Bydd Cyngor Sir Fynwy yn cysylltu â busnesau bwyd tecawê lleol mewn ymgais i ostwng y defnydd o polystyren a phlastig un defnydd. Yn  cyfamser, mae plant o Ysgol Gynradd Cantref wedi dangos eu cefnogaeth ar gyfer camau a gymerwyd gan The Codfather yn Stryd Frogmore, Y Fenni, siop pysgod a sglodion leol. Mae The Codfather yn arwain y ffordd yn ymgyrch y sir i ostwng y defnydd o ddeunydd pecynnu o’r fath.

Dywedodd y perchennog Andrew Ewers: “O’r dechrau cyntaf, mae fy ngwraig a finnau bob amser wedi gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud ein gorau i ailgylchu cymaint ag sydd modd. Ac rydym yn awr wedi newid i hambyrddau sglodion cardfwrdd a ffyrc pren yn hytrach na pholysteren a phlastig. Lle bynnag sy’n bosibl, ceisiwn ddefnyddio llai o ddeunydd na fedrir ei ailgylchu yn The Codfather a hefyd yn Frydays – ein siop ar Gilgant Underhill.

“Mae gennym gwsmeriaid teyrngar iawn a bu’r ymateb ganddynt yn gadarnhaol tu hwnt.

“Rydym yn falch iawn o’r pysgod a werthwn yn ein siopau ond dim ond mewn moroedd di-blastig y gall y pysgod y dibynnwn arnynt ffynnu – dyna pam ein bod yn awyddus i chwarae ein rhan yn y fenter yma. Mae’n dda i fusnes ac yn dda i’r blaned.”

Un o’r rhesymau yr enillodd Ysgol Gynradd Cantref, dan arweiniad ei eco-bwyllgor, Faner Werdd Platinwm Ysgolion Eco oedd ei chefnogaeth angerddol a rhagweithiol i ostwng effaith yr ysgol ar yr amgylchedd a helpu’r gymuned ehangach. Ymwelodd rhai o’r disgyblion â The Codfather yn ddiweddar i ddangos eu cymeradwyaeth i’r camau a gymerwyd gan Mr Ewers, gan gynnig eu cefnogaeth lawn iddo.

Mae trethdalwyr yng Nghymru yn gwario tua £8 miliwn y flwyddyn yn clirio sbwriel. Hefyd mae byddin o wirfoddolwyr ymroddedig yn gweithio’n ddiflino ym mhob rhan o’r sir i gadw cymunedau’n rhydd o sbwriel. Er hyn, mae sbwriel bwyd cyflym yn amlycach nag erioed ym mhentrefi, trefi a ffyrdd cefn gwlad Sir Fynwy.

Dywedodd y Cynghorydd Bryan Jones, aelod cabinet Sir Fynwy dros Wastraff ac Ailgylchu: “Rydym i gyd wedi dod yn llawer mwy ymwybodol o broblemau plastig un defnydd a pholysteren, yn arbennig yr effaith drychinebus a gaiff ar ein moroedd, a welwyd mor amlwg mewn rhaglenni fel Blue Planet. Gwaetha’r modd, daw llawer o’r llygredd plastig hwn o’r tir. Yn rhy aml caiff sbwriel ei chwythu i ymyl ffyrdd a pherthi, yna i’r nentydd a’r afonydd sy’n llifo i’r môr.

“Diolch i’w breswylwyr, bu Sir Fynwy ar frig y tabl cynghrair ailgylchu. Serch hynny, mae’n awr yn amser i droi i’n sylw at yr epidemig o blastig un defnydd a sbwriel polystyren sy’n hagru ein tirwedd fendigedig.

“Sylweddolwn na allwn wneud hyn ar ein pen ein hunain felly gofynnwn i’n cymuned busnes i afael yn yr her. Mae llawer o’n busnesau bwyd dygn fel The Codfather yn y Fenni eisoes wedi newid o hambyrddau polystyrene i hambyrddau cardfwrdd, a rydym yn eu canmol am hynny.”

Dywedodd Carl Touhig, Pennaeth Interim Gwastraff: “Dros y misoedd nesaf byddwn yn ysgrifennu at bob siop tecawê bwyd, yn gofyn iddynt ystyried gostwng faint o ddeunydd pecynnu plastig a pholystyren a ddefnyddiant.

“Mae cynghorau’n parhau i fod dan bwysau ariannol enfawr i ddarparu gwasanaethau i’n preswylwyr. Mae’n llawer gwell gwario ein hadnoddau cyfyngedig ar addysg a gofal cymdeithasol na thalu am gost sbwriel diangen ar ymyl y ffordd a gwastraff pecynnu na fedrir ei ailgylchu.

“O’n sgyrsiau gyda phreswylwyr a grwpiau cymunedol lleol, gwyddom fod y mater yn agos iawn at eu calonnau ac rydym yn hyderus y bydd busnesau Sir Fynwy yn gafael yn yr her i ostwng, ailddefnyddio ac ailgylchu.”

I gael mwy o wybodaeth ar wastraff ac ailgylchu cysylltwch â Rebecca Blount, Swyddog Addysg ac Ymwybyddiaeth y cyngor – RebeccaBlount@monmouthshire.gov.uk – neu 01633 644126.