodd Nicola Foulkes sy’n byw ym Mhwllmeurig: “Mae gan fy nghymydog MS ac fe wnaeth ei gofalwyr gerdded o Gas-gwent i’r pentref i ymweld â hi – a hyd yn oed dod â blodau iddi!”

Roedd preswylwyr Leechpool ger Porthysgewin ymysg y nifer fawr a fu ar strydoedd mawr a bach dros y penwythnos i glirio llwybrau a ffyrdd. Diolchodd Richard Cornock i Simon Stone a Mark Taylor am eu cymorth ar eu tractorau.

Cafodd Chris Taylor o Gil-y-coed a roddodd neges ei fod ar gael i gludo gofalwyr cartref neu unrhyw un oedd yn methu mynd adref ei enwebu am statws arwr gan Samantha Stewart. Dywedodd Ms Stewart: “Rwy’n meddwl ei bod yn bwysig tu hwnt bod pobl yn gwybod beth mae Chris yn ei wneud. Mae’n mynd â gofalwyr i gartrefi’r rhai y gofalant amdanynt a mynd â nyrsys i ysbytai. Rwy’n meddwl ei fod yn haeddu cydnabyddiaeth fel aelod gwych o’n cymuned.”

Treuliodd Ed Jones o’r Fenni, sydd hefyd yn berchennog cerbyd gyriant pedair olwyn, bump awr nos Wener yn mynd a nyrsys i Nevill Hall ac oddi yno yn cynnwys taith i Gaerdydd.

Mewn saith diwrnod mae tîm priffyrdd y cyngor wedi defnyddio dros 900 tunnell fetrig o halen a graean, peth ohonynt yn cael eu lledaenu gyda help gwirfoddolwyr lleol. Cafodd gweithwyr yn Nepo Llan-ffwyst eu helpu gan yr arwr eira lleol Gareth Clarke. Ac yntau’n methu mynd i’w waith, cynigiodd ei gymorth a bu’n clirio llwybrau troed o amgylch y pentref gyda phwced eira.

Dywedodd y Cynghorydd Sara Jones, Aelod Cabinet dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Datblygu Cymunedol: “Bu mor wych gweld pob yn dod at ei gilydd. Roeddwn yn gwybod fod gennym gymunedau cryf ond mae hyn yn dangos mor gadarn ydynt pan mae pethau’n anodd. Mae rhai o’r straeon yn cynhesu’r galon a hoffwn ddiolch i bob un person a roddodd amser i feddwl am bobl eraill. Maent yn dweud bod gweithredoedd yn well na geiriau ac yn yr achosion yma maent yn ysgubol.”