Mae Cyngor Sir Fynwy wedi trefnu amrywiaeth o weithgareddau gwych ar gyfer plant a phobl ifanc dros hanner tymor mis Chwefror!

Mae gan Hyb Cymunedol Cil-y-coed ddau ddigwyddiad ar y gweill. Ddydd Llun 19 Chwefror bydd yr adroddwr straeon poblogaidd Louby Lou yn dweud stori Elen Ben Aur a’r Tair Arth (yn Saesneg) rhwng 1.15pm a 2pm ar gyfer plant rhwng dwy a phump oed. Mae’r digwyddiad yn costio £3.75 ar gyfer pob plentyn ac mae’n hanfodol archebu. I archebu lle, cysylltwch â Hyb Cymunedol Cil-y-coed neu archebu ar-lein o’r stôr docynnau –

https://www.ticketsource.co.uk/louby-lous-interactive-storytelling.

Y trannoeth – dydd Mawrth 20- Chwefror – bydd sesiwn stori a chrefftau am ddim ar gyfer plant pedair i wyth oed. Mae “Straeon Gaeafol” yn rhedeg rhwng 10.30am a 11.30am. Nid oes angen archebu ond mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn yn y digwyddiad hwn a hefyd sesiwn Louby Lou.

Mae Hyb Cymunedol Brynbuga yn Stryd Maryport yn cynnig seesiwn gwneud nod llyfrau gyda glain i blant pump oed a throsodd. Mae’r gost yn bunt y sesiwn ac mae’r hyb yn agored ar yr amserau dilynol:

 • Dydd Llun 9am i 5pm
 • Dydd Mercher 9am i 5pm
 • Dydd Iau 9am i 7pm
 • Dydd Sadwrn 9am i 12.45pm.

Mae Amgueddfa Cas-gwent yn cynnig ei brynhawniau crefft poblogaidd Galw Heibio a Gwneud rhwng 2pm a 4pm ddydd Iau 15 Chwefror a dydd Iau 22 Chwefror yn y Neuadd Dril yn Stryd yr Eglwys Isaf. Mae’r cyfle hwn i fynd yn greadigol gyda chyfeillion a theuluoedd yn addas i blant dros dair oed ac mae’n rhaid iddynt fod yng nghwmni oedolyn. Croesewir cyfraniadau o  ddwy bunt tuag at gost deunyddiau a lluniaeth.

Unwaith eto, mae HamddenMynwy yn darparu Gemau Sir Fynwy yn seiliedig ar ddysgu sgiliau newydd, datblygu hyder, cwrdd â phobl newydd ac, yn bwysicaf oll, gael hwyl drwy chwaraeon. Cynhelir y rhain ym mhedair canolfan y cyngor yn y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Gwener 23 Chwefror yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc 5 i 12 oed gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwraeon. Y gost yw £16 y dydd (9am i 3pm) a £19.50 (8am i 5pm) gyda disgownt am dalu cynnar. I archebu, ewch i MonLeisure.co.uk neu ffonio:

 • Y Fenni: 01873 735360
 • Cil-y-coed: 01291 426850
 • Cas-gwent: 01291 635745
 • Trefynwy 01600 775135 – ni fydd unrhyw chwaraeon dŵr ar gael yn Nhrefynwy oherwydd gwaith adeiladu.

Mae canolfannau hamdden y Fenni, Cil-y-coed a Chas-gwent yn cynnig gwersi nofio dwys rhwng dydd Llun 19 Chwefror a dydd Gwener 23 Chwefror. Mae’r rhain yn rhoi sesiwn hanner awr i blant ar bum diwrnod olynol ac mae cysylltiad lleol gydag athro gyda chymwysterau ASA yn eu galluogi i sicrhau gwelliant mawr yn eu nofio a datblygu dros gyfnod byr. Wedi’u cynllunio ar gyfer plant o bob gallu, mae’r sesiynau’n ddelfrydol ar gyfer rhai sy’n cymryd rhan yn rhaglen bresennol HamddenMynwy sy’n dymuno gwella neu newydd-ddyfodiaid sydd eisiau datblygu’n gyflym. Y gost yw £23.50 am yr wythnos gyfan gyda disgownt ar gael i ddeiliaid aelodaeth dŵr HamddenMynwy. Ffoniwch y ganolfan hamdden berthnasol er mwyn archebu.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy wedi trefnu digwyddiad sylweddol am ddim i deuluoedd – Safe ‘n’ Sound- ym Mharc Bailey y Fenni rhwng 10am a 4pm ddydd Gwener 23 Chwefror. Mae’r pwyslais ar hwyl gyda chastell gwynt, peintio wynebau, mur dringo a llawer o weithgareddau eraill gyda chynrychiolwyr Heddlu Gwent, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, Tai Siarter a thîm datblygu chwaraeon Sir Fynwy yn bresennol. Mae’r digwyddiad yn seiliedig ar ddiogelwch cymunedol a bydd yn casglu adborth ar yr hyn mae pobl ei angen a’u barn am yr ardal a hyrwyddo gwasanaethau presennol i bobl ifanc.

Mae Canolfan Ieuenctid Attik Trefynwy yn cynnig sesiwn clymu-a-llifo am ddim i bobl ifanc rhwng 12 canol-dydd a 4pm ddydd Mawrth 20 Chwefror. Nid oes angen archebu a’r cyfan sy’n rhaid iddynt wneud yw dod ag eitem blaen o ddillad yr hoffent ei llifo!

Mae digwyddiadau eraill yn y sir sydd ar gael i blant a theuluoedd ar gael ar wefan Ymweld â Sir Fynwy – www.visitmonmouthshire.com/events/ – ac mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

 • Y Brawd Thomas, selerwr Abaty Tyndyrn, yn rhoi gwledd i rai hen ac ifanc sy’n hoff o hanes – dydd Sadwrn 17 Chwefror
 • Diwrnod Hwyl y Gaeaf yng Nghors Magwyr gyda malws melys wedi’u tostio o amgylch tân y gwersyll, dweud straeon, llwybr o amgylch y warchodfa a llwyth o grefftau – dydd Sadwrn 17 Chwefror
 • Bydd Morgan a West, consuriwyr sy’n teithio drwy amser, yn cyflwyno sioe yn Theatr Blake yn Nhrefynwy yn llawn hud a lledrith a gallu hollol ddidwyll i deithio drwy amser – dydd Gwener 23 Chwefror