Gosodwyd dwy set o oleuadau ar yr A466 rhwng St Arvans a Thyndyrn oherwydd bod creigiau wedi syrthio a thir ansefydlog. Mae’r ddwy set o fewn neu’n agos at Safle Diddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) ac Ardal Gadwraeth Arbennig  (SAC) Blackcliff/Wyndcliff. Mae hyn yn effeithio’n sylweddol ar y gwaith y gallwn ei wneud ac mae’n rhaid i bopeth gydymffurfio gyda Rheoliadau Cynefinoedd gydag angen caniatâd priodol gan Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae Safle 1 yn Wyndcliffe ger St Arvans. Rydym wedi ymchwilio nifer o opsiynau ar gyfer atgyweirio ond o’r rhai sydd ar gael, byddai’n ymddangos mai ailraddio wyneb y graig i lethr diogel fyddai’r dull mwyaf dibynadwy. Oherwydd colled bosibl cynefin  SSSI a SAC, buom yn casglu’r data angenrheidiol ar ecoleg dros y misoedd diwethaf fydd yn ein galluogi i wneud cais Rheoliadau Cynefinoedd. Cyflwynir hyn i Lywodraeth Cymru ei benderfynu a gobeithiwn y gallwn wneud hynny yn yr ychydig fisoedd nesaf. Bydd angen cau’r ffordd yn llawn ar gyfer y gweithiau arfaethedig ond rydym yn annhebygol o wneud hyn tan fis Hydref oherwydd ystyriaethau’r diwydiant twristiaeth a natur sensitif Dyffryn Gwy. Bydd yr union ddyddiad yn dibynnu ar ganiatâd llwyddiannus gan Lywodraeth Cymru.

Mae Safle 2 ychydig i’r de o hen fynedfa chwarel Livox ac mae ganddo broblemau tebyg i Safle 1, ond heb fod mor ddifrifol. Rydym wedi cael y data angenrheidiol ar ecoleg a thrwyddedau rhywogaethau gwarchodedig i wneud yr atgyweiriadau. Rydym wrthi’n aros am y caniatâd angenrheidiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ond mae’r gwaith ar y gweill ar gyfer 19 Chwefror a bydd yn golygu cau’r ffordd yn llawn. Y cynnig yw tynnu’r tyfiant o lethr y graig a ddilynir gan waith cynnil graddio a symud creigiau. Oherwydd yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig â’r math yma o waith rydym wedi caniatau saith wythnos ond dylai gymryd llai o amser os aiff popeth yn iawn, ac ar ôl hynny gallwn dynnu y set yma o oleuadau.